You are here

Preduzetnicama predstavljen USAID projekat Katalizator

13/06/2022

Na sjednici Koordinacionog odbora za žensko preduzetništvo Privredne komore Crne Gore, održanoj 13. juna, razmotrena je Informacija o ženskom preduzetništvu u Crnoj Gori, te predstavljen regionalni USAID projekat Katalizator, čliji je cilj jačanje ženskog preduzetništva, te olakšavanje pristupa i korištenja odgovarajućih izvora za finansiranje razvoja biznisa.

Ana Filipović, sekretarka Koordinacionog odbora za žensko preduzetništvo kazala je da žensko preduzetništvo biva svakim danom sve snažnije, ali da je to proces u kojem svi segmenti društva moraju dati doprinos, kako bi se ostvarili svi potencijali društveno-ekonomskog napretka.

Filipović je predstavila mjesečni izvještaj Zavoda za zapošljavanje Crne Gore u kojem se navodi da se od 31. marta 2022. godine na evidenciji Zavoda nalazilo ukupno 53.409 nezaposlenih lica od čega je 31.367 žena (58,73%). U odnosu na uporedni period prethodne godine, broj nezaposlenih žena se smanjio za 3,51%. Najviše zapošljavanja je bilo u Podgorici (738 žena), zatim u Nikšiću (273 žena) i Bijelom Polju (182 žena). Posmatrano prema djelatnostima poslodavaca, najviše zapošljavanja je bilo u sektoru obrazovanja (561 žena ili 24,83%) zatim u trgovini na malo i veliko (467 ili 20,67%) i uslugama smještaja i ishrane (236 ili 10,44%).

Prema njenim riječima, na kraju 2021.godine u Centralnom registru privrednih subjekata bilo je registrovano 8.577 kompanija u Crnoj Gori gdje su žene vlasnice ili većinski vlasnik. Posmatrano po sektoru poslovanja, žene su najčešće vlasnice kompanija koje posluju u sektoru trgovine (27,4%), zatim u sektoru stručne, naučne i tehničke djelatnosti (17,5%), usluge smještaja i ishrane (11%) i ostale usluge.

Filipović je kazala da se kao jedan od novijih dokumenata koji doprinosi snaženju i ukupnom razvoju preduzetništva, izdvaja se „Rodno odgovorno budžetiranje”, koji je pripremila Parlamentarna budžetska kancelarija (PBK) Skupštine Crne Gore i Sekretarijat Savjeta za konkurentnost.

– Rodno odgovorno budžetiranje podrazmijeva primjenu alata koji se koriste prilikom planiranja budžeta kao što su: rodna analiza rashoda i prihoda, rodna analiza korisnika, rodna analiza troškova i koristi, rodna analiza odnosa troškova i efekata, itd,– navela je ona.

Predsjednica Koordinacionog odbora za žensko preduzetništvo, dr Ivana Tomašević kazala je da je preduzetnicama veoma teško doći do početnog kapitala, te da je neophodno raditi na olakšavanju pristupa izvorima finasiranja .

– Jedan od načina finansiranja je uspostavljanje Kreditno garantnog fonda, koji pruža priliku preduzetnicama da uzmu kredit i na taj način pokrenu svoj biznis - istakla je ona, dodajući da se treba boriti za inicijativu da se ženama obezbijedi kolateral u tom procesu.

USAID projekat KATALIZATOR, odnosno “Pomiješano inovativno finansiranje kao motor rasta”(CATALYZE Innovative Blended Finance – the Engines of Growth) predstavile su koordinatorke projekta, Dragana Bukvički Todosijević i Marija Tanasoska.

One su kazale da je ovaj projekat regionalnog karaktera i osmišljen je sa ciljem da poboljša otpornost malih i srednjih preduzeća zapadnog Balkana , u toku i nakon COVID-19 pandemije, te pomogne njihov rast kroz unapređenje pristupa odgovarajućim finansijama.

Kako su istakle, KATALIZATOR ima namjeru da dodijeli direktne grantove i/ili podugovore kompanijama i organizacijama sa ciljem omogućavanja dodatnog alternativnog finansiranja malih i srednjih preduzeća, kao i poboljšavanja njihovog rasta, produktivnosti i otvaranja novih radnih mjesta.

Navele su da postoje dva strateška pravca projekta, povećanje pristupa finansijama kroz podržavanje dugoročnog rasta i zapošljavanja kroz povećanje pristupa finansijama za MMSP, te pronalaženje alternativnih izvora finansiranja kroz identifikovanje i promovisanje korišćenja adekvatnih alternativnih finansijskih instrumenata.

USAID KATALIZATOR projekat je takođe uspostavio mrežu poslovnih savjetnika BASP (Business Advisory Service Providers) koja se sastoji od konsultanata koji pružaju tehničku podršku, posjeduju znanje i iskustvo za kreiranje aplikacija ka dostupnim bankarskim i nebankarskim izvorima finansiranja.

Preduzetnice će moći da iskoriste stručnu podršku u pripremi poslovnih planova i aplikacija, putem kojih bi tražile sredstva kod bilo koje banke ili se prijavljivale na postojeće grantove međunarodnih institucija, državne pomoći i sl.

Koordinatorke KATALIZATORA su istakle da ovim projektom žele da stimulišu vlasnice kompanija da sarađuju sa ekspertima, kako bi poslovale bolje, te se upoznale sa dostupnim izvorima finansiranja i načinima kako do njih doći.

Nakon prezentacije, uslijedila je diskusija članica Odbora tokom koje je ukazano na značaj edukacije i konsultantske pomoći za žene u biznisu, te neophodnost veće inistutucionalne podrške kako bi se prevazišle barijere u razvoju ženskog preduzetništva i olakšao pristup izvorima finansija.