You are here

Upravni odbor

Upravni odbor PKCG

Upravni odbor:

- utvrđuje predlog: Statuta Komore; opštih akata koje donosi Skupština Komore; programa rada Komore; godišnjeg izvještaja o radu Komore; finansijskog plana Komore; godišnjeg računa Komore, odluke o osnovici, stopi, načinu i rokovima plaćanja doprinosa;

- razmatra predloge mjera ekonomske politike i o tome zauzima stavove i daje mišljenja nadležnim organima; prati i analizira privredna kretanja; razmatra i ocjenjuje predloge mjera ekonomske politike;

- usklađuje međusobne interese odbora udruženja;

- odlučuje o osnivanju biroa, agencija, centara i dr., u okviru Komore;

- odlučuje o osnivanju i ukidanju predstavništava u inostranstvu;

- odlučuje o kupovini i prodaji nekretnina,

- odlučuje u drugom stepenu po prigovorima na odluke Suda časti i na pojedinačne akte date u vršenju javnih ovlašćenja, u skladu sa zakonom i aktima Komore,

- donosi i usvaja opšta akta Komore čije donošenje nije u nadležnosti Skupštine Komore među kojima i: Pravilnik o nagradama; Pravilnik o radu predstavništva u inostranstvu; Pravilnik o rješavanju stambenih potreba zaposlenih; Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji Stručne službe Komore; Pravilnik o zaštiti na radu; Pravila o opštim uslovima prevoza u linijskom drumskom saobraćaju; Pravila o načinu, postupku i kriterijumima za usklađivanje redova vožnje u međumjesnom prevozu i prevozu u međunarodnom drumskom saobraćaju;

- bira predsjednike, zamjenike predsjednika i sudije, odnosno arbitre Suda časti i Arbitražnog suda pri Privrednoj komori Crne Gore;

- bira članove koordinacionih odbora iz člana 53 ovog Statuta;

- bira članove odbora za dodjelu Nagrade Komore;

- vrši druge poslove iz djelatnosti Komore koji nijesu u djelokrugu rada Skupštine Komore.

Izdvajamo