You are here

Podržati finalnu proizvodnju

29/03/2013

Kreditima je neophodno podržati mala i srednja drvoprerađivačka preduzeća koja proizvodne programe i biznis planove zasnivaju na finalnoj proizvodnji i izvozu.

Sjednica Odbora udruženja šumarstva, drvne i papirne industrije, grafičke i izdavačke djelatnosti Privredne komore Crne Gore održana je 28.marta 2013. godine, na Jadranskom sajmu u Budvi, gdje se od 27.03.-31.03.2013. godine održava 37. Medunarodni sajam namještaja, opreme za domaćinstva, poslovne prostore i unutrašnju dekoraciju.

Teme sjednice bile su rezultati Projekta istraživanja o potrošnji ogrijevnog goriva u grijnoj sezoni 2011-2012, Predlog projektnog zadatka “Marketing strategija u drvopreradi”, Informacija o poslovanju preduzeća za 2012. godinu i Program gazdovanja šumama za 2013. godinu.

U radu sjednice Odbora su učestvovali predstavnici Ministarstva ekonomije, Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja i Uprave za šume, Monstata i Fodemo projekta u Crnoj Gori.

Članovi Odbora su informisani da je Privredna komora u saradnji sa Jadranskim sajmom i “Fodemo” projektom u Crnoj Gori organizovala nastup deset proizvodnih preduzeća, koja su izložila svoje proizvode i predstavila se posjetiocima sajma.

Predstavnici “FODEMO” projekta u saradnji sa MONSTATom prezentovali su rezultate potrošnje drvne energije u Crnoj Gori za grijnu sezonu 2011/2012. i predlog “Marketing strategija u drvopreradi”. Nakon prezentovanja podataka o aktuelnom stanju koje pokazuje da ima puno prostora I potrebe za razvoj i investiranje u programe biomase i finalne prerade drveta, konstatovano je da Strategiju razvoja šumarstva i drvane industrije treba bazirati na ovim proizvodnim programima.
 
Rezmatrajući aktuelno poslovanje u 2012. godini, na korišćenje je data bruto drvna masa od 463.051 m3 i to 279.955 m3 četinara i 183.096 m3 lišćara. Ukupna proizvodnja bruto drvne mase koja je ugovorena u 2012. godini, iznosi 202.408m3, od čega četinara 123.054m3 i lišćara 79.354m3.

Na osnovu podataka Uprave za šume, ukupna ostvarena proizvodnja bruto drvne mase u 2012. godini, koja je ugovorena u 2012. godini, i drvne mase koja je ostala iz predhodnih godina, iznosi 286.474m3 bruto drvne mase, od čega četinara 187.675m3 i lišćara 98.799m3. Ostvarena proizodnja u 2012. godinu je veća u odnosu na 2011. godinu za 9,7%, 2010.godinu za 10,5%, 2009. godinu za 24,4%.

Na osnovu podataka o obimu proizvodnje za 2012., u odnosu na ugovorenu bruto masu u 2012. godini i u odnosu na raspoloživu dozvoljenu godišnju bruto drvnu masu ustupljenu po konkursu 2008. i 2012. godine na 7,15 i 30 godine i na godinu dana, može se konstatovati da se drvna masa nedovoljno koristi, a time i proizvodni kapaciteti u drvnoj industiji.
Programom gazdovanja šumama za 2013. godinu, planirana bruto drvna masa koja se daje na korišćenje u državnim šumama iznosu 513.325m3. Putem snadbijevanja seoskog stanovništva iz državnih šuma planira se realizovati 37.751 m3 bruto drvne mase, a iz privatnih šuma planira se realizovati 127.423 m3.   

Nakon svestrang sagledavanja poslovanja, a u  cilju  stvaranja povoljnijeg poslovnog ambijenta i poboljšanja stanja u ovim djelatnostima,  predloženo je niz mjera od kojih neke predstavljaju i ranije zalaganje članova Odbora. Među njima su:

•    Potrebno je raspoloživi dozvoljeni godišnji sječivi etat, ukupnu bruto drvnu masu koja je data na korišćenje po konkursu i potpisanim ugovorima o korišćenju šuma maksimalno iskoristiti, te sagledati mogućnost da se privrednim društvima koja nijesu korisnici šuma, a imaju proizvodnju, ciljna tržišta, obezbijeđen plasman i naplatu, pod istim uslovima ustupi šuma na korišćenje.

•    Pravovremeno izraditi šumsko privredne osnove u šumskim područjima gdje su istekle, uraditi analizu i ocjenu postojećeg stanja  i stepena uređenosti šuma, kao i dinamiku izrade planova gazdovanja kojom bi se obezbijedio i bio poznat predviđeni obim sječa za duži period, a korisnici šuma imali uvid sa čime raspolažu u narednom periodu i  realno uskladili svoje planove.  

•    U cilju suzbijanja izvoza najkvalitetnije sirovine (trupaca), predlaže se:
-    da se kao izjava o porijeklu robe isključivo priznaje otpremnica ili potvrda od Uprave za šume kao jedini ovlašćeni nadležni organ za izdavanje porijekla robe, kako za državne tako i za privatne šume, sa datumom na dan carinjenja robe,                                                   
-    da cijena na fakturi bude stvarna vrijednost robe (70 eura po m3),
-    da se ispoštuje potpisani ugovor o korišćenju šuma, kojim je predviđeno da se šuma data na korišćenje mora preraditi u sopstrvenim kapacitetima.  

•    Odbor ocjenjuje da treba nastaviti sa kreditnom podrškom malim i srednjim preduzećima koja svoje proizvodne programe i biznis planove zasnivaju na finalnoj proizvodnji, izradi i plasmanu proizvoda veće vrijednosti, povećanju obima proizvodnje i kvaliteta izvoznih proizvoda, što sve treba da opredijeli i strateški razvoj u ovim djelatnostima.

•    Neophodna su investiciona ulaganja u sva preduzeća iz ovih djelatnosti, jer je oprema tehnički zastarjela. Investiranjem  u savremenu tehnologiju, odnosno u proizvodne linije sa modernom kompjuterskom opremom, postiže se optimalno iskorišćavanje, podizanje konkurentnosti i prisustvo na drugim tržištima.

Odbor je ocijenio da je u cilju obezbjedjenja  održivog i trajnog gazdovanje šumama neophodno  pojačati kontrolu zaštite šuma kako bi se spriječilo dalje  uništavanje i degradiranje šuma i ostvario  opšti interes u skladu sa usvojenom politikom razvoja šumarstva. S ovim u vezi neophodno je nastaviti i ubrzati  proces sertifikacije šuma po FSC standardima, koji potvrđuju da su proizvodi šumarstva proizvedeni odgovornim gazdovanjem šumama i dokazuju da nije bilo nekontrolisane eksploatacije šuma. Sertifikacija šuma je preduslov domaćoj drvnoj industriji da izađe na zapadno tržište.