You are here

Zakon o sporazumnom finansijskom restrukturiranju dugova kod finansijskih institucija

05/10/2017

Centralna banka Crne Gore (CBCG) započela je  javnu kampanju kojom nastoji da širu javnost bliže upozna sa koristima koje za dužnike obezbjeđuje Zakon o sporazumnom finansijskom restrukturiranju dugova kod finansijskih institucija (Zakon). Cilj primjene ovog Zakona je olakšavanje dužnicima tereta otplate kredita prema finansijskim institucijama, kao i poboljšanje kreditnog boniteta dužnika.

Izmjene ovog Zakona koje su stupile na snagu 22. juna ove godine omogućile su vršenje restrukturiranja prema internim procedurama banke, a time i  smanjenje administriranja prilikom restrukturiranja, koje je u demotivisalo i dužnike i banke od ulaska u restrukturiranje kredita shodno ovom Zakonu u toku njegove dvogodišnje primjene prije stupanja na snagu pomenutih izmjena i dopuna. Restrukturiranje shodno ovom Zakonu nudi 11 načina za restrukturiranje kredita kod banaka, mikrofinansijskih institucija i lizing kompanija, koji uključuju, između ostalog, i smanjenje mjesečnih rata otplate kredita uz prolongiranje njegove otplate, smanjenje kamatnih stopa koje su inicijalno dogovorene na kredit, te djelomično oslobađanje kolaterala od tereta hipoteke, zaloge i fiducije. U tom smislu, restrukturiranje kredita omogućava olakšanje tereta otplate dužnicima po kreditima kod finansijskih institucija, kao i druge pogodnosti. One kod fizičkih lica uključuju mogućnost obustave prinudne naplate kredita od dana zaključenja sporazuma o pristupanju restrukturiranju (na rok od 60 dana), dok pravna lica imaju mogućnost reprogramiranja plaćanja poreskih dugova većih od 100,000 EUR na rok od maksimalno 72 mjeseca (dok je shodno Zakonu o reprogramu poreskih potraživanja moguće reprogramirati poreski dug na svega 60 mjeseci).

 Rok primjene ovog Zakona ističe 2. maja 2018. godine, a u tom periodu restrukturiranje shodno ovom Zakonu moguće je izvršiti više puta za isti kredit.