You are here

Ograničavanjem izvoza šumskih drvnih sortimenata do bolje snabdjevenosti prerađivača

25/06/2019

Odbor Udruženja šumarstva, drvne industrije, grafičke i izdavačke djelatnosti Privredne komore Crne Gore na sjednici održanoj 25.juna  2019. godine u Podgorici, razmotrio je Informaciju o tekućim privrednim kretanjima u periodu januar-maj za 2019. godinu. Predstavljeni su Akcioni plan za sprečavanje bespravnih aktivnosti za period 2019-2021. godine i  Plan sanacije šuma koje su degradirane djelovanjem abiotičkih i biotičkih činilaca na nivou državnih šuma. Prezentovan je i Dualni sistem obrazovanja.

U radu sjednice Odbora su učestvovali predstavnici Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja, Uprave za šume i Uprave za inspekcijske poslove.

Programima gazdovanja šumama za gazdinske jedinice i planove gazdovanja za privatne šume, ukupna drvna masa koja može biti predmet korišćenja šuma u 2019. godini iznosi 772.086 m3 bruto drvne mase (u državnim šumama 580.888 m3, a u privatnim šumama 191.198 m3). Projektovana vrijednost prihoda iznosi 8.478.104,55 €.

Na osnovu podataka Uprave za šume, ukupna ostvarena proizvodnja neto drvne mase za pet mjeseci 2019. godine,  iznosi 49.914m3 drvne mase, od čega četinara 38.845 m3 i lišćara 11.069m3. Nisko ostvarenje proizvodnje rezultat je loših vremenskih uslova.

Uvoz proizvoda drveta, hartije, štampe i namještaja je iznosio 51,15 milona eura, što predstavlja 6,68 % ukupnog uvoza. U ovim kategorijama najviše  se uvozi namještaj, u iznosu od 27.40 mil. eura, i to kancelarijski namještaj sa 14,43 mil. eura, funkcionalni i medicinski namještaj sa 6,10mil. U kategoriji hartije i štampe najveći je uvoz novinska hartije i kartona za pisanje i štampanje, sirovina za toaletnu hartiju i sl.. sa 4,42 mil. eura i uvoz štampe (štampane knjige, brošure,novine,časopisi) sa 1,75 mil. eura.

Izvoz drveta, hartije, štampe i namještaja iznosi 9,18 mil. eura. Drveta je ukupno izvezeno 7,66 mil. eura, a uvezeno 12,18 mil. eura. Najviše je izvezeno rezane građe, u vrijednosti od 5,25 mil. eura. Peleta je izvezeno 1.919.799 eura.

Cilj Akcionog plana za sprječavanje bespravnih aktivnosti u šumama je suprostavljanje svim oblicima bespravnih aktivnosti u šumarstvu, uključujući šumske krađe i protivpravno zauzimanje šumskog zemljišta, namjerno podmetanje šumskih požara, uništavanje graničnih linija između državnih i privatnih šuma, korupciju u šumarstvu, sa posebnim akcentom na bespravne aktivnosti u oblasti korišćenja šuma i prometa bespravno posječenog drveta.

Plan sanacije šuma za šume degradirane djelovanjem abiotičkih i biotičkih činilaca, predstavlja nastavak aktivnosti nerealizovanog Plana sanacije šuma za šume degradirane šumskim požarima u 2012. godini, na sanaciji opožarenih površina i sanaciji štete u šumama nastale od biotičkih i abiotičkih činilaca u periodu 2015 - 2018. godine.

Privredna komora Crne Gore je jedan od aktera za implementaciju dualnog sistema. U saradnji sa Centrom za stručno obrazovanje (CSO) i Ministarstvom prosvjete 20014.godine su započete aktivnosti na pripremi realizacije dualnog oblika obrazovanja i upis prve generacije učenika. Obrazovanje kod poslodavca - dualno obrazovanje je model obrazovanja kod koga dio obaveza obrazovanja učenika preuzimaju poslodavci, koji organizuju i realizuju praktično obrazovanje učenika. Učenik (odnosno njegov roditelj tj. staratelj), koji se odluči za ovaj oblik obrazovanja sklapa sa poslodavcem ugovor, kojim se uređuju međusobna prava i obaveze učenika i poslodavca. U ovom procesu poslodavac ne ustupa samo svoj prostor i opremu za praktičnu nastavu, već je odgovoran za praktično obrazovanje učenika u cjelini, bezbjednost i odgovarajuće prenošenje znanja, u skladu sa obrazovnim programom. Uključenjem u ovaj vid realizacije obrazovanja učenika, poslodavac ima mogućnost da pripremi kadar profila koji odgovara poslovanju njegovog preduzeća i zaposli ga po završetku školovanja.

U diskusiji članova odbora udruženja saopštena je podrška produženju Odluke Vlade o privremenom ograničenju izvoza šumskih drvnih sortimenata do maja 2021. godine, naglašavajući da je njenom primjenom omogućeno drvoprerađivačima da dođu do sirovine u količini I kvalitetu koji im odgovara.

Drvoprerađivači ukazuju na potrebu definisanja povoljnijih uslova za davanje šuma na korišćenje I odrediti  „maksimalnu zapreminu” sirovine u odnosu na broj zaposlenih radnika koji će se primjenjivati u svim šumskim područjima. 

Polazeći od činjenice da do sada proizvodnja nije realizovana prema predviđenim programima gazdovanja, predloženo je da se raspoloživi dozvoljeni godišnji sječivi etat maksimalno iskoristiti, čime se stvaraju uslovi za povećanje obima proizvodnje u repro lancu šumarstva i drvne industrije i optimalno korišćenje proizvodnih kapaciteta a time i ukupnog prihoda.

Predstavnici Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja su saopštili da proces sertifikacije šuma po FSC standardima biti urađen do kraja 2020.godine, što će pomoći domaćoj drvnoj industriji da izađe na zapadno tržište, gdje je uslov da drvo potiče iz certifikovanih šuma, kojima se gazduje na održiv način.