You are here

Privreda i Zelena agenda moraju biti partneri na putu zelene transformacije

17/06/2022

Javno predstavljanje novog regionalnog projekta EU4GREEN koji finansira EU, a odnosi se na podršku implementaciji Zelene agende za Zapadni Balkan, održano je 17. juna u Budvi.

Ovaj projekat, vrijedan 10 miliona eura, ima za cilj da unaprijedi zelenu tranziciju i da podrži strategije rasta koje odvajaju privredu od emisije gasova staklene bašte, smanji upotrebu resursa i stvaranje otpada, te teži klimatskoj otpornosti. EU4GREEN će pomoći zemljama Zapadnog Balkana da pređu sa sa tradicionalnog ekonomskog modela na moderne, resursno efikasne i konkurentne ekonomije, u skladu sa evropskom zelenom tranzicijom.

U okviru panela "Faktori uspjeha i preporuke za uspješnu saradnju i implemetaciju projekta na nacionalnom i regionalnom nivou", govorio je potpredsjednik Privredne komore Nikola Vujović, a u skupu su učestvovali i državni sekretar Ministarstva evropskih poslova Aleksandar Mašković, amabasador Austrije u Crnoj Gori Karl Miler, šef odeljenja, Regionalni programi za Zapadni Balkan Holger Šreder, koordinatorke projekta EU4GREEN Monika Mort i Violeta Philippitsch, direktorica Centra za klimatske promjene Ivana Vojinović, zamjenica generalne sekretarke Regionalnog savjeta za saradnju Tanja Miščević, te brojni eskperti iz oblasti zaštite životne sredne, predstavnici javnog i privatnog sektora.

Vujović je u svom uvodnom izlaganju kazao da je Privredna komora značajan partner na projektima koji se odnose na digitalnu transformaciju, cirkularnu ekonomiju i zelenu tranziciju, istakavši da je ova asocijacija, u saradnji sa UNDP-em, kreirala Mapu puta Crne Gore ka cirkularnoj ekonomiji, što predstavlja važan korak u njenoj transformaciji sa linearne na cirkularnu.

On je tokom panela govorio o izazovima sa kojima se industrijski sektor suočava u procesima implementacije Zelene agende, ističući da postojeći narativ, koji implicira da su zelena tranzicija i industrija neprijatelji, mora biti promijenjen.

– Neophodno je raditi na mijenjaju ovakvog stava, jer industrijski sektor i Zelena agenda nisu neprijatelji, već partneri na putu zelene transformacije privrede i društva – istakao je on, dodajući da se samo zajedničkim radom može doprinijeti novim idejama i tehnologijama u industrijskom sektoru, kako bi ovaj proces bio uspješno implementiran.

Prema njegovim riječima, inicijative iz Zelene agende predstavljaju sjajan potencijal i katalizator za inovacije i razvoj, te je neophodno iskoristiti sve prilike koje se ovim pružaju.

- Projekat EU4GREEN je izuzetno važan za cjelokupnu privredu, i smatram da će joj pomoći u približavanju procesa dekarbonizacije, primjene novih tehnologijia, prelasku na ekološki prihvatljivije izvore energije, te privlačenju novih investicija u industrijski sektor, kako bi bila spremna za nove izazove i izlazak na EU tržište – kazao je Vujović.

On je istakao da kovid kriza i trenutna situacija u Ukrajini imaju snažan uticaj na našu ekonomiju, te da je neophodna njena diverzifikacija i jačanje realnog sektora.

– Moramo pomoći industriji da razvija nove sisteme proizvodnje, ali joj pružiti i elemente strateškog i pravnog okvira neophodnog za integrisanje principa cirkularne ekonomije – kazao je Vujović.

Kako je naveo, ovaj projekat, ali mnogi drugi, treba da se fokusiraju na konkretne stvari, kako bi svim privrednim sektorima približili važnost upravljanja otpadom, smanjenje emisije CO2, te širu primjenu obnovljivih izvora energije-

– Odgovoran odnos prema resursima i životnoj sredini doprinijeće redizajniranju prozivoda, u smislu korišćenja manje sirovina koje su ekološki štetne i iscrpljuju resurse, a što na kraju može dovesti do smanjenja direktnih troškova proizvodnje i uštede zaliha – istakao je on.

Na kraju svog izlaganja, Vujović je zaključio da su neophodne inovacije u rješavanju ekoloških izazova, te pristup kojim bi se uklonile postojeće barijere u privredi i obezbijedili odgovarajući podsticaji, kako bi ekonomska, ekološka i industrijska politika bile integrisane i međusobno se podržavale.