You are here

Razmotrene izmjene i dopune Zakona o energetici

05/04/2019

Odbor udruženja energetike i rudarstva Privredne komore Crne Gore, na sjednici 5. aprila 2019. godine, razmotrio je izmjene i dopune Zakona o energetici, te usvojio izvještaje o svom radu, kao i sa sjednica Grupacije distributera nafte i naftnih derivata.

Sjednicu je vodio predsjednik Odbora Luka Jovanović a u radu je, pored članova, učestvovao potpredsjednik Privredne komore Ivan Saveljić.

Predsjednik Odbora Luka Jovanović je informisao da je planirano da se izmjene i dopune Zakona o energetici usvoje do kraja godine, te da je potrebno da Odbor primjedbama i sugestijama na predloženi tekst doprinese da se definišu najkvalitetnija rješenja za privredu, a time i državu.

Prema riječima Miloša Bigovića, Elektroprivreda Crne Gore, Zakon o energetici je sistemski i najznačajniji akt koji reguliše ovu oblast. Ova kompanija je aktivni učesnik u donošenju predložene regulative, i prepoznala je 17 tačaka koje bi mogle biti dodatno unapređene, kako bi se dobilo bolje zakonsko rješenje. One se, između ostalog, odnose na regulisanje pitanja snabdjevača krajnjih kupaca, vlasništvo nad kapacitetima koji se tiču proizvodnje, a na koje se, po sadašnjem Zakonu plaćaju naknade prenosnom sistemu, te na dio koji se odnosi na prigovore potrošača i usaglašenost sa zakonom o njihovoj zaštiti.

Darko Krivokapić, EPCG, naveo je da je, između ostalog, predloženo da se briše član Zakona da operator tržišta ima mogućnost naplate evidencije ugovora. Svako nametanje novih taksi odbija trgovce strujom od našeg tržišta.

Dragan Nikolić iz Jugopetrola smatra da je potrebno donijeti novi krovni Zakon o energetici koji bi ravnopravno tretirao sve energetske subjekte. Postojeći Zakon, prema njegovim riječima, uglavnom se odnosi na poslovanje Elektroprivrede, dok naftnom sektoru nije posvećena adekvatna pažnja. Predsjednik Odbora Jovanović je pojasnio da je Zakon o energetici donijet u vrijeme Državne zajednice Srbija i Crna Gora, te da ga je potrebno inovirati.

Predstavnik kompanije INA Draško Striković je saglasan da je potrebno donijeti novi Zakon o energetici, te pojasnio da namjere izmjena i dopuna nijesu da se postojeći akt suštinski mijenja. Iz ove kompanije su se založili da se u Zakon uključi samouslužno sipanje goriva od strane kupaca, u skladu s evropskom praksom i propisima. Smatraju da je neophodno propisati opšte uslova rada zaposlenih na benzinskim pumpama na način da se tehnička stručna sprema i iskustvo rada isključe kao preduslovi za polaganje ispita radi dobijanja serifikata za rukovanje gasnim instalacijama, kao i da se obaveza posjedovanja Uvjerenja o osposobljenosti za poslove utovara i istovara opasnih materija ograniči na prevoznike opasnih materija (ADR), u skladu s evropskom praksom i propisima.

Dragan Laketić, CGES, kazao je da je ova kompanija predložila izmijenu 15 članova Zakona, ali smatra da sve sugestije energetskih subjekata treba usaglasiti i objediniti na Odboru energetike i rudarstva. On je kazao je da je Energetski paket Evropske unije već pripremljen i nakon njegovog usvajanja Crna Gora će morati da donese novi Zakon o energetici.

Potpredsjednik Privredne komore Ivan Saveljić je naglasio da je novim Zakonom o privrednoj komori ova asocijacija postala institucionalni partner donosiocima odluka na državnom i lokalnom nivou. Kod predloga izmjena zakona i propisa iz oblasti ekonomije, obavezno se traži mišljenje Privredne komore, čiji predstavnik učestvuje u radu Komisije za ekonomsku politiku Vlade Crne Gore. On je zato pozvao privrednike da objedine stavove u vezi sa izmjenama i dopunama Zakona o energetici i da se o njima raspravlja sa predstavnicima Ministarstva ekonomije na sljedećoj sjednici Odbora.

Govoreći u ime Grupacije distributera nafte i derivata, prilikom predstavljanja izvještaja sa njihovih sjednica, Dragan Nikolić iz Jugopetrola je između ostalog kazao da se privrednici zalažu za parcijalnu deregulaciju ovog tržišta, pošto se otvara mogućnost ostvarenja većih prihoda, pa samim tim i uplata PDV-a, plasmanom proizvoda većeg kvaliteta i cijene. Ocjenjuje takođe da je u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova i Direktoratom za vanredne situacije potrebno izmijeniti akt iz sedamdesetih godina koji se odnosi na uspostavljanje pumpnih stanica.

U razgovorima sa predstavnicima Ministarstva ekonomije biće određen novi termin sjednice Odbora udruženja, koja bi na ovu temu trebalo da se održi do kraja aprila.