You are here

Sudovi pri Komori

Pri Komori djeluju Sud časti i Arbitražni sud, koji su samostalni u odlučivanju.
Kao vansudski oblik rješavanja sporova potrošača, shodno posebnim propisima, pri Komori djeluje Odbor za vansudsko rješavanje sporova potrošača. 

Sud časti

Sud časti odlučuje u postupku protiv privrednih društava i drugih članica Komore zbog povrede dobrih poslovnih običaja u međusobnim poslovnim odnosima i u spoljnotrgovinskom poslovanju, povredama kojima se narušava jedinstvo tržišta ili se sprovode monopolističke radnje na tom tržištu.
Kao povreda dobrih poslovnih običaja mogu se u određenim okolnostima smatrati i postupci članica Komore kojima se nanosi šteta drugim privrednim društvima i organizacijama, izigrava duh i smisao zakona i drugih propisa.
Sud časti odlučuje i zbog povreda Statuta, Kodeksa poslovne etike, odluka i drugih akata organa Komore za čije se povrede mogu izreći određene mjere.

Odbor za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova

Zakonom o zaštiti potrošača prvi put je propisana vansudska zaštita prava potrošača u Crnoj Gori.

Prepoznajući značaj zaštite potrošača, Privredna komora Crne Gore je shodno Zakonu o zaštiti potrošača, obezbijedila administrativno-tehničke uslove za rad Odbora, u kome kao članovi ravnopravno participiraju predstavnici privrednih subjekata i potrošača. Odbor predstavlja vid alternativnog, efikasnog i jeftinog načina rješavanja potrošačkih sporova. Postupak pred Odborom može pokrenuti samo potrošač. Stranke u postupku pred Odborom za vansudsko rješavanje potrošačkih sporova  su potrošač i trgovac. Potrošač je fizičko lice koje zaključuje pravni posao ili djeluje na tržištu van svoje trgovinske, poslovne, zanatske ili profesionalne djelatnosti. Trgovac je lice koje samostalno ili preko drugog lica koje nastupa u njegovo ime ili za njegov račun, zaključuje pravni posao ili djeluje na tržištu u okviru svoje trgovinske, poslovne, zanatske ili profesionalne djelatnosti.

Arbitražni sud

Arbitražni sud pri Privrednoj komori Crne Gore je samostalna i nezavisna institucija koja pruža administrativnu podršku pri rješavanju domaćih privrednih sporova i sporova sa međunarodnim elementom u skladu sa Arbitražnim pravilima pred Arbitražnim sudom pri Privrednoj komori Crne Gore i drugim pravilima i postupcima o kojima se stranke sporazumiju.
Stranke mogu ugovoriti da se na vođenje spora pred Arbitražnim sudom primjenjuju Arbitražna pravila Komisije Ujedinjenih nacija za međunarodno trgovinsko pravo (UNCITRAL).
Postupak pred Arbitražnim sudom  vodi se na način da se izbjegnu nepotrebna odugovlačenja i troškovi i da se obezbijedi pravično i efikasno rješavanje spora.
Arbitražna odluka je izvršna i za stranke obavezujuća.