You are here

Usklađivanje redova vožnje u međunarodnom drumskom saobraćaju 2014

07/02/2014

U skladu sa članom 27 Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju („Sl.list RCG“, broj 45/05, 75/10 i 38/12) i članom 4 Pravila o načinu, postupku i kriterijumima za usklađivanje redova vožnje u međumjesnom prevozu i prevozu u međunarodnom drumskom saobraćaju („Sl. list CG“, br. 58/13), daje se

 

Obavještenje o usklađivanju Redova vožnje u međunarodnom drumskom saobraćaju 2014

Predloge novih redova vožnje, kao i stare redove vožnje sa promjenom, zainteresovani prevoznici su dužni predati Privrednoj komori Crne Gore, Službi saobraćaja, najkasnije do 28.02.2014.godine.

Zainteresovani prevoznici su dužni, u skladu sa članom 13 prethodno naznačenih Pravila, dostaviti:

• zahtjev ovjeren i potpisan od svih partnera;
• predlog novog reda vožnje na propisanom obrascu, ovjeren i potpisan od svih partnera, u 4 (četiri) primjerka;
• itinerer za svaki predloženi red vožnje sa tekstualnim opisom linije;
• broj tabele sa nazivom putnog pravca, u skladu sa aktom kojim se uređuje minimalno vrijeme vožnje i udaljenost između stanica ili stajališta (daljinarom), na osnovu koje je sačinjen predlog reda vožnje, za teritoriju Crne Gore;
• ovjerenu kopiju važeće licence za obavljanje međunarodnog linijskog prevoza putnika za domaćeg prevoznika;
• ovjerene kopije važećih izvoda licenci za autobuse kojima će se obavljati prevoz putnika;
• ugovor o zajedničkom održavanju linije sa stranim prevoznikom koji sadrži režim zajedničkog održavanja linije kao i način prodaje voznih karata i
• dokaz o izvršenoj uplati propisane naknade za sprovođenje usklađivanja redova vožnje.

U Zahtjevu za usklađivanje redova vožnje, prevoznici su dužni precizno navesti koji se predlozi redova vožnje podnose, sa naznakom vrste redova vožnje koji se predlažu.
Ukoliko se dostavlja stari red vožnje sa promjenom, neophodno je naglasiti da se radi o starom redu vožnje sa promjenom (dostaviti u posebno naznačenoj koverti), priložiti važeću dozvolu i stari red vožnje, u koji se unose promjene.

Posebno skrećemo pažnju da Komisija za usklađivanje redova vožnje, shodno članu 15 Pravila, iz daljeg postupka isključuje predloge redova vožnje koji nijesu sačinjeni u skladu sa:

• Zakonom o prevozu u drumskom saobraćaju („Sl.list RCG“, br. 45/05, 75/10 i 38/12);
• Pravilnikom o utvrđivanju daljinara i određivanju minimalnog vremena trajanja vožnje („Sl.list RCG“, br. 23/08);
• Pravilnikom o obrascima reda vožnje i sadržaju i načinu vođenja evidencija registrovanih redova vožnje u linijskom prevozu putnika u drumskom saobraćaju („Sl.list RCG“, br. 15/06) i
• Pravilima o načinu, postupku i kriterijumima za usklađivanje redova vožnje u međumjesnom prevozu i prevozu u međunarodnom drumskom saobraćaju („Sl. list CG“, br. 58/13).

Naknada za sprovođenje usklađivanja redova vožnje iznosi 140,00 EUR (slovima: stotinu četrdeset eura), za svaki novi predloženi red vožnje.
Naknada za evidentiranje starih redova vožnje sa promjenom iznosi 80,00 EUR (slovima: osamdeset eura), za svaki red vožnje.
Uplate izvršiti na žiro – račun Privredne komore Crne Gore, br. 520-1182100-95 kod Hipotekarne banke ad Podgorica, sa naznakom “za usklađivanje novih redova vožnje“ ili „za evidentiranje starih redova vožnje sa promjenom“.
Dokumentaciju koja je nepotpuna i nije dostavljena u utvrđenom terminu, Komisija za usklađivanje redova vožnje neće uzeti u razmatranje.