You are here

Info dan: Grantovi za inovativne projekte

25/07/2018

Prvi Info dan posvećen konkursu za grantove za inovativne projekte, održan je u Privrednoj komori Crne Gore 25. jula 2018. godine. Skup je organizovan u saradnji sa Ministarstvom nauke.

Govorili su Tanja Radusinović, direktorica Sektora za projekte Privredne komore, Marijeta Barjaktarović Lanzardi, načelnica Direkcije za inovacije i infrastrukturu i Saša Ivanović, projektni menadžer za istraživanja u Ministarstvu nauke Crne Gore.

Na skupu koji je izazvao veliko interesovanje privrednika predstavljeni su ciljevi konkursa, uslovi za prijavljivanje, proces evaluacije, kao i detalji prijavnog formulara i budžeta projekta.

- Riječ je o pozivu za dodjelu grantova za sufinansiranje inovativnih projekata u ukupnom iznosu od 1.000.000 eura, u periodu 2018 –2020. godine, do 100.000 eura po odobrenom grantu. Cilj Programa je jačanje konkurentnosti crnogorskih preduzeća koje imaju veliki potencijal za komercijalizaciju i tržišnu primjenu, pružanje podršku prenosu inovativnih ideja iz naučnoistraživačkih ustanova na tržište – rekla je Tanja Radusinović.

Prema njenim riječima, konkursom za dodjelu grantova za inovativne projekte biće podržani inovativni projekti u okviru sljedećih tematskih prioriteta utvrđenih Strategijom inovativne djelatnosti (2016-2020): energija, poljoprivreda i hrana, održivi razvoj i turizam, informaciono - komunikacione tehnologije, medicina i zdravlje ljudi i novi materijali, proizvodi i servisi.

- U svijetu vlada velika konkurencija i države, baš kao i kompanije ulažu u razvoj inovacija i povezuju se sa naučnim institutima. Inovacija je fundament daljeg ekonomskog, pa time i ukupnog društvenog napretka, zbog čega predstavljaju okosnicu za jačanje konkurentnosti privrede, kako u zemljama EU, tako i kod budućih članica. Stoga je i Evropska komisija u svom predlogu budžeta za 2021 – 2027 planirala da se za do sada najambiciozniji program za istraživanje i inovacije opredijele sredstva u iznosu od 100 milijardi eura, upravo smatrajući da je ulaganje u istraživanje i inovacije ulaganje u budućnost Evrope - kazala je predstavnica Komore.

Marijeta Barjaktarović Lanzardi naglasila je da se Vlada od 2016. godine sistemski posvetila inovacijama, uspostavljajući strateški okvir za inovativnu djelatnost. Prošle godine je lansiran pilot projekat – konkurs za inovativne projekte kojim su utvrđene aspiracije privrednog sektora na ovom polju. To je rezultiralo nedavnim pokretanjem do sada najvećeg projekta u oblasti podsticanja inovativnosti, čiji je cilj razvoj inovacija sa velikim komercijalnim potencijalom.

Među posebnim ciljevima projekta, ona je navela jačanje inovativnog potencijala malih i srednjih preduzeća i njihove prepoznatljivosti u sistemu inovacija; stimulisanje tehnoloških inovacija i podsticanje komercijalizacije, odnosno primjene inovativnih ideja i tehnologija na tržištu; podsticanje zapošljavanja visokokvalifikovanih kadrova u sektoru istraživanja i inovacija; povećanje ulaganja preduzeća u istraživanje i razvoj; podizanje nivoa komercijalne spremnosti kroz finansiranje dodatnog razvoja pronalaska/inovacije; premošćavanje nedostatka finasiranja između istraživanja i komercijalizacije

Povećanje broja patenata koji imaju potencijala za primjenu u praksi; stimulisanje saradnje sa crnogorskom naučnom i privrednom dijasporom u cilju stvaranja uslova za njihov povratak, odnosno čvršće povezivanje i reintegraciju u domaću zajednicu, te podsticanje transfera znanja i tehnologija u saradnji sa domaćim i međunarodnim partnerima iz naučnoistraživačkog i privrednog sektora.

- Kao dio sopstvenog finansijskog učešća u realizaciji projekta ne mogu se prikazati sredstva koja su dodijeljena iz bilo kojeg javnog domaćeg i međunarodnog izvora finansiranja – rekla je Barjaktarović Lanzardi.

Prema njenim riječima, implementacija projekta može trajati od 12 do 24 mjeseca, odnosno od decembra 2018. godine najkasnije do decembra 2020. godine.

Finansiraju se tehnološke inovacije, nivoi tehnološke spremnosti (TRL), sufinansiranje faza razvoja tehnologije TRL 4 – TRL 8, razvoj tehnologije u laboratorijskim uslovima (razvoj osnovnih komponenti tehnologije), demonstracija tehnologije u realnom okruženju, izrada prototipa, njegovo testiranje, validacija i demonstracija, utvrđivanje prvog finalnog proizvoda.

Na konkursu mogu učestvovati pravna lica u Crnoj Gori osnovana u skladu  sa posebnim zakonom i upisana u Registar inovativnih organizacija, naučnoistraživačke ustanove, ustanove visokog obrazovanja i privredni subjekti (inovaciono-preduzetnički centar, poslovni inkubator, privredno društvo, odnosno dio privrednog društva).

Podnosilac prijave se ne može samostalno prijaviti na konkurs, već u partnerstvu sa još najmanje jednim domaćim pravnim licem koji ispunjava uslove konkursa ili sa međunarodnim partnerom (samo po osnovu ugovora o ekspertskim ili konsultatskim uslugama), te partnerima iz civilnog i javniog sektora.

Privredni subjekat mora između ostalog da bude upisan u CRPS i Registar inovativnih organizacija te da pozitivno posluje najmanje dvije godine prije isteka roka za prijavljivanje, redovno plaća poreze i doprinose, te da nije koristio sredstva iz javnog domaćeg i međunarodnog izvora finansiranja, kao i donatorskih programa, za iste aktivnosti predložene u prijavi inovativnog projekta po ovom konkursu.

Konkurs je otvoren do 24. septembra 2018. Ukoliko se ne iskoriste sredstva, biće raspisan novi konkurs u martu 2019. Prijave na konkurs će ocjenjivati međunarodni eksperti.

Predstavnik Ministarstva Saša Ivanović detaljno je prezenotvao prijavni formular za ovaj konkurs i budžet projekta.

Privrednici su brojnim pitanjima iskazali veliku zainteresovanost za učešće u ovom konkursu. Tražili su pojašnjenja o detaljima apliciranja, te sa predstavnicima Ministarstva razmotrili da li se njihovi projekti mogu uklopiti u ovaj vid finansiranja. Ocijenili su da je potrebno dostaviti im primjere najboljih praksi iz regiona na ovom polju kako bi se jednostavnije uključili u realizaciju konkursa.

Privredna komora planira skup na istu temu za septembar, cijeneći značaj razvoja inovativnosti za ekonomski prosperitet zemlje.

Izdvajamo