You are here

Eureka program: Način prijavljivanja i učešće

03/07/2019

Privredna komora Crne Gore i Ministarstvo nauke Crne Gore su 3. jula 2019. godine organizovali info dan na temu „Eureka program: Način prijavljivanja i učešće“.

Osnovni cilj događaja je bio da se zainteresovani predstavnici privrede i univerziteta upoznaju sa benefitima, iskustvima i načinom učešća u ovom programu.

Eureka je evropska mreža za finansiranje tržišno orijentisanih projekata istraživanja i razvoja s ciljem jačanja evropske konkurentnosti kroz podršku preduzetništvu, istraživačkim centrima i univerzitetima. Namjera ovog programa je da podstakne mala i srednja preduzeća na saradnju sa međunarodnim partnerima u pokretanju istraživačko-razvojnih i inovativnih aktivnosti, kao i na ulaganje u istraživanje i razvoj u cilju jačanja njihovog inovativnog kapaciteta.

Ministarstvo nauke godišnje objavljuje Konkurs za sufinansiranje naučnoistraživačke i inovativne djelatnosti. Na taj način se sufinansiraju projekti saradnje istraživačkih ustanova i preduzeća iz Crne Gore, koji se odnose na učešće ovih ustanova/preduzeća u svojstvu koordinatora ili partnera na EUREKA projektima.

Direktor Sektora za obrazovanje i kvalitet Privredne komore prof. dr Mladen Perazić pojasnio je da je EUREKA evropski program međunarodne saradnje privrednih subjekata, naučno istraživačkih centara i univerziteta država koje su njegove članice. Riječ je o panevropskoj mreži za tržišno orjentisana industrijska istraživanja i razvoj.

- EUREKA koja kroz svoju fleksibilnu i decentralizovanu mrežu nudi projektnim partnerima brz pristup najnovijim informacijama, naučnim dostignućima, znanjima, vještinama i iskustavima iz Evrope i otvara dostupnost nacionalnim, javnim i privatnim izvorima finansiranja – kazao je Perazić.

Dodaje da EUREKA podstiče projekte koji promovišu saradnju privredu i nauke i u tom smislu daje podršku projektima koji za rezultat imaju novi proizvod ili uslugu.

- Projekti koji dobiju etiketu EUREKA postaju međunarodno prepoznati i priznati, te konkurentni na evropskom tržištu. Veliki broj kompanija koje su učestvovale na ovim projektima, ostvarile su značajan porast godišnjeg prometa – naglasio je predstavnik Komore.

Program je pokrenut 1985. godine u cilju unapredjenja konkurentnosti i inovativnosti evropskih firmi. Danas okuplja i povezuje kompanije i istraživačke institucije u 41 zemlji članici EUREKE. Crna Gora je postala punopravna članica programa 22. juna 2012. godine, a za saradnju u sklopu ovog programa zaduženo je Ministarstvo nauke, dok je iz Privredne komore izabran visoki predstavnik za EUREKU za Crnu Goru.

Učestvovanje u projektima međunarodne saradnje putem programa EUREKA nudi firmama, istraživačkim institutima i institucijama visokog obrazovanja niz prednosti a prije svega to da fleksibilni i decentralizovani pristup programa EUREKA omogućuje kratak i sažet postupak prijave uz minimalno izvještavanje – rekao je Perazić.

Za kreiranje projekta mreže EUREKA moraju postojati najmanje dva partnera iz dvije različite EUREKA zemlje. Partneri mogu biti mala i srednja poduzeća, velike firme, istraživačke institucije i univerziteti. Mreža nacionalnih koordinatora projekata nudi savjete i podršku u traženju projektnih partnera, pokretanju projekta, izradi predloga EUREKA, pronalaženju sredstava i svih drugih projekata. srodnih pitanja. Ona promoviše rezultate projekta kada proizvod istraživanja stigne na tržište.

- Vrijednost EUREKA programa se ogleda izmedju ostalog i u tome da je od 1985. podržano više od 6.800 projekata. EUREKA bila u središtu velikog broja razvojnih projekata i dostignuća, uključujući mnogobrojne tehnologije počev od mobilnih telefona, brzog interneta pa do filmskih specijalnih efektata. Vrijednost se može sagledati iz različitih uglova, bilo da se radi o osiguravanju okvira koji olakšava zemljama da sarađuju bilo da pružaju ekonomsku korist za kompanije – zaključio je Perazić.

Marijeta Barjaktarović Lanzardi, načelnica za inovacije i infrastrukturu, istakla je da Ministarstvo nauke Crne Gore još od 2012. godine značajno finansijski podržava učešće u EUREKA projektima.

- Od 2016. godine, kada je uspostavljen zakonodavni strateški okvir za inovacije, dodatno smo pojačali naše aktivnosti u ovom segmentu. U svijetlu nedavno usvojene Strategije pametne specijalizacije i tri prioriteta razvoja Crne Gore, EUREKA će dobiti na drugačijem značaju, imajući u vidu da će sva buduća ulaganja u projekte i programe iz nacionalnog budžeta biti usmjerena upravo na pomenute prioritete – kazala je Lanzardi.  

Ona je dodala da je ove godine budžet povećan za 30.000 eura.

- Putem našeg konkursa za sufinansiranje naučno istraživačke djelatnosti ove godine za EUREKA imamo na raspolaganju 90.000 eura. Po projektu je moguće na godišnjem nivou ostvariti podršku u iznosu 15.000 eura – rekla je predstavnica Ministarstva.

Ivan Tomović, samostalni savjetnik, Direkcija za inovacije i infrastrukturu, Ministarstvo nauke Crne Gore, predstavio je Eureka program. On je rekao da je od početka realizacije EUREKA 1985. godine do danas kroz ovaj program finansirano više od 7.100 projekata ukupne vrijednosti veće od 43 biliona eura.

- EUREKA ciljevi su: rast inovativnog kapaciteta kompanija, međunarodna saradnja, globalno konkurentni novi proizvodi i usluge, međunarodni tržišni plasman (izvoz) i evropska tehnološka konkurentnost – naveo je Tomović.

Prvih pet tehnoloških oblasti koje se finansiraju iz ovog programa su IT, biološke nauke i tehnologije, industrijska proizvodnja materijali i saobraćaj, tehnologije iz oblasti energije, kao i za zaštitu čovjeka i životne sredine. Kada je riječ o tržišnim oblastima, radi se o medicini, industrijskoj proizvodnji, ICT, energiji i saobraćaju.

- Motivacija za učešće u EUREKA projektima su međunarodna saradnja, nove mogućnosti za biznis, visok stepen fleksibilnosti, sloboda u formiranju konzorcijuma, snažan pristup odozdo prema gore. Standardni projekat EUREKA mreže u prosjeku obuhvata tri učesnika, iz dvije ili tri države, traje 28 mjeseci i ima budžet od 1,3 miliona eura – naveo je Tomović.

On je naglasio da ustanova/preduzeće – koordinator ili partner na projektu može ostvariti ostvariti pravo na sufinansiranje samo jednog EUREKA projekta od strane Ministarstva nauke u toku 2019. godine. Trajanje projekta je do tri godine, a u opravdan i su troškovi honorara, opreme, ekspertskih usluga, putovanja, te ostali koji se razvojnog tipa.

- Podnosioci prijava za učešće u EUREKA programu - mikro, mala, srednja i velika poduzeća, naučno-istraživačke ustanove - su u obavezi da budu upisani u Registar inovativnih organizacija – naglasio je Tomović.

Cilj projekata je razvoj novih proizvoda, tehnologija u proizvodnji, procesa ili usluga s jasno izraženom tehnološkom inovativnošću, bitno poboljšanje postojećeg proizvoda i tehnologije, prototip; nove metode; novi genetski materijal i slično.

Prijava se vrši preko portala e-Uprave uz dostavljanje zahtjeva za sufinansiranje EUREKA projekta,  popunjenog obrasca za prijavu, originalnog popunjenog obrasca na engleskom jeziku (aplikaciju na sajtu Eureke popunjava glavni nosioc projekta - https://www.eurekanetwork.org/eureka-project-application-form), izjave o usklađenosti sa uslovima konkursa, sklopljenog ugovora o konzorcijumu partnera na projektu i dokaza o upisu u Registar inovativnih organizacija.

Iskustva sa uspješno realizovanog Eureka projekta „Eldoro“ prezentovao je Radovan Sekulić, menadžer Eureka projekta, MG Soft d.o.o. Projekat je rezultirao aplikacijom koja je implementirana na medicinskom fakultetu u Češkoj, a omogućava da ljekari na tablet uređaju imaju sve potrebne podatke o pacijentima.

- EUREKA projekat se pokazao vrlo korisnim jer smo upoznali partnere sa kojima smo uspostavili dugoročnu saradnju, usvojili nove tehnologije i došli do sredstava za finansiranje istraživanja i razvoja. Na osnovu projekta Eldoro implementirali smo projekat ezdravlje.me – naveo je Sekulić.