You are here

Primjena Zakona o javnim nabavkama - PRIJAVA

08/05/2013
Primjena Zakona o javnim nabavkama

Privredna komora Crne Gore organizuje okrugli sto na temu: Primjena Zakona o javnim nabavkama, koji će se održati 15. maja 2013. godine sa početkom u 11 sati, u prostorijama Komore.

Tokom rasprave predstvanici nadležnih institucija, naručioci i ponuđači će sagledati efekte primjene pravila uspostavljenih Zakonom o javnim nabavkama, koji je stupio na snagu početkom 2012. godine.

Ponuđači na tenderima za javne nabavke u Crnoj Gori, kontinuirano preko Privredne komore Crne Gore ukazuju nadležnim organima na probleme koji predstavljaju određene manjkavosti sistema javnih nabavki, a odnose se prvenstveno na prenaglašeni formalizam u odlučivanju, troškove prikupljanja obimne dokazne dokumentacije, nepravilnog  vrednovanja ponuda i sl.

Značaj javnih nabavki za privredu je višestruk, vrednosno posmatrano, samo po zaključenim ugovorima u 2011. godini ti poslovi iznose više od 377 miliona eura ili 12% ukupnog BDP-a Crne Gore, a takođe i u smislu EU integracija budući da je od 35 pregovaračkih poglavlja za pristupanje  EU, poglavlje broj 5 posvećeno isključivo javnim nabavkama.

U neposrednoj diskusiji učesnici dijaloga će razmotriti mogućnosti unapređenja teksta Zakona o javnim nabavkama, čija se izmjena uskoro očekuje,  a koje će u formi zaključaka pripremiti Stručna služba Komore.

Zbog ograničenog broja mjesta, molimo Vas da svoje prisustvo potvrdite najkasnije do ponedjeljka 13. maja ove godine.

Prijavite se slanjem prijavnog formulara, koji je u prilogu, na e-mail: mkokovic@pkcg.org ili na fax: 020 230 493. Dodatne informacije možete dobiti na telefon 020 230 546 (kontakt osoba je Marga Koković).