You are here

Implementacija regulative za RTT opremu

14/06/2013
Implementacija regulative za RTT opremu

Odboru Udruženja informaciono komunikacione tehnologije predstavljeni su 14. juna 2013. godine početni rezultati ma primjene novog Pravilnika za radio i telekomunikacionu terminalnu (RTT) opremu, te Pravilnika o elektromagnetnoj kompatibilnosti.

Pravilnik kao bitne zahtjeve za RTT opremu koja se plasira na crnogorsko tržište propisuje, između ostalog, one koji se odnose na zaštitu zdravlja i bezbjednosti korisnika i drugih lica, elektromagnetnu kompatibilnost, projektovanje i proizvodnju radio opreme na način koji obezbjeđuje efikasnu upotrebu radiofrekvencijskog spektra namijenjenog zemaljskim i svemirskim radio komunikacijama i satelitskim orbitama, kako bi se izbjegle štetne smetnje, mogućnost umreženog rada s drugim uređajima i priključenja na odgovarajuće vrste interfejsa, zaštitu elektronskih komunikacionih mreža od mogućih zloupotreba, ometanja rada ili neprihvatljivog umanjivanja kvaliteta usluge, zaštitu ličnih podataka i privatnosti pretplatnika i korisnika usluga, sprečavanje zloupotreba i prevara, omogućavanje pristupa i upotrebe RTT opreme hitnim službama i osobama s invaliditetom.

Glavni inspektor za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost Mladen Koljenšić naveo je primjere iz inspekcijskog nadzora nad RTT opremom kod uvoznika, sprovedenog posljednjih mjeseci.

- Prilikom nadzora tražio sam od uvoznika RTT opreme tehničku dokumentaciju uređaja, upustvo za rad, da ima CE znak (usaglašenost sa standardima EU), te deklaraciju o usaglašenosti (koja precizno navodi ispunjene standarde o bezbjednosti proizvoda). Uređaj koji ispunjava standarde apsolutno je bezbjedno pustiti na tržište i staviti ga u funkciju – objasnio je Koljenšić, dodajući da za tzv. profesionalnu opremu, koju ICT firme uvoze za potrebe svog poslovanja, nije neophodno imati prevedenu dokumentaciju, te da se ona traži samo za proizvode namijenjene tržištu.

Upravo najčešći propust koji prodavci RTT opreme prave, prema riječima glavnog inspektora, je da nemaju uputstvo za njenu upotrebu na crnogorskom jeziku.
Glavni inspektor se osvrnuo na to da zakon propisuje da RTT proizvod mora da ima deklaraciju o usaglašenosti na crnogorskom jeziku. Pošto deklaraciju sastavlja proizvođač RTT opreme ili njegov ovlašćeni zastupnik, zbog malog tržišta je teško očekivati da će je napisati na crnogorskom jeziku. Zato je mišljenja da po tom pitanju treba koristiti hrvatsku praksu, odnosno da deklaraciju prevede, potpiše i pečatira prvi uvoznik RTT opreme u Crnu Goru.

Koljenšić je dodao da će nadzor nad RTT robom koja dolazi na domaće tržište i dalje biti proaktivan, te da će fokus biti i na traženju uređaja koji su na Rapex listi nebezbjednih i njihovom uklanjanju sa tržišta.

Odbor je na istoj sjednici upoznat sa inicijativom Instituta za standardizaciju Crne Gore (ISME) za osnivanje Tehničkog komiteta Informacione tehnologije. Predstavnica ISME Snežana Ćalasan kazala je da bi područje rada Komiteta bila standardizacija iz područja informacione tehnologije, uključujući magnetne kartice i kartice s integralnim kolima, simbole pri kodiranju crticama (bar-kod), telematiku koja se primjenjuje u drumskom saobraćaju i transportu, zdravstvenu informatiku, skupove karaktera, inženjering informacionih sistema, kao i elektronsku razmjenu podataka.