You are here

Dugačka lista deficitarnih ICT zanimanja

12/11/2020

Sjednica Odbora udruženja informacionih i komunikacionih tehnologija održana je 12. novembra 2020.godine, putem platforme ZOOM. Sjednicom je predsjedavao predsjednik Odbora Aleksandar Radulović.

Milica Dragojević i Aleksandar Ćorsović, predstavnici njemačke organizacija za međunarodnu saradnju GIZ, prezentovali su članicama Odbora regionalni projekat o elektronskoj trgovini. Cilj projekta je unapređenje primjene reformske agende u dijelu trgovine i konkurentnosti u skladu sa zahtjevima procesa pristupanja EU zemalja Zapadnog Balkana, kao i poboljšanje okvirnih uslova za elektronsku trgovinu u okviru članica CEFTA sporazuma. Projekat će biti finansiran od strane Evropske Komisije i BMZ – Njemačkog ministarstva za ekonomsku saradnju. Realizovaće se kroz podršku javnom i privatnom sektoru, usmjerenom na pružaoce i korisnike usluga elektronske trgovine.

Aktivnosti na projektu obuhvatiće analizu odgovarajućeg zakonodavstva EU i najbolje prakse u kontekstu pravnih dokumenata CEFTA-e, kao što je:

  • Analiza regulatornog okvira EU za elektronsku trgovinu kao osnova za regionalnu ekonomsku trgovinu
  • Analiza regulatornog okvira EU i najbolje prakse za dostavu pošiljaka, kao osnove za regionalnu dostavu pošiljaka
  • Analiza pravila EU i Svjetske carinske organizacije kao osnove za regionalne carinske procedure i setove podataka

Podrška će biti pružena i u pripremi odgovarajućih pravnih dokumenata koje usvaja Zajednički komitet CEFTA-e.  Kroz projekat će biti uspostavljana regionalna platforma za eTrgovinu, te regionalna oznaka povjerenja (trust mark), naveo je gospodin Ćorsović.

Predstavnici Odbora usvojili su Predlog rada OU ICT za 2021 godinu. Rad Odbora i dalje će biti usmjeren na  kontinuirano unaprjeđenje poslovnog ambijenta, kao u sektoru ICT, tako i u ostalim  sektorima, s obzirom da je ICT nosilac digitalne transformacije. U fokusu je saradnja sa partnerima, donosiocima  politika, kako bi kroz sinergijsko djelovanje, i privatno javno partnerstvo, kreirali kvalitetan poslovni ambijent i agilno digitalno transformisali cjelokupno  društvo.

Sekretarka Odbora, Nada Rakočević, prezentovala je rezultate  istraživanja o deficitarnim ICT zanimanjima, koje je sprovedeno u saradnji sa Dev Club, zajednicom programera. Između ostalog, istraživanje je ukazalo na veliki problem u nalaženju kvalitetnog ICT kadra, uslovljenog neadekvatnim programima obrazovanja, koji ne zadovoljavaju potrebe tržišta rada. Da postoje poteškoće u pronalaženju kvalitetnog IT kadra smatra 97,3 odsto anketiranih čelnika kompanija. Od anketiranih rukovodioca kompanija koje posluju u ICT, 56,8% njih, smatra da crnogorski obrazovni sistem ne produkuje IT kadrove u skladu sa potrebama tržišta rada, dok 40,5 odsto ocjenjuje da to djelimično čini.

- Na pitanje koliko novih IT kadrova planiraju da uposle do kraja godine, 29 od 37 kompanija iz ICT sektora, planira da zaposli, kumulativno, 111 ljudi iz ove struke – navodi se u istraživanju.

Lista deficitarnih kadrova je velika, a među njima se izdvajaju sistem inžinjeri, administratori i integratori, database inženjeri, program i project menadžeri, programeri, dizajneri, BigData analitičari, programeri vještačke inteligencije i virtuelne realnosti, inžinjeri kvaliteta i brige o korisnicima i drugi.

Odgovori dobijeni ovim istraživanjem biće smjernice za inicijative, koje će biti usmjerene ka raznim karikama obrazovnog sistema, kako formalnog, tako i neformalnog.

Inicijativu Odbora udruženja ICT da svoj rad učini transparentnim i u svakom trenutku dostupnim svim članicama odbora, da sva dokumenta budu sistematizovana, da sve inicijative, sa pregledom statusa realizacije, uvijek budu dostupne za monitoring i unaprjeđenje, da se intezivira online koaborativni rad Odbora, realizovala je sekretarka Odbora, gospođa Rakočević, kreiranjem online platforme, koju je predstavila učesnicima sastanka. Platforma je ocijenjena kao dobar iskorak, u skladu sa principima savremenog poslovanja i saradnje.