You are here

Vodič za dobru higijensku praksu u poslovanju hranom

29/06/2017
Vodič za dobru higijensku praksu u poslovanju hranom

Rukovodeći se iskustvima i praksom evropskih zemalja Privredna komora Crne Gore, u saradnji sa Upravom za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove, uradila je Vodič za dobru higijensku praksu u poslovanju hranom za sektor ugostiteljstva, trgovine i objekte javne ishrane koji prema prirodi djelatnosti koja se u istim obavlja i na osnovu analize rizika spadaju u objekte niskog rizika odnosno objekte u kojima se vrši djelatnost u kojoj se ne mogu identifikovati kritične kontrolne tačke.

Naime, Zakonom o bezbjednosti hrane (Sl.list CG, broj 57/15) propisana je obaveza za subjekte u poslovanju hranom da uspostave, primjenjuju i kontinuirano održavaju postupke zasnovane na principima HACCP-a u svim fazama proizvodnje, prerade i distribucije hrane nakon primarne proizvodnje i pratećih djelatnosti.

Ovim zakonom je definisan i izuzetak od obaveze uspostavljanja i primjene postupaka zasnovanih na principima HACCP-a, i u članu 41 stav 5 propisana je obaveza subjekata u poslovanju hranom koji obavljaju djelatnost u kojoj se ne mogu identifikovati kritične kontrolne tačke u pripremi, proizvodnji i preradi hrane da uspostave i primjenjuju dobru higijensku praksu.

Dalje, Zakonom o bezbjednosti hrane (član 53) propisano je da radi olakšavanja poslovanja i postizanja zahtjeva za bezbjednost hrane utvrđenih ovim Zakonom, udruženja subjekata u poslovanju hranom sačinjavaju vodiče za dobru higijensku praksu i primjenu principa HACCP-a.

Uz prethodnu ispunjenost opštih zahtjeva higijene (preduslovni programi) i uspostavljanje i sprovođenje sistema samokontrole od strane subjekata u poslovanju hranom u ovim sektorima, zasnovanog na primjeni pravila utvrđenih ovim Vodičem, obezbijediće se visok nivo bezbjednosti hrane u svim fazama rukovanja hranom od skladištenja do prodaje, odnosno usluživanja krajnjeg potrošača (konzumenta).

Vodič i obrasce možete preuzeti ovdje.