You are here

Usvojen Program rada Komore za 2019. godinu

14/12/2018

Skupština Privredne komore Crne Gore je, na sjednici 14. decembra 2018, donijela Program rada i Finansijski plan za narednu godinu, Odluku o visini, načinu i rokovima plaćanja članskog doprinosa, Odluku o izmjenama Statuta i Pravilnik o Sudu časti. Izmijenjena je Odluka o izboru članova Upravnog odbora.

Sjednicu je vodio predsjednik Skupštine Vojo Banović, a u radu su, pored članova, učestvovali predsjednik Privredne komore Vlastimir Golubović, potpredsjednik Ivan Saveljić, te generalni sekretar Pavle D. Radovanović.

Privredna komora će i u 2019. brojnim aktivnostima doprinositi unapređenju poslovnog ambijenta naše zemlje, te kroz uspješno institucionalno partnerstvo sa donosiocima odluka, doprinositi ekonomskom rastu i razvoju kao i napretku u procesu eurointegracija. 

Iz Programa rada, koji je predstavio generalni sekretar Radovanović, izdvajamo da će u 2019. Upravni odbor, u skladu sa Statutom, donijeti odluke o raspisivanju izbora za članove odbora udruženja i Skupštinu Komore, jer im ističu četvorogodišnji mandati. Ove aktivnosti biće realizovane na principima kvaliteta, ravnopravnosti i uzajamnog povjerenja i rezultiraće izborom članova organa Komore koji odražavaju strukturu i snagu privrede. Oni će imati priliku da na organizovan, argumentovan i stručan način iskazuju zajedničke interese i predlažu mjere organima zakonodavne i izvršne vlasti, u cilju unapređenja uslova rada i poslovanja.

Rad odbora udruženja biće fokusiran na praćenje i analiziranje privrednih kretanja, nacrta zakona i drugih propisa sa stanovišta uticaja na uslove poslovanja, te predlaganje mjera organima Komore u cilju unapređivanja ambijenta za biznis.

Komora će tokom i naredne godine kontinuirano pratiti primjenu privrednog zakonodavstva, davati predloge, mišljenja i preporuke, po potrebi pokretati inicijative za izmjene i dopune regulative, te redovno informisati organe i članove Komore o ovim aktivnostima. Pripremaće analize i istraživanja, aktivno pratiti ostvarivanje mjera ekonomske politike, te realizaciju usvojenih strategija i planova. Djelovaće u pravcu unapređenja poslovnog ambijenta, kroz eliminisanje biznis barijera.

Propisi koji će, među ostalima, biti razmatrani su iz oblasti prava privrednih društava i registracije, poreske politike, radnih odnosa i zapošljavanja, sistema javnih nabavki, zaštite potrošača i konkurencije, spoljnotrgovinskog poslovanja i carinskog sistema.

Komora će analizirati privredna kretanja u Crnoj Gori, zemljama u okruženju i drugim ekonomijama, informisati članice i ostale zainteresovane subjekte. Planirano je praćenje efekata ekonomske politike, te izrada analize poslovanja privrede sa prijedlozima mjera i definisanjem prioritetnih aktivnosti. Doprinos privrednom rastu i jačanju konkurentnosti biće dat i kroz kontinuirano učešće Komore u izradi i realizaciji strategija i akcionih planova koje usvaja Vlada Crne Gore.

Učećem u Savjetu za konkurentnost, Savjetodavnom tijelu za saradnju sa velikim poreskim obveznicima Nacionalnom komitetu za trgovinske olakšice, te Forumu privrednih komora CEFTA zemalja, Privredna komora će nastaviti rad na unapređenju poslovnog ambijenta i otklanjanju biznis barijera. Komora je prepoznata kao ključni partner u procesu sprovođenja regionalnog BFC SEE programa sertifikacije opština sa povoljnim poslovnim ambijentom. I u 2019. godini nastaviće sa organizovanjem edukativnih aktivnosti, zalaganjem za veće uključivanje poslodavaca u sistem obrazovanja, posebno kroz praktično i dualno obrazovanje, te razvoj deficitarnih zanimanja.

Programom sajamskih aktivnosti, Komora u 2019. godini planira zajedničko učešće crnogorske privrede sajmovima u Mostaru, Novom Sadu, Celju, Prištini i Tirani, te na manifestacijama u Crnoj Gori, a posebno u okviru programskih aktivnosti Jadranskog sajma Budva.

Osnovne aktivnosti prilikom organizacije poslovnih foruma biće usmjerene ka zemljama regiona i EU. Crna Gora će biti domaćin Igara malih zemalja, pa su njihove privredne komore inicirale da se tokom ove manifestacije organizuje poslovni forum.

Aktivnosti u realizaciji projekta „Dobro iz Crne Gore“ odnosiće se na održavanje ostvarenog nivoa kvaliteta sadašnjih nosilaca prava korišćenja kolektivnog žiga, te na stimulisanje daljeg povećanja broja nosilaca znaka.

Nastaviće se aktivnosti promocije kvalitetnih domaćih proizvoda, preko projekata „Dobro iz Crne Gore“, „Kupujmo domaće“ i „Domaći ukusi“.

Komora će realizovati internacionalne aktivnosti kao članica Eurochambresa, Asocijacije balkanskih komora, Foruma komora Jadransko-jonske regije, Asocijacije mediteranskih komora, Foruma privrednih komora CEFTA regiona. Organizovaće niz multilateralnih i bilateralnih sastanaka sa inostranim i regionalnim partnerima. Komorski investicioni forum, kao tekovina Berlinskog procesa, će i u 2019. godini biće fokusiran na projekte regionalnog povezivanja, koji za cilj imaju unapređenje ekonomske saradnje.

Tokom 2019. godine, Privredna komora Crne Gore, u okviru projekta Excellent SME, radiće na resertifikaciji nosilaca sertifikata i povećanju njihovog broja.

Povodom dana Komore 21. aprila biće uručene nagrade Privredne komore Crne Gore za uspješno poslovanje, društvenu odgovornost, inovativnost i unapređenje menadžmenta.

Konferencija o ekonomiji Privredne komore Crne Gore biće organizovana u četvrtom kvartalu 2019. godine. Riječ je o događaju koji je prepoznat kao najznačajniji ekonomski skup u Regionu, i iz godine u godinu okuplja sve veći broj učesnika.

Godišnji sastanak Foruma privrednih komora Jadransko – jonske regije u 2019. godini organizovaće Privredna komora Crne Gore. Skup će održati u maju u okviru II zajedničke Konferencije foruma privrednih komora, gradova i univerziteta ove regije.

Privredna komora će nastaviti da doprinosi uspješnim eurointegracijama Crne Gore, u kojima već ima prepoznatljivu ulogu.

Privredna komora će raditi na realizaciji aktivnosti odobrenih projekata u kojima je partner, a koji se kroz različite programe finansiraju iz sredstava Evropske unije, GIZ-a, EBRD-a, kao i drugih donatora. U toku je realizacija 13 projekata, novoodobreno je njih tri, a aplicirano je za još osam.

I u narednom periodu pružaće savjetodavne, informativne, obrazovne i usluge po osnovu javnih ovlašćenja. Centar za edukaciju u drumskom saobraćaju će mjesečno organizovati obuke i polaganje ispita za sticanje stručne osposobljenosti lica odgovornih za prevoz i vozača, u skladu sa Zakonom o prevozu u drumskom saobraćaju. Komora će usklađivati međunarodne i međumjesne redove vožnje, izdavati TIR i ATA karnete, sertifikate i potvrde.

Privredna komora će nastaviti da sprovodi aktivnosti u cilju afirmacije i promocije arbitražnog rješavanja privrednih sporova pri ovoj poslovnoj asocijaciji. Pored Arbitražnog, u okviru Komore djeluje i Sud časti koji odlučuje o povredama dobrih poslovnih običaja učinjenih u obavljanju privrednih djelatnosti i prometa roba i usluga, kao i odredbi Statuta, drugih opštih akata Komore ili Kodeksa poslovne etike.

Informisaće javnost putem internet prezentacije i časopisa Glasnik, te nastupima njenih predstavnika u štampanim i elektronskim medijima. Planira se redizajniranje web sitea i izrada aplikacije za mobilne uređaje (u sklopu kojih bi se digitalizovale usluge koje Komora pruža). U 2019. godini planirana je i izrada publikacije Crna Gora Vaš partner (izdanje za 2019. godinu) i Informacija o poslovanju crnogorske privrede u 2019. godini.

Predsjednik Skupštine Vojo Banović je istakao da je Program rada koncizan i izuzetno ambiciozan, te da održava ono čime će se organi i tiela Komore baviti u narednom periodu. Informisao je članove o dan ranije održanoj sjednici Upravnog odbora na kojoj je bilo značajnih diskusija u susret godišnjem sastanku privrednika sa premijerom. Banović je istakao značajnu novinu koju je donio krajem prošle godine usvojeni Zakon o Privrednoj komori, a kojim je ustanovljeno institucionalno partnerstvo ove asocijacije sa donosiocima odluka na državnom i lokalnom nivou. Ovim aktom predviđeno je da nijedan zakon koji se odnosi na poslovni ambijent ne može biti usvojen bez prethodne rasprave u Komori.

- To je veoma dobra praksa i način da se dođe do kvalitetnih zakonskih rješenja i smanjenja barijera za poslovanje – rekao je Banović.

On je apostrofirao problem neusklađenosti tržišta rada sa potrebama privrede, posebno u građevinarstvu i turizmu, granama koje se najbrže razvijaju, a nedostaje im kvalifikovani kadar. Smatra da je potrebno plansko, sinhronizovano promišljanje o usklađivanju obrazovanja sa zahtjevima poslovnog sektora. Odlazak kvalifikovanih radnika u okruženje i inostranstvo koje je za njih sve otvorenije, dodatno će intenzivirati ovaj problem.

Prenio je i stav privrede da je neophodno prilagoditi novi Zakon o radu potrebama poslodavaca, u smislu fleksibilnosti prilikom otkaza ugovora o radu, kao i o potrebi da se umanje doprinosi na zarade zaposlenih. Privrednici su posebno istakli kao problem nelojalnu konkurenciju koja ne prijavljuje radnike ili ih osigurava na minimalnu zaradu, te da je neophodno urediti ovu oblast kroz saradnju Komore sa nadležnim inspekcijama.

Stevan Karadaglić, Kastex, afirmativno je govorio o Programu rada te naglasio da Komora u 2019. godini treba da posveti dodatnu pažnju novom Zakonu o javnim nabavkama i edukaciji privrednika o njegovoj primjeni.

Radoman Burić, Ralex, govorio je o ambicioznim projektima Komore i Vlade, Dobro iz Crne Gore i Kupujmo domaće, koji treba da se nastave i u narednom periodu. Komora, smatra on, kroz komunikaciju sa Vladom treba da doprinese upošljavanju malih preduzeća po tenderima koje raspisuju državni organi, a posebno u tekstilnoj industriji. Na taj način, novac za ove namjene bi ostajao u Crnoj Gori, naveo je Burić.

Dragana Laketića, CGES, posebno su zainteresovali projekti koje će realizovati najstarija poslovna asocijacija u zemlji. Prema njegovim riječima, veliko je interesovanje privrednika za kvalitetnu i češću komunikaciju preko Komore sa predstavnicima Vlade, čime se problemi poslovnog sektora rješavaju brže i efikasnije.

Ranko Nikolić, Institut crne metalurgije, govoreći o javnim nabavkama, ocijenio je da je nepravedno to što se kao glavno mjerilo za dobijanje poslova ističe najniža cijena ponude. Prema njegovim riječima, zapostavlja se važan segment a to je akreditovanost, kojom se dokazuje kompetentnost za određene djelatnosti. U akreditacije se ulažu značajna sredstva, pa se može reći da konkurenti na tenderima koji je nemaju predstavljaju vid nelojalne konkurencije. Zato se, smatra on, i preko Komore valja založiti da akreditovani učesnici na tenderima imaju prednost za dobijanje posla.

Predsjednik Komore Vlastimir Golubović kazao je da je novi zakon dao snagu Privrednoj komori da još intenzivnije obavlja svoju funkciju. Napravljena su brojna partnerska rješenja sa predstavnicima ministarstava, a jedno od njih se odnosi na saobraćaj. Naime, obuku vozača i menadžera Ministarstvo saobraćaja je povjerilo Komori. Blizu 3000 vozača i menadžera se prijavilo za edukaciju koju vode predavači sa IRU akademije, a njih 1800 je već prošlo obuku po skraćenoj proceduri. Komora je donijela odluku da se njima ne naplaćuje dodatnih 35 sati obavezne obuke tokom narednih pet godina.

Govoreći o značajnoj aktivnosti Privredne komore – obilasku privrednih subjekata u svim regijama Crne Gore, Golubović je naveo da će biti nastavljena i sljedeće godine, kada će u fokusu biti preduzeća iz Herceg Novog, Kotora i Tivta. Tokom 2018. predstavnici Komore su obišli 1.400 privrednih društava.

Komora razmatra mogućnost da u 2019. formira centar za inovativnu podršku privrednim društvima sa malim brojim zaposlenih, kako bi im pružila pomoć za učešće u projektima, uvođenje standarda, pisanje biznis planova. On je kazao da podaci o privrednim subjektima jasno ukazuju na njihovu nepovoljnu strukturu za učešće u javnim nabavkama. Govoreći o Zakonu o javnim nabavkama, naveo je da je njegov tekst značajno unapređen, ali da privreda nije saglasna sa garancijama koje su predviđene u još većem iznosu nego ranijim aktom.

Predsjednik Golubović je pozvao privrednike da u što većem broju učestvuju u raspravama o zakonskim rješenjima, kako bi se doprinijelo kvalitetnoj i održivoj regulativi.

Pravilnik o vođenju evidencije članova Privredne komore Crne Gore, kao i Pravilnik o sadržini i načinu vođenja registra predstavništava privrednih komora drugih država predstavio je direktor Sektora pravnih i opštih poslova Privredne komore Bojan Jovović.

Skupština je za novog člana Upravnog odbora izabrala Danila Orlandića, izvršnog direktora Aerodroma Crne Gore. Nova članica Skupštine je Marijana Zenović iz JP Regionalni vodovod Crnogorsko primorje.