You are here

Stručna služba

Za obavljanje stručnih, administrativnih i pomoćnih poslova u Komori je organizovana stručna služba.

Stručna služba Komore sastoji se od organizacionih djelova koji obavljaju poslove za potrebe članova Komore i njihovih organa i tijela.
U Stručnoj službi Komore postoje slijedeći organizacioni djelovi:
•    Kabinet predsjednika
•    Sektor za pravne i opšte poslove
•    Sektor za međunarodnu saradnju
•    Sektor za obrazovanje i kvalitet
•    Sektor za istraživanja i analize
•    Sektor za marketing
•    Sektor za finansije i računovodstvo
•    Sektor za projekte
•    Sektor saobraćaja
Saradnja organizacionih djelova Stručne službe Komore ostvaruje se razmjenom analitičko-informacionih materijala, obrazovanjem zajedničkih radnih grupa za obradu određenih pitanja i priprema odgovarajućih materijala, međusobnim konsultacijama i na drugi način.
Stručna služba u obradi i pripremi materijala za potrebe Komore sarađuje sa stručnim službama privrednih društava, organima i organizacijama u državi i sa drugim stručnim i specijalizovanim institucijama i organizacijama.