You are here

Konkurs za izbor članova Odbora za vansudsko rješavanje sporova potrošača

03/06/2019
KONKURS za izbor članova  Odbora za vansudsko rješavanje sporova potrošača

U skladu sa čl. 133 i 134 Zakona o zaštiti potrošača (,,Službeni list Crne Gore'', br. 02/14; 06/14, 43/15 i 70/17) i čl. 2 i 3 Pravilnika o Arbitražnom odboru za vansudsko rješavanje potrošačkih sporova („Službeni list Crne Gore '', broj 14/15),  Privredna komora Crne Gore raspisuje KONKURS za izbor članova  Odbora za vansudsko rješavanje sporova potrošača

  Odbor za vansudsko rješavanje potrošačkih sporova ima deset članova, od kojih se biraju:

 -        pet članova - predstavnici Privredne komore Crne Gore i
-         pet članova  – predstavnici organizacija potrošača.

  Uslovi za učešće:

 -       visoka školska sprema;
-        najmanje dvije godine radnog iskustva u struci;
-        da je lice poslovno sposobno i
-        da nije osuđivano za krivično djelo koje ga čini nedostojnim za vršenje poslova arbitraže.

Potrebna dokumentacija:

-        prijava sa naznakom da se konkuriše za predstavnika Privredne komore Crne Gore ili za predstavnika organizacija potrošača;
-        biografija sa referencama o poznavanju prava potrošača;
-        diploma ili uvjerenje o završenoj visokoj školskoj spremi i
-        uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak.

Članovi Odbora biraju se na period od tri godine, uz mogućnost ponovnog izbora.
Kandidat ne može konkurisati istovremeno kao predstavnik Komore i organizacija potrošača.

Kandidat za člana Odbora prijavu na oglas sa potrebnom dokumentacijom podnosi na adresu Privredne komore Crne Gore, ul. Novaka Miloševa br.29/II, Podgorica ili elektronskim putem na e-mail: mgolovic@pkcg.org;

Rok za podnošenje prijava na oglas je 15 dana, od dana objavljivanja.

Kontakt osoba: Maja Golović Vojinović,  broj: 020/210-110;  fax: 020/230-493.