You are here

Sve bolja saradnja sa Upravom carina

16/12/2014

Odbor udruženja špeditera na sjednici održanoj 16. decembra 2014. godine razmotrio je sa predstavnicima Uprave carina rezultate saradnje na unapređenju prakse u realizaciji spoljno-trgovinskih poslova.

- Protok robe na granicama je olakšan, povećana je transparentnost i predvidljivost prilikom realizacije carinskih postupaka, koji su sve više automatizovani. Uprava carina i udruženje špeditera imaju sve bolju saradnju koja daje rezultate, a u krajnjem zadovoljni su i naši komitenti – rekao je predsjednik Odbora Radovan Radulović, Montenomaks.

Predstavnici Uprave carina prezentovali su aktivnosti koje su planirane za narednu godinu. Shodno Zakonu o izmjenama i dopunama zakona o akcizama Uprava carina će od 1. januara 2015. godine, preuzeti potpunu nadležnost nad akcizama u sistemu upravljanja, obračuna, naplate i kontrole akcize u spoljnotrgovinskom i unutrašnjem prometu na carinskom području Crne Gore.

Novine u poslovanju će donijeti i podzakonski akti: Uredba za oslobođenje od plaćanja carine, Uredba za sprovođenje carinskog zakona i Pravilnik o snadbijevanju prevoznih sredstava u međuunarodnom saobraćaju.

Predstavnici Uprave carina su saopštili da je aplikacija TARIK unaprijeđena objedinjujući sve nacionalne i mjere EU, te pozvali špeditere da što više koriste ovu aplikaciju.

Kada je u pitanju zaštita prava intelektualne svojine, konstatovano je da potrebno jačati svijest privrede i ukupne javnosti, posebno imajući u vidu da njena efikasna zaštita doprinosi ekonomskom rastu, privlači investitore i zaokružuje okvir neophodan u postupku međunarodnih integracija. Dogovoreno je da će početkom naredne godine biti organizovana obuka za sve zainteresovane subjekte.

Špediteri su dobili odgovore na pitanja koja se odnose na praksu u realizaciji poslova: postupanje u slučajevima formalnih grešaka, garancijama, naplati akciza, troškovima elektronske komunikacije.

Na sjednici je usvojen Program rada Odbora za 2015. godinu kojim su planirane aktivnost koje se odnose na stvаrаnje uslovа zа povećаnje obimа i kvаlitetа uslugа logistike i špedicije:  unapređenje poslovnog ambijenta, edukativne aktivnosti i informisanje.