You are here

Okrugli sto povodom rasprave o Strategiji prerađivačke industrije Crne Gore 2014-2018

14/12/2013
Okrugli sto povodom rasprave o Strategiji prerađivačke industrije Crne Gore 2014-2018

U skladu sa Programom rada Vlade Crne Gore za 2013. godinu, pripremljena je Strategija razvoja prerađivačke industrije Crne Gore 2014-2018. Pomenuta Strategija obuhvata analizu postojećeg stanja i strukture industrijske proizvodnje u Crnoj Gori, sa posebnim osvrtom na sektor metalne i drvne industrije (kao strateških sektora), na osnovu kojeg su predloženi strateško-razvojni ciljevi i prioriteti u ovoj oblasti.

Osnovni cilj izrade ove strategije je da doprinese društveno-ekonomskom razvoju Crne Gore, u skladu sa načelima održivog razvoja, stvaranjem uslova koji će svim djelovima zemlje omogućavati jačanje konkurentnosti i realizaciju sopstvenih razvojnih potencijala, prepoznajući strateški važne sektore industrijske proizvodnje. Predstavlja temeljni planski dokument i dobru osnovu za izradu sveobuhvatne Industrijske politike, koji se donosi u skladu sa pregovaračkim procesima sa EU.
 
U cilju otvorene diskusije i aktivnog učešća zainteresovanih strana u procesu analize ovog strateškog dokumenta, Ministarstvo ekonomije Crne Gore, u saradnji sa Privrednom komorom Crne Gore, u sklopu javne rasprave koja traje u periodu 29.11. – 19.12. t.g., poziva Vas na Okrugli sto, koji će se održati u Privrednoj komori, dana 18.12.2013. godine (srijeda), sa početkom u 11h.
 
Molimo Vas da potvrdite svoje Vaše prisustvo ili prisustvo Vašeg predstavnika do 17.12.2013. (utorak).

Kontakt osoba je Renata Milutinović, Ministarstvo ekonomije, tel. 020 482 157 ili na mail: renata.milutinovic@mek.gov.me.  

Pisane predloge, primjedbe i sugestije na Nacrt Strategije mogu se dostaviti na adresu Ministarstva ekonomije (Rimski trg, 46 81000 Podgorica), na fax br. 020 234 397 ili elektronskim putem, na mail: renata.milutinovic@mek.gov.me

Nacrt Strategije razvoja prerađivačke industrije Crne Gore 2014-2018 možete preuzeti ovdje.