You are here

Usklađivanje Redova vožnje u međugradskom drumskom saobraćaju

26/05/2020

U skladu sa članom 46 Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju („Službeni list CG“, broj 71/17 i 67/19) i članom 4 Pravila o načinu, postupku, kriterijumima i visini naknade za usklađivanje redova vožnje u međugradskom prevozu i prevozu u međunarodnom drumskom saobraćaju („Službeni list CG“, br. 19/19) i Naredbom o dopuni naredbe za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju i suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa (Broj: 8-501/20-129/890 od 20.maja 2020.godine, „Sl. list CG“, br. 46/20), daje se

Obavještenje o usklađivanju Redova vožnje u međugradskom linijskom prevozu putnika za registracioni period 2020/2021

Predloge novih redova vožnje i starih redova vožnje sa promjenom, za registracioni period 2020/2021.godine, zainteresovani prevoznici su dužni predati Sektoru saobraćaja Privredne komore, ulica Jovana Tomaševića 9/5 najkasnije do 8. juna 2020. godine.

Zainteresovani prevoznici su dužni, u skladu sa članom 5 prethodno naznačenih Pravila, dostaviti:

  • predlog reda vožnje na propisanom obrascu, ovjeren i potpisan od strane prevoznika, u 2 (dva) primjerka;
  • ovjerenu kopiju važeće licence za obavljanje javnog prevoza putnika u unutrašnjem drumskom saobraćaju;
  • dokaz o izvršenoj uplati propisane naknade za sprovođenje usklađivanja redova vožnje;
  • itinerer za svaki predloženi red vožnje sa tekstualnim opisom linije i
  • broj tabele sa nazivom putnog pravca, u skladu sa aktom kojim se uređuje minimalno vrijeme vožnje i udaljenost između stanica ili stajališta (daljinarom), na osnovu koje je sačinjen predlog reda vožnje.

U Zahtjevu za usklađivanje prevoznici su dužni precizno navesti koji se predlozi redova vožnje predlažu.

Posebno skrećemo pažnju da Komisija za usklađivanje redova vožnje, shodno članu 8 Pravila, iz daljeg postupka odbacuje predloge redova vožnje koji nijesu sačinjeni u skladu sa:

  • Zakonom o prevozu u drumskom saobraćaju („Sl.list CG“, broj 71/17 i 67/19);
  • Pravilnikom o određivanju minimalnog vremena trajanja vožnje („Sl.list CG“, broj 16/19);
  • Pravilima o načinu, postupku, kriterijumima i visini naknade za usklađivanje redova vožnje u  međumjesnom prevozu i prevozu u međunarodnom drumskom saobraćaju („Sl. list CG“, broj 19/19).

Naknada za sprovođenje usklađivanja redova vožnje iznosi 140,00 EUR (slovima: stotinu četrdeset eura), za svaki  novi predloženi red vožnje.

Naknada za evidentiranje starih redova vožnje sa promjenom iznosi 80,00 EUR (slovima: osamdeset eura), za svaki predloženi red vožnje.

Naknada u postupku prigovaranja iznosi 20,00 EUR (slovima dvadeset eura), za svaki prigovor na predloženi red vožnje. Privredna komora Crne Gore izvršiće povraćaj novca privrednom društvu koje je podnijelo osnovan prigovor.

Uplate izvršiti na žiro – račun Privredne komore Crne Gore, br. 520-1182100-95 kod Hipotekarne banke ad Podgorica, sa naznakom “za usklađivanje redova vožnje“ ili „evidentiranje starih redova vožnje sa promjenom“.

Knjige predloga redova vožnje i obrazac za prigovaranje prevoznici mogu preuzeti na sajtu Privredne komore www.privrednakomora.me i u Sektoru saobraćaja Privredne komore, ulica Jovana Tomaševića 9/5, 10. juna 2020. godine od 9,00 do 15,00 časova.

Prigovori se podnose Komisiji za usklađivanje redova vožnje, a predaju se Sektoru saobraćaja u zatvorenoj koverti, u prostorijama Privredne komore Crne Gore, ulica Jovana Tomaševića 9/5 najkasnije do 16. juna 2020.godine od 9,00 do 15,00 časova.

Zahtjev, sa dokumentacijom koja je nepotpuna i nije dostavljena u utvrđenom terminu, Komisija za usklađivanje redova vožnje neće uzeti u razmatranje.