You are here

Djelatnost pomorske agenture urediti zakonom

19/12/2017

Djelatnost pomorske agenture u Crnoj Gori je neophodno urediti zakonom. Potrebno je standardizovati poslovanje pomorskih agenata, učiniti ga transparentnim uz obavezno licenciranje onih koji žele da se bave ovim poslom, ocijenjeno je na sjednici Odbora udruženja saobraćaja i pomorstva Privredne komore Crne Gore, održanoj 18. decembra 2017. godine.

Sjednicu na kojoj su razmotrena aktuelna pitanja pomorskog saobraćaja i usvojen Program rada Odbora za 2018, vodio je njegov predsjednik dr Deda Đelović, a u radu su, osim članova, učestvovali potpredsjednik Privredne komore Stanko Zloković i direktori direktorata za pomorstvo i drumski saobraćaj u resornom ministarstvu Vladan Radonjić i Dalibor Milošević.

Nela Vitić iz Udruženja pomorskih agenata naglasila je da je potrebno normativno definisati uslove za obavljanje njihove djelatnosti kao što je to učinjeno u okruženju i šire.

Ivo Begović, Boka Adriatic, kazao je da su pomorske agencije u Crnoj Gori tokom prethodne godine učinile najveći iskorak u pravcu njihog opstanka – udružile su se kako bi lakše standardizovale poslovanje i kod nadležnih institucija brže rješavale probleme koji postoje u ovoj oblasti.

- Zajedno sa Privrednom komorom i nadležnim ministarstvom želimo da učestvujemo u donošenju zakona koji uređuju ovu oblast ali i onih akata koje mi moramo sporovoditi poput uredbi o taksama i sličnih – kazao je Begović.

On je naglasio da je to nužno tim prije što pomorski agenti rade veoma značajan posao koji Crnoj Gori donosi dosta novca. Naglasio je i potrebu da se u Komori pitanjima pomorske privrede bavi posebna grupacija ili koordinacioni odbor.

Snežana Jonica, direktorica administrativnog sektora Luke Kotor saglasila se sa prethodnikom, a fokus je stavila na potrebu definisanja koncesionog statusa njene kompanije.

Mihailo Vukić iz pomorske agencije Alegra je upozorio na negativan uticaj novih nameta na kruz industriju. Istakao je da jedan brod koji pristigne u Kotor nosi 20.000 eura po osnovu raznih taksi.

- Ako troškovi pilotaže budu uvećavani kruzeri mogu otići iz Kotora a država ostati bez značajnih prihoda – naglasio je Vukić.

Direktor Direktorata za pomorstvo Vladan Radonjić je odgovorio da je evidentno da je nužan zakonski okvir za obavljanje pomorske agenture.

- Radi se zakon o upisu brodova i plovnih plutajućih objekata a slijedi izrada zakona o obligacionim odnosima gdje će značajno mjesto pripasti pomorskoj agenturi koji naravno nećemo raditi bez učešća Privredne komore Crne Gore – kazao je Radonjić i savjetovao da se preko Komore što prije uputi inicijativa za donošenje ovog akta.

On je rekao da je raspisan javni poziv za pilotažu koji traje mjesec i 25. decembra će biti otvorene ponude.

- Njime smo dali model neekskluzivnog prava za pilotažu da bismo dobili bolji kvalitet u radu lišen monopola. Glavni kriterijum za odabir biće cijena koju budu dali ponuđači – rekao je Radonjić, dodajući da će se pitanje koncesionog statusa Luke Kotor riješiti u skladu sa zakonom koji uređuje tu oblast.

Snežana Jonica je ocijenila da cijena ne treba da bude jedini kriterijum u odabiru pilotaže jer to nije garancija kvaliteta. Predstavnik Ministarstva je naglasio da je to tako jer Zakon o sigurnosti pomorske plovidbe precizira sve što pilotska služba mora da zadovolji.

Izvršni direktor Luke Kotor Branko Kovačević smatra da je nepoznata praksa u svijetu da jedna luka ima četiri pilota. On smatra da je potrebna samo jedna pilotaža u Kotoru.

Potpredsjednik Privredne komore Zloković je najavio da će u ovoj asocijaciji najvjerovatnije biti formiran koordinacioni odbor za pomorstvo, gdje će osim privrednika i predstavnici nadležnih institucija razmatrati najznačajnija pitanja za poslovanje tog sektora i predlagati rješenja za njegovo unapređenje.

- Do tada, predlažem da se već narednih dana okupe predstavnici kompanija iz ove oblasti koji će konkretizovati aktuelne teme iz pomorske privrede kako bi Komora inicirala njihovo rješavanje prema Vladi – predložio je Zloković.

Jovo Mijajlović iz Udruženja pomorskih agenata je ocijenio da je od neprocjenjivog značaja da se ova djelatnost promoviše na međunarodnim sajmovima i da je u tome potrebna podrška Privredne komore i nadležnih institucija.

Predsjednik Odbora dr Deda Đelović je pozvao nadležne da uvaže komentare privrednika po ovim pitanjima kako bi se unaprijedilo poslovanje u pomorstvu.

Komentarišući Program rada Odbora za 2018. godinu koji je usvojen na sjednici on je kazao da je riječ o okviru otvorenom za promjene u skladu sa konkretnim potrebama ovog sektora. Programom je između ostalog predviđeno praćenje i analiziranje privrednih kretanja u oblasti saobraćaja i predlaganje mjera u cilju unapređivanja uslova poslovanja; saradnja na primjeni direktiva EU za određene grane i aktuelna pitanja, te sa resornim ministarstvom i direkcijom u aktivnostima za poboljšanje rada i modernizaciji saobraćajnog sistema. Pripremaće i održavati sjednice, stručne okrugle stolove i prezentacije aktuelnih tema iz ove oblasti, podsticati uvođenja i primjenu sistema kvaliteta prevoza, bezbjednosti saobraćaja, ekologije, štednje energije i uslova održavanja vozila u skladu sa međunarodnim standardima i tendencijama održivog razvoja saobraćaja i drugo.

Odbor je informisan da je usaglašen tekst zakona o tahografima i upućen Evropskoj komisiji na ocjenu. Bilo je riječi o potrebi da se CEMT dozvole ažurnije razdužuju u susret uvođenju softvera koji će urediti ovu oblast.

Izdvajamo