You are here

Bruto domaći proizvod - BDP

Nakon rasta od 5,1% u 2018. godini, crnogorska ekonomija je u 2019. godini ostvarila rast od 4,1%.

Privredni rast je, uglavnom, zasnovan na rastu ostvarenom u sektoru usluga, kao i prilivu stranih direktnih investicija.

Fajlovi: