You are here

Buka limitirajući faktor razvoja turizma

13/06/2017

Buka na otvorenom, u blizini smještajnih kapaciteta, predstavlja konstantan problem, limitirajući faktor razvoja crnogorskog turizma i rizik za zdravlje. Suzbijanje buke je jedan od prioriteta djelovanja, kako u ovoj, tako i u pripremi sljedećih sezona, ocijenjeno je na tematskoj sjednici Odbora udruženja turizma i ugostiteljstva Privredne komore Crne Gore, održanoj 12. juna 2017. godine.

Sjednicu je vodio predsjednik Odbora Dragan Purko Ivančević, a pored privrednika u radu su učestvovali potpredsjednica Komore Ljiljana Filipović, predstavnici Ministarstva održivog razvoja i turizma, lokalnih uprava, komunalnih policija Kotora, Bara i Herceg Novog, Instituta za javno zdravlje, CETI-ja, Agencije za zaštitu životne sredine i drugi.

Ocijenjeno je, da iako je postojećim zakonodavnim okvirom definisana oblast buke, ostaje otvoreno pitanje potpune primjene relevantnih propisa, kao i usklađivanje nadležnosti nad njihovom primjenom.

- Buka je jedan od problema koji se posebno manifestuju u posljednjih 20 godina, nanoseći štetu kvalitetu turističke ponude, a čije rješavanje ne traži dodatna ulaganja, već samo političku dobru volju da se zakon u potpunosti sprovede i utvrde nadležni za to. Želja nas u Privrednoj komori je da se stvori ambijent za kvalitetno obavljanje turističke djelatnosti koja doprinosi većim budžetskim prihodima kako opština tako i države – istakao je Ivančević.

On je upozorio da gosti, prema pravilima Frankfurtske liste mogu da cijenu aranžmana umanje do 25 odsto ukoliko upute reklamaciju zbog buke tokom noći, odnosno do 40 odsto ukoliko se žali na dnevnu buku.

- To su ogromne štete koje trpimo i plaćamo zbog ovog problema – naglasio je predsjednik Odbora.

Marko Petričević, direktor Direktorata za upravljanje turističkom destinacijom u Ministarstvu održivog razvoja i turizma, ocijenio je da je „buka rak rana našeg turizma i naše destinacije“.

- Potrebno je da svi ozbiljno pristupimo rješavanju problema buke za što imamo potrebnu zakonsku regulativu koju je neophodno primjenjivati u cjelosti, kao i dobre volje ljudi u lokalu koji su dužni da to implementiraju – rekao je Petričević.

Tomo Knežević, Lipska pećina, smatra da treba napraviti modalitet da se buka u svim opštinama izmjesti u posebne zone gdje neće smetati turistima.

Gani Resulbegović, Palata Venezia Ulcinj, jedan je od privrednika koji se zapitao koja je institucija nadležna za rješavanje problema buke.

- Potrebno je jasno identifikovati ko je nadležan za ovo pitanje kako bismo obezbjedili uslove za kvalitetnu turističku sezonu i spriječili gubitak gostiju – rekao je on.

Rajko Malović, pomoćnik direktora JP za upravljanje morskim dobrom smatra da je za rješavanje problema buke potrebno prije svega dobro planiranje.

- Pitanje je da li otvoreni barovi treba da budu u urbanim zonama ili ih treba izmjestiti. Ovaj problem se najbolje rješava donošenjem planova kojima bi se umanjio broj ovakvih objekata na kupalištima – kazao je on.

Predsjednik odbora Ivančević je kao jedan od predloga zaključaka kandidovao da se resornom ministarstvu preporuči donošenje Pravilnika o limitatorima jačine zvuka u skladu sa Zakonom o turizmu.

Olivera Kujundžić iz Ministarstva održivog razvoja i turizma, međutim, je kazala da je uslov da se donese ovakav pravilnik usvajanje novog Zakona o turizmu. Ona je ukazala i na to da je problem nadležnosti za pitanje buke umnogome posljedica neusklađenosti Zakona o komunalnoj djelatnosti sa Zakonom o komunalnoj policiji, s obzirom na to da su se iz ove službe izdvojili komunalni inspektori nadležni za nadzor nad ovom oblašću. Ona smatra da je potrebno da lokalne uprave same definišu nadležnosti ovih službi, jer im to zakon dozvoljava.

- Problem buke u Baru i Sutomoru traži brzu reakciju. Svi lokali koji su tokom 2015. i 2016. godine prekoračili nivo buke su kažnjeni. Za sljedeću sezonu zajedničkim aktivnostima moramo napraviti akustične zone i na taj način izmjestiti objekte sa muzikom uživo van centra Sutomora i Bara – kazao je načelnik Komunalne policije Bara Dragan Radulović.

Načelnik Komunalne polciije Kotora  Zoran Vučinović kazao je da u ovoj službi postoji deficit kadrova zbog izdvajanja Komunalne inspekcije, ali da to ne predstavlja glavni problem za suzbijanje buke, već je riječ o nedostatku tehničkih rješenja, odnosno limitatora čije uvođenje u lokale traže već šestu godinu.

Dr Borko Bajić sa Instituta za javno zdravlje smatra da je donijetim izmjenama Zakon o zaštiti od buke oslabljen jer propisuje da ona u periodu od 23 do sedam sati ne smije prelaziti 65 decibela, dok je ranije ta granica iznosila 50 decibela. U ovom stavu, kaže on, izmjene nijesu u skladu sa Zakonom o komunalnim djelatnostima.

Zaključci:

  1. Sa sjednice Odbora uputiće se Inicijativa lokalnim upravama za određivanje odgovorne, kontakt osobe i kontakt telefona (call centra ili dežurni mobilni telefon) koji će biti u funkciji od 0 do 24 h i na koji će se prijavljivati nepravilnosti u vezi nepoštovanja propisa o zaštiti buke u životnoj sredini;
  2. Da se što hitnije okončaju procedure oko dostavljanja Nacrta Zakona o turizmu u skupštinsku proceduru. Naime, nedostajući podzakonski akt, Pravilnik o limitatorima jačine zvuka, kojim će se jasno definisati nadležnosti u vezi limitatora jačine zvuka, kojim se ograničava maksimalno propisani nivo buke, može se donijeti tek nakon usvajanja novog Zakona o turizmu. Bez donešenog Pravilnika o limitatorima, inspekcijski organi ne mogu vršiiti potpunu kontrolu u dijelu ugradnje I funkcionisanja limitatora, u ugostiteljskim objektima;
  3. Lokalne samouprave da se za buduća planiranja izgradnje objekata i izdavanja dozvola za rad ugostiteljskim i drugim objektima, posebno objektima privremenog karaktera,  pridržavaju Odluke o akustičnim zonama na svojoj teritoriji. Takođe, treba da vode računa o obavezama koje proističu iz Zakona o turizmu i Pravilnik o vrstama, minimalno - tehničkim uslovima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata, kao i Zakona o zaštiti od buke u životnoj sredini i drugih podzakonskih akata koji bliže definišu ovu oblast.

Preporučuje se lokalnim samoupravama da sagledaju svoje kapacitete I ako je potrebno donesu Odluku o povjeravanju dijela poslova inspekcijskog nadzora komunalnoj policiji po pitanju rješavanja problema buke. Naime, lokalne samouprave treba da organizovano pristupe praćenju stanja nivoa buke (monitoringu buke) na svojoj teritoriji, posebno tokom odvijanja turističkih sezona i obezbjede nesmetano funkcionisanje I nadzor nad radom komunalne policije i komunalne inspekcije u skladu sa zakonskim propisima iz oblasti buke. 

Izdvajamo