You are here

Izmjene Zakona o elektronskoj upravi

16/11/2017

Odbor udruženja informaciono-komunikacionih tehnologija Privredne komore Crne Gore raspravljao je na sjednici 16. novembra 2017. O Nacrtu Zakona o  izmjenama i dopunama Zakona o elektronskoj upravi. Usvojen je Program rada OU ICT za 2018. godinu, te razmotrena saradnja članica Odbora putem online platforme Dropbox OU ICT koja je predstavljena na sjednici.

Sjednicu je vodio predsjednik Odbora Aleksandar Radulović, a u njenom radu je, pored članova, učestvovao Stevan Ljumović, nekadašnji generalni direktor Direktorata za eUpravu.

Jedan od osnovnih razloga za donošenje Zakona o izmjenam i dopunama Zakona o elektronskoj upravi, je težnja za unapređenjem ambijenta u kojem će javna uprava biti servis građana i privrede, navodi se u obrazloženju Nacrta ovog akta.

Izmjenama se koncipira sistem instrumenata koji se stavljaju na raspolaganje građanima, privrednim društvima, drugim pravnim licima i preduzetnicima u cilju pojednostavljivanja komunikacije sa državnim organima i u neophodnoj mjeri usklađen je sa politikama, rezolucijama, sporazumima Evropske unije.

U Nacrtu se navodi da je najbolji način za eliminisanje administrativnih barijera upravo mogućnost da građani i privredni subjekti komuniciraju sa javnom upravom u bilo koje vrijeme i sa bilo kojeg mjesta.

S tim u vezi, predlažen je širi obim primjene Zakona, i to na obradu, razmjenu i objavljivanje dokumenata u elektronskom obliku. Preciznije su definisani rokovi za dostavljanje podataka o registrima i informacionim sistemima.

Ovim tekstom se dodatno uređuje oblast elektronske uprave u Crnoj Gori u skladu sa njenim stvarnim i projektovanim potrebama, kako sa aspekta razvojnih potreba tako i u skladu sa zahtjevima međunarodnih integracionih procesa.

Komentarišući Nacrt, Stevan Ljumović je istakao da je riječ o dobrom potezu Ministarstva koje ovim usklađuje regulativu i adaptira je shodno novinama u ovoj oblasti. On pojašnjava da je tekst usklađen sa zakonima o elektronskom potpisu i elektronskoj identifikaciji, te da uvodi nove pojmove koje propisuje EK, kao što su elektronski pečat i elektronska dostavnica. Smatra da je u članu kojim se definiše elektronska usluga potrebno navesti da se na taj način mogu plaćati i druge dažbine državi a ne samo takse. Takođe on je naveo da je aktom potrebno mnogo preciznije definisati pojmove elektronskog arhiviranja.

- Nije do kraja jasan povod i razlog za izmjenu člana 16 postojećeg Zakona i otvaranje mogućnosti da se državni podaci koji sadrže podatke građana i pravnih lica mogu nalaziti na serverima van Crne Gore. Po mom mišljenju to otvara mogućnosti zloupotreba kao i odliva novca iz naše zemlje. Otvara se prostor za organizovanje malih, beznačajnih ili fiktivnih kompanija koje daju usluge out-sourca bilo IS bilo storage sistema a samim tim i ostalih usluga iz domena ICT-a. Mislim da na ovaj način ne štitimo naše IT kompanije, a još manje doprinosimo ili stimulišemo njihov i razvoj novih – ocijenio je Ljumović.

Sa njim se saglasila predsjednica Grupacije za IT pri ovom odboru Snežana Ćalasan koja je dodala da ovaj član Nacrta može proizvesti više štete nego koristi.

Predsjednik Odbora Radulović je kazao da se mora naći kompromisno rješenje i prihvatiti regule EU, ali u tome nema mjesta bespotrebnoj žurbi. Milan Marić iz S&T Montenegro ocijenio je da je potrebo da ukoliko registri sa podacima budu na serverima u inostranstvu treba ih zaštititi po GDPR sistemu.

Predstavnica Bild studija je primjetila da u  Nacrtu nema riječi o autentifikaciji podnesaka.

Unaprjeđenje kolaborativnog rada članica Odbora udruženja predstavila je sekretarka Odbora Nada Rakočević, prezentujući sadržaj i strukturu podataka na online platformi Dropbox OU ICT, gdje će se nalaziti redovno ažurirani podaci potrebni članovima ovog organa, dostupni u svakom trenutku, koristeći prednosti cloud pristupa. Između ostalog, u cloudu biće materijali i audio zapisi sa sjednica, zakonodavstvo iz ove oblasti, inicijative, i drugo.

Nakon usvajanja Programa rada za 2018. formirana je Radna grupa koja će izraditi akcioni plan za njegovo sprovođenje.

Izdvajamo