You are here

Novi zakoni usklađeni sa EU

10/10/2017

Odbor udruženja banaka i drugih finansijskih organizacija i osiguranja Privredne komore Crne Gore, na sjednici održanoj 10. oktobra 2017. godine, razmotrio je informaciju CBCG o uslaglašavanju regulatornog okvira sa EU tekovinama. Raspravljano je o korporativnom upravljanju banaka u susret novoj regulativi, Zakonu o tržištu kapitala, te o normativnim aktivnostima u sektoru osiguranja.

Sjednicu je vodio predsjednik Odbora Mladen Rabrenović.

Regulatorni okvir

Predstavnik Centralne banke Crne Gore Darko Bulatović kazao je da su u prethodnom periodu sproveli intenzivne aktivnosti na unapređenju regulatornog okvira kojim se uređuju poslovanje banaka i određene finansijske usluge. Aktuelne su aktivnosti na donošenju Zakona o finansijskom lizingu, faktoringu, otkupu potraživanja mikrokreditiranju i kreditno-garantnim poslovima koji je prošao javnu raspravu pa se očekuje da će ga do kraja mjeseca Vlada utvrditi njgov predlog i dostaviti Skupštini na usvajanje.

Regulacijom i supevizijom ovih finansijskih institucija stvoriće se preduslovi za dalje razvijanje ovog segmenta usluga - obezbjeđivanje sveobuhvatnije baze podataka o poslovanju subjekata koji ih pružaju, a koja će se koristiti za statističke i druge namjene, potom za unapređenje Kreditnog registra koji vodi Centralna banka, kao i zaštite korisnika. Najveća novina je što se u faktoring, mikrokreditnim i lizing kompanijama uvodi obaveza formiranja upravnog odbora.

- Prema ocjeni Evropske komisije, ovaj zakon je kvalitetan, jer na konzistentan način uređuje ovu oblast – kazao je Bulatović.

Takođe, u proceduri je zakon o sanaciji banaka, koji zajedno sa zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o bankama (takođe čeka usvajanje), predstavlja paket zakonskih propisa za usaglašavanje sa direktivom EU 2014/59. Usvajanjem ova dva zakona stvoriće se uslovi za primjenu ovlašćenja i instrumenata sanacije koji su propisani pomenutom direktivom i time značajno unaprijediti regulatorni okvir za rješavanje pitanja problematičnih banaka na ovim osnovama. Nova obaveza banaka je formiranje sanacionog fonda, što će, objasnio je on, biti novi namet za banke koji će se uvesti 10 godina od stupanja zakona na snagu (očekuje se 2028. godine).

Među predstojećim aktivnostima CBCG je priprema niza propisa kojim će se implementirati standardi CRDIV (Direktiva 2013-36 i Regulativa 575/2013), izrada novog Zakona o bankama, odluka o upravljanju rizicima, podobnosti kvalifikovanog akcionara i naknadama, kao i seta podzakonske regulative kojom će se postići usklađenost sa CRR, te u oblasti AML. Navedenim propisima će u potpunosti biti prenešeni evropski standardi (Bazel III) koji imaju za cilj jačanje regulative, supervizije i upravljanja rizicima u bankarskom sektoru kroz unaprjeđenje sposobnosti bankarskog sektora da absorbuje šokove koji nastaju kao posledica finansijskih i ekonomskih teškoća, bez obzira na njihov izvor; unaprjeđenje upravljanja rizicima i jačanje transparentnosti i objavljivanja informacija od strane banaka.

Korporativno upravljanje

O korporativnom upravljanju govorio je Nikola Kaluđerović iz Lovćen banke.

U cilju usklađivanja sa novim zakonodavstvom Evropske unije (tzv. Bazel III), između ostalog, planirano je i usvajanje novog zakona o bankama/zakona o kreditnim institucijama, kao i većeg broja podzakonskih akata. Time će se u nacionalno zakonodavstvo implementirati Direktiva 2013/36 EU o pristupanju djelatnosti kreditnih institucija i bonitetnom nadzoru nad njima i investicionim društvima, te Regulativa br. 575/2013 EU o bonitetnim zahtjevima koji se na njih odnose. Jedna od značajnih planiranih izmjena u budućem zakonu biće uvođenje novog koncepta korporativnog upravljanja u bankarskom sektoru Crne Gore.

Dvodomim modelom korporativnog upravljanja predviđa se razdvajanje funkcije nadzora i upravljanja bankom. Odbor direktora zauzima značajnije mjesto u upravljanju bankom sa obzirom na nova ovlašćenja i odgovornosti ovog kolegijalnog organa, koja se posebno prepoznaje na relaciji principal -agent odnosno agent – izvršni menadžment. Stoga će, u smislu novog koncepta korporativnog upravljanja, posebna pažnja biti posvećena pitanju agencijskog problema. Poseban osvrt daće se i na odnos Odbora direktora i izvršnog menadžmenta, kao i na ulogu i značaj nezavisnih funkcija kororativnog upravljanja (Compliance, AML, Interna revizija) u bankama i novih inokosnih (Cheif Risk Officer – CRO) i kolegijalnih organa (Compensation Committee) korpoartivnog upravljanja.

Uloga i značaj korporativne kulture je prepoznata kao važan segment korporativnog upravljanja i neizostavan faktor u cilju smanjenja moralnog hazarda kod agencijskog problema. Pitanje razvoja korporativne kulture usko je povezano sa pitanjem preuzimanja i upravljanja rizikom koji se, posebno u crnogorskim bankama, ističe kao jedan od najznačajnijih rizika kojima su banke izložene u svom poslovanju.

Očekuje se da novi Zakon o bankama osnaži i podstakne Centralnu Banku Crne Gore da razvije nove supervizorske metode te da usmjeri djelovanje supervizije i u pravcu redovne kontrole korporatzivnog upravljanja u bankama.

Zakon o tržištu kapitala

Amir Nurković iz Komisije za hartije od vrijednosti kazao je da je Zakon o tržištu kapitala temeljni akt kojim se uređuju: uslovi za osnivanje i rad tržišta kapitala; vrste finansijskih instrumenata; emisija hartija od vrijednosti; organizacija i poslovanje investicionih društava; regulisano tržište kapitala; sekundarno trgovanje hartijama od vrijednosti; registracija finansijskih instrumenata, kliring, saldiranje i registracija transakcija finansijskih instrumenata; objavljivanje finansijskih i drugih podataka i izvještavanje emitenata i drugih učesnika na tržištu kapitala; zabrana zloupotreba na ovom tržištu; i druga pitanja od značaja za njegov rad.

Zakon je zasnovan na evropskim direktivama i promjene koje nosi su u pravcu zaštite investitora.

- Posebno je uređen način licenciranja investicionih društava i unapređeni su uslovi njihovog poslovanja i date smjernice kako se zaštiti od zloupotrebe kapitala – rekao je Nurković. 

Osiguranje

Informaciju o normativnim aktivnosti Agencije za nadzor osiguranja iznio je njen predstavnik Danilo Vujanović.

Riječ je o pripremnim smjernicama o upravljanju, potom smjernicama o sadržini Pravilnika o uslovima i načinu saosiguranja i reosiguranja, Pravilniku o sadržini izvještaja, obavještenja i drugih podataka koji se dostavljaju Agenciji za nadzor osiguranja i o načinu i rokovima njihovog dostavljanja, kao i o bližim uslovima za prenos poslova društava za osiguranje.

Ove aktivnosti, prema riječima Vujanovića su priprema za donošenje novog zakona o osiguranju.