You are here

Uvesti sniženu stopu PDV-a u ugostiteljstvu na sedam odsto

25/11/2021

Turistički poslenici i ugostitelji traže od Vlade da razmotri mogućnost uvođenja snižene stope PDV-a od sedam odsto na sve usluge u ugostiteljstvu.

Na zajedničkoj sjednici Odbora turizma i ugostiteljstva i Grupacije ugostitelja Privredne komore Crne Gore, održanoj 25. novembra 2021. godine saopšteno je kako analize pokazuju da se može očekivati rast konkurentnosti i prihoda ukoliko se paralelno sa elektronskom fiskalizacijom uvede ovako snižena stopa PDV-a .

- Na ovaj način bi se uticalo na snažan oporavak, unapređenje poslovanja i konkurentnost crnogorskog turizma, povećanje investicija, rast zapošljavanja i smanjenje sive ekonomije u sektoru ugostiteljstva, a sve u skladu sa uporednom praksom zemalja Mediterana iz EU – saopšteno je na sjednici.

Sjednicu na kojoj je razmotrena i analiza poslovanja u turizmu za period januar - septembar 2021. i predlozi epidemioloških mjera za doček Nove godine, vodili su predsjednici Odbora i Grupacije Ranko Jovović i Igor Vujošević, uz podršku sekretarke Sanje Marković, a radu su pored članova učestvovali i načelnik Direkcije za poreski sitem i poresku politiku Ministarstva finansija i socijalnog staranja Jovica Petričević i glavna turistička inspektorka Uprave za inspekcijske poslove Svetlana Šljivančanin.

Stopa PDV-a u ugostiteljstvu kod pripremanja i služenja hrane, pića i napitaka, osim alkoholnih i gaziranih sa dodatkom šećera i kafe, privremeno je snižena na 7% da bi se podržalo poslovanje ugostitelja u vremenu pandemijske krize i primjenjivala se do 31. avgusta 2021. godine, od kada se primjenjuje samo na objekte koji pružaju usluge keteringa.

Predsjednik Grupacije ugostitelja Igor Vujošević naglasio da bi niža stopa PDV-a na usluge iz područja ugostiteljstva, bila u skladu sa direktivama EU.

- Ona bi uslove poslovanja crnogorskog hotelijerstva približila onim u konkurentskim, mediteranskim i drugim evropskim zemljama, gdje se ta stopa u prosjeku kreće od 5 do 10%. Od primjene snižene stope PDV-a za usluge pripremanja i usluživanja hrane, pića i napitaka u svim hotelima, realno bi bilo očekivati, povećanje investicija i rast zapošljavanja, što je bilo iskustvo i u drugim zemljama koje su snižavale tu stopu. U tom smislu, možda bi trebalo govoriti ne o sniženim, nego o konkurentnijim cijenama i preusmjeravanju novca u investicije u sektor hotelijerstva – smatra Vujošević.

Prema njegovim riječima, za dalji razvoj crnogorskog turizma, potrebno je sagledati mogućnost da se stvore uslovi da se i u sektoru ugostiteljstva primjenjuje jedinstvena snižena stopa PDV-a od 7 %, koja bi se odnosila na usluge pripremanja hrane i obavljanje usluga prehrane, kao i na bezalkoholna pića i napitke, vino i pivo u ugostiteljskim objektima. Dosadašnja iskustva govore da smanjena stopa PDV-a na usluge smještaja i kod pripremanja i usluživanja hrane, pića i napitaka, osim alkoholnih pića, gaziranlh pića sa dodatkom šećera i kafe, nije imala negativni uticaj na prihode budžeta, nego je kroz povećani obim dovela do većih prihoda od PDV-a. Takođe, prednost istovjetnih stopa PDV-a u okviru turističke djelatnosti je jednostavniji i obračun sa manje grešaka, a nadzor koji vrši poreski organ je jednostavniji i efikasniji.

- Upoređujemo se sa Evropom i želimo Evropu sad, pa bi onda i PDV trebalo da bude kao u evropskim odnosno zemljama regiona u kojima turizam ima veliki uticaj na BDP – smatra Vujošević.

Jovica Petričević, predstavnik Ministarstva finansija, objasnio je da je odluka da se snižena stopa PDV-a vrati na opštu stopu od 21% posljedica dobrih rezultata postignutih u ovom sektoru tokom 2021. godine.

- Riješili smo da vratimo stopu PDV-a zbog uspješne turističke sezone i oporavka privrede. Kriza je tu ali biznis postiže dobre rezultate. Jedan od razloga vraćanja stope PDV-a je i stabilnost budžeta – kazao je Petričević.

On je ukazao na to da sniženu stopu PDV-a uglavnom nije pratilo smanjenje cijena u ugostiteljskim objektima.

- Snižavanje stope PDV-a na sedam odsto nije nikakvu korist donijelo krajnjem potrošaču – tvrdi on.

Tomo Knežević, Lipska pećina, podržava zahtjeve kolega da se snizi stopa PDV-a ujedno polemišući sa stavom predstavnika Ministarstva da se turistička privreda oporavila.

- Pričamo i dalje o ranjenom tržištu. Turizam se nije oporavio, već je samo na putu oporavka. Trebaće nam još jedna ovakva godina da bi to bilo tako. I dalje smo u kovid-godini, kada je strah prisutan kod gostiju. Ako pustimo da se PDV vrati na 21 odsto nanijećemo završni udarac turizmu – smatra Knežević.

On objašnjava da prihodi koji su ostvareni minule sezone uglavnom pokrivaju dugove privrednih subjekata iz izgubljene 2020. godine. Sa tom ocjenom se saglasio predsjednik Odbora Ranko Jovović.

- Ako se izgubi cijela godina u turizmu, neophodno je nadoknaditi te troškove. Teško da može jedna sezona da oporavi turizam od akumuliranih gubitaka iz 2020. – kaže Jovović.

Ovaj stav apostrofirala je i sekretarka Sanja Marković, navodeći podatke o padu broja zaposlenih u ovom sektoru u odnosu na 2020. i 2019. godinu.

Tripko Krgović, Pippo’s Yacht Supplies, smatra da je stopa PDV-a u ugostiteljstvu od sedam odsto možda niska za duži period, ali da bi njen nagli skok na 21 odsto nanio štetu ugostiteljima.

- Potrebno je da Ministarstvo sagleda dinamiku ovog procesa i da se nađe kompromisno rješenje u vidu odlaganja ili postepenog rasta ove stope – kazao je Krgović.

Nikola Buzdovan, Ktitor Budva company, apostrofirao je da je sa krizom snižen PDV, ali da kriza još traje.

- Zašto vraćati stopu PDV-a ako je tako snižena doprinijela rekordnom punjenju  budžeta – pita on.

Nemanja Nikolić, UTIP Crna Gora, smatra da donosioci odluka nijesu u dovoljnoj mjeri razumijeli probleme sa kojima se srijeće turistički sektor.

- Sve sirovine u našem biznisu su trostruko poskupile. Nije vrijeme za novi udar na turističku privredu a ovakav sa trostrukim podizanjem stope PDV-a nas gurate da idemo u zonu propadanja – smatra Nikolić.

Boris Marđonović, Udruženje hotela Crne Gore, podržao je predlog kolega pivrednika da traže smanjenje pomenute stope.

- Podizati stopu PDV-a pogotovo na smještaj u ovakvoj situaciji je velika greška. Donošenje ovakvih odluka se unaprijed planira za nekoliko godina. Očekivali smo da se budžet puni većim zahvatom iz sive zone – rekao je Marđonović.

Prema riječima, Svetlane Šljivančanin, glavne turističke inspektorke, na terenu je evidentno da se pojedini ugostitelji preregistruju kako bi zadržali nižu stopu PDV-a.

- Napominjem da smo u cilju zaštite javnog zdravlja i života ljudi pojačali intenzitet inspekcijskog nadzora i u kontrolu poštovanja mjera u ugostiteljskim objektima uključili inspektore iz svih inspekcija ne samo turističke. Molimo da vodite računa o poštovanju mjera pošto pečatimo ugostiteljske objekte koji ih krše – rekla je Šljivančanin.

Sava Rakočević, Brca, smatra da je besmisleno vraćati stopu PDV-a na 21 odsto, kada se ne zna pod kojim uslovima će se poslovati u narednom periodu, jer je zdravstvena kriza i dalje prisutna. Smatra da je potrebno iznaći mjere koje će ravnopravno obuhvatiti cijelu privredu.

- Bilo kakva promjena PDV-a u ovakvoj zdravstvenoj situaciji neće proizvesti dobre efekte – poručio je Rakočević.

Aleksandar Tomović, Panevivo, kazao je da su oni privrednici koji nijesu pribjegli otpuštanju i smanjenju plata radnicima u mjesecima kada su bili zatvoreni, a akumulirali su značajne gubitke.

Miloš Đurišić, Karisma Adriatic, uputio je Odboru Inicijativu za produženje odluke o privremenim mjerama za ublažavanje negativnih uticaja epidemije zarazne bolesti COVID 19 na finansijski sistem i Inicijativu za omogućavanje ostvarivanja jednakih prava, pod jednakim uslovima, u pogledu dobijanja pomoći u vidu subvencionisanja kamata.

- Imajući u vidu da je navedena odluka o privremenim mjerama za ublažavanje negativnih uticaja epidemije zarazne bolesti COVID 19 na finansijski sistem prestala da važi 30. septembra i da krediti korisnika iz sektora turizma na osnovu finansijskih iskaza iz 2020. i 2021. godine mogu biti klasifikovani kao nekvalitetna imovina, što bi predstavljalo dalje probleme za korisnike za eventualne reprograme ili nove kredite kod banaka, predlažemo produženje navedene odluke do 30. juna 2022 – naveo je on.

Što se tiče druge njihove inicijative, ona je usmjerena na revidiranje mjere za podršku sektoru turizma, i za donošenje novih kojima bi se omogućilo subvencionisanje kamata i iz kredita koji su bili obuhvaćeni moratorijumom, a nisu imali zaključen ugovor o reprogramu ili o reprogramu na pune dvije godine. Time bi se obuhvatio i protekli period za koji je važiomoratorijum, kao i nakon toga, tj. do avgusta 2022.godine.

Tokom sjednice se čuo i stav privrednika da je potrebno intenzivnije kontrolisati izdavaoce privatnog smještaja jer u toj oblasti država nema dovoljnu kontrolu plaćanja PDV-a.

Zaključeno je da će Privredna komora uputiti inicijativu Ministarstva finansija i socijalnog stranja za sastanak sa predstavnicima turističkih privrednika na temu najavljenog povećanja stope PDV-a u ugostiteljstvu. Takođe, navedena inicijativa za sastanak biće upućena i Odboru za ekonomiju, finansije i budžet Skupštine Crne Gore

Rezultati u sektoru tokom devet mjeseci

Predsjednik OU turizma i ugostiteljstva Ranko Jovović kazao je da je ovogodišnja ljetnja turistička sezona u Crnoj Gori protekla uspješno kada je u pitanju turistički promet. U kolektivnom i individualanom smještaju za prvih devet mjeseci 2021.godine, je ostvareno 295% više dolazaka (1,53 miliona) i 320% više noćenja (9,08 miliona) u odnosu na isti period 2020.godine. Turistički promet u kolektivnom i individualanom smještaju u periodu januar – septembar 2021.g. ima ostvarenje od 65% dolazaka i 68% noćenja u odnosu na isti period 2019.godine. Od ukupnog broja noćenja za prvih devet mjeseci 2021.godine 29% je ostvareno u kolektivnom (2,67 milipna), a 71% u individualnom smještaju (6,41 miliona). U strukturi noćenja 96% čine strani, a 4% domaći turisti.

- Ako posmatramo samo kolektivni smještaj, u periodu januar - septembar 2021. godine ostvareno je 631 970 dolazaka, što je više za 163% u odnosu na isti period 2020. godine i manje za 41% u odnosu na isti period 2019. godine. Takođe, u posmatranom periodu u kolektivnom smještaju, ostvareno je 2 671 794 noćenja što predstavlja rast od 215% u odnosu na isti period 2020. godine, odnosno manje je za 36% ako posmatramo isti period rekordne 2019. godine – naveo je Jovović.

Prema podacima iz Tekućeg računa platnog bilansa Crne Gore , ostvareni prihodi od turizma u prva tri kvartala 2021.godine iznose 699,7 miliona eura i bilježe rast od 474% u odnosu na isti period prethodne godine, odnosno imaju ostvarenje od 69% u odnosu na 2019.godinu. Podsjetio je da su planirani budžetski prihodi 65% u odnosu na najbolju sezonu 2019. godinu.

Iako su bili pozvani, sjednici nijesu prisustvovali predstavnici Ministarstva ekonomskog razvoja, Ministarstva zdravlja i Instituta za javno zdravlje kako bi sa privrednicima razgovarali o mjerama u susret dočeku Nove godine. Iz Ministarstva su uputili dopis privrednicima koji je pročitan tokom sjednice, sa odgovorima na pitanja koje su privrednici ranije uputili.  Kako privrednici na samoj sjednici nisu imali sagovornike za ovu tačku dnevnog reda, donešen je zaključak da će se u Privrednoj komori, početkom naredne nedelje na tu temu inicirati sastanak turističkih privrednika sa predstavnicima Ministarstva ekonomskog razvoja, Ministarstva zdravlja i Instituta za javno zdravlje.

Dualmon

Samostalna savjetnica u Sektoru za projekte Privredne komore Crne Gore, Sandra Perić predstavila je projekat DUALMON, čiji je osnovni cilj poboljšanje kompetencija studenata visokog obrazovanja u Crnoj Gori, i to kroz razvoj generičkog modela dualnog obrazovanja (model DUALMON), kao i pravnog okvira za njegovo uvođenje.

- Cilj ovog projekta je pružiti podršku različitim potrebama i interesima: studenata, kompanijama i institucijama visokog obrazovanja u zemlji, kao i dati preporuke za sprovođenje dualnog obrazovanja u cijeloj Crnoj Gori- istakla je Perić.

Uloga Privredne komore u ovom projektu je da pruži podršku u svim projektnim aktivnostima, naročito prilikom angažovanja privrednih subjekata, identifikacije njihovih potreba kroz analizu upitnika, organizacije događaja na temu dualnog obrazovanja, aktivnog učešća u kreiranju generičkog modela dualnog obrazovanja, davanja preporuka za izmjenu legislative zasnovanim na analizi odgovora dobijenih od privrednika, kao i kroz sve ostale projektne aktivnosti gdje bude prepoznata potreba za njenim uključivanjem.

Zaključci

  1. Na XVIII sjednici Odbora udruženja turizma i ugostiteljstva i III sjednici Grupacije ugostitelja zaključeno je da bi donosioci odluka u narednom periodu, trebalo da razmotre mogućnost uvođenja snižene stope PDV-a od 7% na sve usluge u ugostiteljstvu (hrana i piće) nezavisno od registracije objekta. Analize pokazuju da se može očekivati rast konkurentnosti i prihoda. ukoliko se paralelno sa elektronskom fiskalizacijom uvede snižena stopa PDV-a na usluge u ugostiteljstvu. Na ovaj način bi uticali na snažan oporavak, unapređenje poslovanja i konkurentnost crnogorskog turizma, povećanje investicija, rast zapošljavanja i smanjenje sive ekonomije u sektoru ugostiteljstva, a sve u skladu sa uporednom praksom zemalja Mediterana iz EU;
  2. Privredna komora će uputiti inicijativu Ministarstva finansija i socijalnog stranja za sastanak  sa predstavnicima turističkih privrednika na temu najavljenog povećanja stope PDV-a u ugostiteljstvu. Takođe, navedena inicijativa za sastanak biće upućena Odboru za ekonomiju, finansije i budžet Skupštine Crne Gore;
  3. U susret pripremi dočeka Nove godine (na otvorenom i u zatvorenom prostoru), neophodno je da Ministarstvo zdravlja i Institut za javno zdravlje, uz konsultaciju turističke privrde, daju predlog mjera kako bi privreda bila na vrijeme informisana i krenula u realizaciju aktivnosti po ovom pitanju. Navodimo dobre primjere kao što su organizacija festivala “Sea dance” božićnog bazara u Podgorici.. Privrednoj komori će na tu temu inicirati sastanak turističkih privrednika sa predstavnicima Ministarstva ekonomskog razvoja, Ministarstva zdravlja i Instituta za javno zdravlje početkom naredne nedelje;
  4. Zdravstvene, epidemiološke mjere koje se donose ne smiju biti selektivne, moraju biti jasno definisane, razumljive, sa unaprijed određenim vremenskim rokom zbog prilagođavanja, te ih mora pratiti adekvatna ekonomska podrška privredi zbog neizvjesnosti i ograničenja u poslovanju. Stoga, ponovo apelujemo na donosioce odluka, da prije donošenja epidemioloških mjera konsultuju poslovnu zajednicu, da bi se ostavilo dovoljno vremena za prilagođavanje i implementaciju istih;
  5. Upućujemo stalni apel svim zaposlenim u turizmu da se vakcinišu, jer samo na taj način čuvamo svoje i zdravlje gostiju i šaljemo poruku da smo sigurna i odgovorna destinacija koja primjenjuje globalno priznate epidemiološke mjere;