You are here

Nacrt strategije razvoja sistema javnih nabavki

13/11/2015

Privrednici su na javnim konsultacijama o Nacrtu strategije razvoja sistema javnih nabavki u Crnoj Gori za period 2016. – 2020. godina pozvali naručioce u ovim postupcima da usklade tendersku dokumentaciju sa mogućnostima malih i srednjih preduzeća da bi domaće firme dobijale što više poslova.

Skup je održan 13. novembra 2015. godine u organizaciji Privredne komore Crne Gore, Mreže za afirmaciju nevladinog sektora i Uprave za javne nabavke.

Moderirao je Aleksandar Mitrović, rukovodilac Sektora za pravne i opšte poslove Privredne komore Crne Gore, koji je najavio da će na skupu biti predstavljeni elementi strategije i akcionog plana za sistem javnih nabavki. Izrazio je očekivanje da će učesnici – predstavnici ponuđača i naručilaca ukazati na to šta treba modifikovati, unaprijediti i eventualno na drugačiji način riješiti u ovim dokumentima kako bi se poboljšao sistem javnih nabavki u narednom periodu. Po njegovim riječima, evidentno je da je neophodno redukovati dokumentaciju i povećati efikasnost u ovim postupcima i na taj način relaksirati privrednike od komplikovanih administrativnih procedura.

Prema riječima Mersada Mujevića, direktora Uprave za javne nabavke, efikasan sistem javnih nabavki je neophodan za ostvarivanje ciljeva slobodnog tržišta i obezbjeđivanje uslova tržišnog nadmetanja. Sistem javnih nabavki počiva na načelima transparentnosti, jednakog tretmana, slobodi tržišnog nadmetanja i nediskriminaciji.

- Tokom proteklih godina dobro upravljanje javnim nabavkama postalo je ključna odrednica dobrog upravljanja i napretka države. Njegov značaj za društveni i ekonomski razvoj odražava se u činjenici da vrijednost javnih nabavki čini značajan udio u društvenom bruto proizvodu svake zemlje (od 10-20 %) –kazao je Mujević.

Crnogorski propisi iz oblasti javnih nabavki moraju se uskladiti sa paketom novih direktiva koje je Evropska komisija objavila u maju 2014. godine. Države članice su u obavezi da prenesu direktive u roku od dvije godine - do maja 2016. godine. Strategija razvoja sistema javnih nabavki u Crnoj Gori za period 2016. – 2020. nastala je kao rezultat analize o tome kako se praksa javne nabavke sprovodi u zemlji i sa relevantnim iskustvom iz drugih zemalja.

- Ključni ciljevi ove Strategije su poboljšanje sistema javne nabavke kroz stalno nadgledanje i sprovođenje neophodnih regulatornih promjena, zatim ojačanje pristupa javnim finansijama, povećanje transparentnosti, efikasnosti i poboljšanje protoka informacija, praćenje aktuelnih trendova (zelene nabavke, društveno odgovorne nabavke, inovativne nabavke, elektronske nabavke, podrška MSP i dr), dalji razvoj ljudskog kapitala koji je uključen u javnu nabavku i harmonizacija u skladu sa direktivama EU – pojasnio je Mujević.

Od regulatornog razvoja sistema javnih nabavki u Crnoj Gori za period 2016-2020 očekuje se da obezbijedi naručiocima da sprovode nabavke uz minimalne administrativne napore istovremeno obezbjeđujući najbolju vrijednost za novac i adekvatne performanse nabavljene robe, usluga i izvedenih radova, i obezbjeđivanje transparentnosti i integriteta procesa. Cilj je i povećanje lakoće pristupa privrednih subjekata na tržištu javnih nabavki, obezbjeđujući im fer i ravnopravan tretman i promovisanje konkurencije koja se zasniva na kvalitetu i cijeni.

Rezultati koji treba da se postignu u navedenom periodu su izrada novog zakona o javnim nabavkama koji u potpunosti odgovara pravnoj tekovini EU do prvog kvartala 2017. godine, odgovarajućih podzakonskih akata, te puna puna harmonizacija sa drugim zakonima i regulatornim aktima do kraja iste  godine.

- Elektronske javne nabavke su ključni izazov koji će unaprijediti transparentnost njihovih postupaka. Do kraja trajanja strategije u planu je da se, uz pomoć instrumenata za predpristupnu pomoć u vrijednosti od 1,6 miliona eura, zaokruži sistem elektronskih javnih nabavki – kazala je šefica Radne grupe za izradu Strategije Sandra Škatarić.

Prema njenim riječima, obaveza je Vlade da formira koordinaciona tijela za sprovođenje strategije koja bi polugodišnje obavještavala izvršnu vlast o realizaciji aktivnosti u oblasti javnih nabavki.

Prema riječima Vuka Maraša, predstavnika MANS-a, javne nabavke su jedno od najvažnijih ekonomskih pitanja jer se na njih godišnje utroši i 300 miliona eura.

- Ultimativni cilj je da obezbijedimo jednostavnije, efikasne i ekonomične javne nabavke, ali i jednake uslove za učešće privrednika u tim poslovima, naročito crnogorskih malih i srednjih preduzeća – rekao je Maraš.

U fokusu njegove diskusije bila je korupcija u javnim nabavkama. Prema njegovim riječima, 13 odsto sredstava EU za javne nabavke završi u korupciji, dok je u Crnoj Gori, tvrdi, to brojka od 40 miliona eura.

Maraš naglašava da je potrebna veća samostalnost službenika za javne nabavke, a da je preduslov tome njihova dodatna edukacija. Neophodno bi bilo formirati savjetodavno tijelo koje bi davalo mišljenje ponuđačima i naručiocima o primjeni i sprovođenju Zakona o javnim nabavkama i podzakonskih akata, kako bi se olakašalo sprovođenje propisa iz ove oblasti. Potrebno je povećati broj inspektora za javne nabavke i jačati kapacitete ove inspekcije kako bi mogla da adekvatno kontroliše ove postupke. Takođe je potrebno unaprijediti kapacitete Državne komisije za kontrolu javnih nabavki.

Daniel Iverson, viši ekspert međunarodne organizacije Sigma koja godinama učestvuje u aktivnostima Crne Gore na unapređenju sistema javnih nabavki, kazao je da je strategija vrlo značajan dokument koji ne samo da predstavlja pregled situacije već i ukazuje na slabe i jake strane sistema, te na metode i resurse za postizanje ciljeva. On je istakao da EU posebno cijene organizovanje javnih rasprava pa je zahvalio Privrednoj komori, MANS-u i Upravi za javne nabavke na ovom skupu, a Radnoj grupi je čestitao uspješan završetak prve faze u kreiranju strategije.

- Siguran sam da će konačni dokument na kvalitetan način urediti sistem javnih nabavki – kazao je Iverson.

Privrednici su tokom rasprave ukazali na postojanje barijera u postupcima javnih nabavki koje otežavaju njihovo učešće i poskupljuju ponude. Put ka njihovom otklanjanju je između ostalog bolja međuinstitucionalna povezanost (između Poreske uprave, Privrednog suda i drugih) i uvođenje elektronskih javnih nabavki. Čuli su se predlozi da se u postupcima izjednače uslovi za ponuđače i naručioce. Oni očekuju da će novi zakon urediti pitanje javnih nabavki ali su pozvali i na dosljednu primjenu postojećeg. Između ostalog, kao jedno od rješenja koje će privrednicima pojednostaviti proceduru jeste uvođenje One stop shopa – jedinstvenog šaltera za sva dokumenta potrebna u ovim postupcima.

Privrednici su u mogućnosti da do 20. novembra 2015. u pisanoj formi dostave komentare radnoj grupi za izradu strategije, a Privredna komora će u susret njenoj implementaciji organizovati još skupova na ovu temu.