You are here

Uredba o uslovima za odlaganje naplate dospjelih poreskih i neporeskih potraživanja

31/03/2020

Na osnovu člana 12 stav 1 Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti ("Službeni list CG", br. 20/14, 56/14, 70/17, 4/18, 55/18 i 66/19) Vlada Crne Gore je 31. marta 2020. godine, bez održavanja sjednice, na osnovu pribavljenih saglasnosti većine članova Vlade, donijela Uredbu o uslovima za odlaganje naplate dospjelih poreskih i neporeskih potraživanja ("Službeni list Crne Gore", br. 027/20 od 31.03.2020)

Član 1

Ovom uredbom propisuju se uslovi pod kojima se poreskim dužnicima koji nijesu u mogućnosti da izmire poreske obaveze, usljed negativnih efekata na poslovanje izazvanih epidemijom zarazne bolesti COVID19, može odobriti odlaganje naplate dospjelih poreskih i neporeskih potraživanja, za period od 90 dana, od dana dospjeća obaveza (mart, april i maj 2020. godine).

Član 2

Ova uredba ne primjenjuje se na organe državne uprave, organe lokalne samouprave, organe lokalne uprave, javne ustanove, nezavisna regulatorna tijela, kao i privredna društva i pravna lica u kojima država ili lokalna samouprava imaju većinski vlasnički udio, a koja ne posluju po tržišnim principima.

Član 3

Poreskim i neporeskim potraživanjima, u smislu ove uredbe, smatraju se:

   1) porez na dohodak fizičkih lica,

   2) doprinosi za obavezno socijalno osiguranje,

   3) obaveze nastale na osnovu reprograma poreskih potraživanja u skladu sa Zakonom o reprogramu poreskog potraživanja ("Službeni list CG", broj 83/16), odnosno odlaganja naplate poreskih i neporeskih potraživanja na osnovu Uredbe o uslovima za odlaganje naplate poreskih i neporeskih potraživanja ("Službeni list CG", broj 57/18).

Član 4

Radi odlaganja naplate poreskih i neporeskih potraživanja poreski dužnik treba da podnese organu uprave nadležnom za naplatu poreza prijavu datu na obrascu 1 koja čini sastavni dio ove uredbe, odnosno putem aplikacije na internet stranici uprave.

O potraživanjima, iz stava 1 ovog člana vodi se evidencija.

Član 5

Ova uredba stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

Tekst propisa je preuzet iz elektronskog izdanja Službenog lista Crne Gore br. 27 od 31.03.2020. godine, objavljenog na sajtu Službenog lista 31.03.2020. godine.