You are here

Strane direktne investicije

Strane direktne investicije su oblik ulaganja kod koga strani ulagač obezbjeđuje pravo svojine, kontrole i upravljanja nad firmom u koju su uložena sredstva radi ostvarivanja nekog dugoročnog ekonomskog interesa.

SDI se dijele:
- Na osnovu međusobne zavisnosti investicija u zemlji primaoca na: substitutivne i aditivne Substitutivne su one SDI koje vode direktno ili indirektno ka potiskivanju domaćih investitora.
Ukoliko se SDI vrše dodatno prema volumenu investiranja u zemlji primaocu, tada se radi o aditivnim investicijama.
- Na osnovu uklapanja u preduzetništvo strane investicije se dijele na : horizontalne,vertikalne i konglomeratne.
Horizontalne investicije su ulaganja kod kojih se u zemlju primaocu proizvodi isti proizvod kao u zemlji davaocu investicija.
Vertikalne investicije su kad matična kompanija pojedine dijelove proizvodnje i marketinga vezanog za jedan proizvod rasporedi po afilijacijama i različitim zemljama.
Konglomeratne strane investicije ne stoje ni u kakvoj proizvodno-privrednoj vezi sa zemljom davaocem investicije.