You are here

Proizvodnja vode u porastu

22/02/2013

Teme sastanka Grupacije za vode Privredne komora Crne Gore, održane 22. februara 2013. godine, bile su aktuelno poslovanje u proizvodnji flaširane vode i njenom tržišnom učešću, kao i predlog Koncepta za uspostavljanje efikasnog sistema upravljanja ambalažnim otpadom u Crnoj Gori.

U Crnoj Gori se flaširanjem prirodnih i mineralnih vode bavi sedam fabrika (ali fabrika u Šavniku ne radi već skoro dvije godine) ukupnog kapaciteta oko 350 miliona litara godišnje, čime se u potpunosti mogu zadovoljiti potrebe domaćeg tržišta i ostvariti značajan izvoz. Pored šest fabrika koje se trenutno bave flaširanjem voda, kompanija „Bjelasica-Rada“ je jedina kompanija koja se bavi flaširanjem gazirane vode.

Tokom 2012. godine proizvedeno je 17,4 miliona litara flaširanih prirodnih i mineralnih voda, što je za 6,45% više nego u 2011. godini, dok je proizvodnja gaziranih voda iznosila 4,7 miliona litara i bila je veća u odnosu na 2011. godinu za 5,26%. Ukupna proizvodnja flaširanih voda („obične” i gazirane) u 2012. godini iznosila je 22,1 miliona litara i u odnosu na 2011. godinu veća je za 6,2%.

Na domaćem tržištu plasira se oko 90% flaširanih voda, dok se ostatak izvozi na sljedeća tržišta: Srbije, Njemačke, Velike Britanije, Albanije, Kosova, Italije. U 2012. godini uvezeno je 33,32 miliona litara vode, od čega je preko 95% uvoz iz Srbije.

Imajući u vidu raspoložive instalisane kapacitete za proizvodnju flaširane vode uočava se da u ovom sektoru postoje značajne rezerve, kako za povećanje plasmana voda na domaćem tržištu, tako i za izvoz, jer i u pogledu cijena, kvaliteta i dizajna flaširane vode pripadaju grupi konkurentnih proizvoda.

Pored postojećih sedam fabrika, pet fabrika su u proceduri dobijanja vodnih akata neophodnih za rad u skladu sa zaključenim koncesionim ugovorima po BOT aranžmanu, a u toku 2011. i 2012. godine u skladu sa novim Zakonom o finansiranju upravljanja vodama Uprava za vode je potpisala još četiri ugovora za flaširanje vode i ovih devet koncesionara su u proceduri za dobijanje akata neophodnih za rad.

Konstatovano je da je flaširana voda izuzetan komercijalni proizvod, ali koji zahtijeva marketinški nastup i da radi bolje prodaje, mora biti dio širokog asortimana bazalkoholnih pića koje proizvođači nude tržištu. Takođe je konstatovano da raspoloživi kapaciteti za proizvodnju vode nijesu dovoljno iskorišćeni uglavnom usljed nemogućnosti realizacije većih količina voda na domaćem, a posebno na inostranom tržištu, zbog veoma velike konkurencije u ovom sektoru. Skroman marketinški nastup, problem nelikvidnosti, nepostojanje odgovarajuće robne marke u izvozu, kao i značajan uvoz voda ograničavaju plasman vode kako na domaćem, tako i na inostranom tržištu. Proizvođači ističu i problem uvoza kroz vezanu prodaju voda sa drugim proizvodima od strane konkurencije. Vlasnici fabrika voda takođe ističu kao jedan od glavnih problema odnos ugostiteljskog i maloprodajnog sektora koji domaćim vodama ne daju odgovarajući tretman. Veliki problem predstavlja i nemogućnost adekvatne promocije, jer su proizvođači vode zbog materijalne ograničenosti (izazvane nedovoljnim korišćenjem instalisanih kapacitieta, načinom plaćanja i barijerama u poslovanju), suočeni sa problemom likvidnosti i ne mogu izdvojiti značajna sredstva za marketinški nastup.

U cilju unapređenja tržišnog nastupa na sastanku je ukazano na potrebu poslovnog povezivanja proizvođača voda, intenziviranja marketinškog nastupa i postepenog stvaranja crnogorskog brenda, kao i intenziviranje učešća na sajmovima. U prilog ovom predlogu ide i činjenica da crnogorske fabrike zadovoljavaju standarde kvaliteta (u većini fabrika je sertifikovana proizvodnja) i raspolažu sa savremenom opremom. Takođe, kada su u pitanju cijena, ambalaža i etiketiranje proizvoda, mogu biti konkurentni i spremni da plasiraju svoje proizvode na tržište.
U cilju boljeg upoznavanja proizvođača voda sa obavezom upravljanja amabalažnim otpadom, na sastanku je prezentovan predlog Koncepta za uspostavljanje efikasnog sistema upravljanja ambalažnim otpadom koji je dio obaveza usaglašavanja sa evropskim zakonodavstvom. Naime, Evropska unija je u cilju zaštite resursa donijela propise kojima se podstiče upravljanje ambalažnim otpadom u skladu sa hijerarhijom upravljanja otpadom u EU. Oni uvažavaju princip proširene odgovornosti proizvođača, a iz tih propisa proistekli su sistemi integrisanog upravljanja ambalažnim otpadom kojima se obezbjeđuje da će obveznici iz industrije poštovati propise preuzimanjem odgovornosti za preradu, u cilju daljeg korišćenja i reciklaže ambalaže koja poslije pražnjenja njenog sadržaja postaje otpad. Aktuelni rast obima utrošene ambalaže, kao i potreba za očuvanjem resursa i za čistom životnom sredinom su i u Crnoj Gori nametnuli potrebu za uvođenjem pogodnih rješenja za ove izazove.
 Na  sastanku je  zaključeno da sa pokrene inicijativa o smanjenju PDV na vode sa 17% na sedam odsto, potom, da se fabrike vode predstave u zajedničkoj brošuri u cilju promocije, kroz turističke kampanje, kao prepoznatljiv crnogorski brend. Takođe je predloženo da se prije turističke sezone organizuje zajednički sastanak sa predstavnicima Ministarstva turizma, Nacionalne turističke organizacije i Odbora za turizam Privredne komore Crne Gore. I ovom prilikom je potencirano pitanje rješavanja problema naplate potraživanja i ukazano je na potrebu donošenja zakona kojim bi se regulisala ova materija.

Grupacija je izabrala novog predsjednika Mira Perovića iz fabrike vode „Suza“. Dosadašnji predsjednik Vladan Drašković (Lipovo, Kolašin) napustio je funkciju zbog novog radnog angažmana u inostranstvu.

Izdvajamo