You are here

Nova rješenja carinskog informacionog sistema

04/03/2014

Upotreba novog softvera u carinskom informacionom sistemu (CIS), koja će početi u martu 2014, godine, omogućiće bržu i kvalitetniju razmjenu informacija između Uprave carina i privatnog sektora, a time i ubrzanje carinskih procedura, rečeno je na prezentaciji organizovanoj 4. marta 2014. godine u Privrednoj komori Crne Gore.

Nadogradnja CIS-a nastala je kao rezultat saradnje Komore, tj. njenih članica i Uprave carina sa IFC - Međunarodnom finansijskom korporacijom, na realizaciji Projekta regionalne trgovinske logistike na zapadnom Balkanu.

Potpredsjednica Privredne komore Ljiljana Filipović kazala da je ova asocijacija privrednika posvećena objedinjavanju njihovih interesa i unapređenju procedura u realizaciji trgovine sa inostranstvom, te da u tome ima punu podršku Uprave carina.

- Veliko nam je zadovoljstvo što možemo da vam predstavimo jedan od rezultata zajedničkog projekta – softver kojim se unapređuje komunikacija učesnika u spoljnotrgovinskom prometu, prije svega špeditera sa Upravom carina – rekla je Filipović.

Softver omogućava automatsko dodjeljivanje deklaracija, čime se značajno ubrzava carinski postupak. Druga značajna izmjena odnosi se na komunikaciju carinskih inspektora i podnosilaca deklaracije. U prethodnom periodu, ova komunikacija se odvijala direktno, neposrednim kontaktom podnosioca deklaracije sa carinskim inspektorom. Novo rješenje podrazumijeva da se ova komunikacija odvija elektronskim putem i to na način što će carinski informacioni sistem generisati i prosljeđivati poruke za podnosioce deklaracije.

Koordinatorka IFC projekta regionalne trgovinske logistike Vilane Konar Leaacy pojasnila je da je razvijena nova funkcionalnost CIS-a da bi se uklonila uska grla u carinskim poslovima koja su nastajala zbog ručnog obavljanja pojedinih operacija.

Ona je govorila o projektu IFC-a čiji je cilj da pruži tehničku podršku vladinim agencijama na zapadnom Balkanu, i smanji ograničenja carinjenja robe odnosno trgovine, pojednostavljenjem procedura.

- Inicijativa o kojoj govorimo je fokusirana na harmonizaciju, standardizaciju, pojednostavljenje procedura i zahtjeva u vezi sa dokumentima koji su potrebni za trgovinu između zemalja. Takođe usmjerena je na promovisanje šire kontrole carinskih i tehničkih graničnih organa zasnovane na analizi rizika, kao i na podršku korišćenju elektronskih sistema za razmjenu podataka i carinjenje – rekla je Leaacy.

To je, prema njenim riječima, i alat za bolji monitoring i veću transparentnost, jer omogućava carinama da uporede podatke o efikasnosti, uključujući i vrijeme potrebno za carinjenje.

Zahvalila je privatnom sektoru i Upravi carina na posvećenosti ovom procesu.

Uprava carina, prema riječima direktora Vladana Jokovića, potvrđuje snažnu opredijeljenost da u skladu sa najvišim standardima kontinuirano razvija efikasnost i kvalitet svog rada, prvenstveno kroz automatizaciju carinskih procedura. Na taj način, smanjenjem administrativnih i regulatornih ograničanja za prekograničnu trgovinu, harmonizacijom procedura carinjenja i unapređenjem kvaliteta svojih usluga, Uprava carina doprinosi pojednostavljenju i ubrzanju u međunarodnom lancu snabdijevanja.

-  Deklaranti mogu računati na čitav niz konkretnih prednosti novog koncepta, a to su brža procedura, manji broj pogrešno ispunjenih deklaracija, rano otkrivanje grešaka, manji broj obrazaca JCI, i dolazaka u carinsku ispostavu, a zbog svega ovoga mogu računati na povećanje produktivnosti – kaže Joković.

On je pojasnio da je riječ o projektu koji je kao neophodan kandidovalo poslovno okruženje, a potom ga podržao IFC.

- Svjetska banka s naročitim senzibilitetom prati intenzivne procese modernizacije crnogorske Uprave carina i daje im značajan impuls radi stvaranja kredibilne institucije. Projekat regionalne trgovinske logistike na zapadnom Balkanu, podržali su Evropska komisija i Vlada Crne Gore. Taj pozitivan i snažan sinergetski efekat podrške značajan je za viziju moderne carinske administracije – rekao je Joković.

Udruženje špeditera Privredne komore Crne Gore, primjenom ovog sistema elektronske razmjene podataka sa Upravom carina, očekuje uštede u vremenu i u novcu, omogućavanje bržeg i transparentnijeg poslovanja. Pripremljenim rješenjem se eliminiše subjektivni uticaj, odnosno selektivnost carinskih službenika, čime će se smanjiti i mogućnosti za eventualne koruptivne radnje.

Predsjednik Odbora Udruženja špeditera Radovan Radulović kazao je da će oni i ubuduće biti dobar partner Upravi carina, kroz Dane otvorenih vrata i druge aktivnosti kojim ostvaruju kvalitetnu saradnju.

Analitičarka poslovnih operacija IFC-a Ratka Stijepović ocijenila je da je privatno javni dijalog ostvaren na ovom projektu jedan od primjera najbolje prakse u regionu.

- Moderni trendovi pokazuju da se fokus carine pomjera na olakšavanje trgovine, pri čemu značajnu ulogu ima automatizacija, pojednostavljenje procedura i dobra i kvalitetna saradnja sa privatnim sektorom. Uprava carina duže vrijeme radi na unapređenju saradnje sa privatnim sektorom, a jedan od rezultata toga je softver koji predstavljamo – kazala je Stijepović.

Projekat „Regionalna trgovinska logistika” sprovodi se u sedam zemalja: Crnoj Gori, Srbiji, Makedoniji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Albaniji i Kosovu, a njime se olakšava trgovina unutar regiona, i unapređuje povezivanje sa tržištem EU, kao i sa globalnim lancima nabavke. Projekat se realizuje od marta 2012. godine do juna 2014. godine. Njegov cilj je stimulisanje razvoja ekonomije kroz pojednostavljenje trgovine i rast konkurentnosti, unapređenje efikasnosti i transparentnosti u carinskim postupcima, kao i dalje jačanje administrativnih kapaciteta.