You are here

Generalni sekretar

Mitar Bajčeta

Komora ima generalnog sekretara.

Generalni sekretar:

  • zastupa Komoru u imovinskim i drugim pravnim poslovima;
  • naredbodavac je za izvršenje finansijskog plana Komore;
  • organizuje i kontroliše obavljanje administrativno-tehničkih poslova u Komori i preduzima mjere za unapredivanje tih poslova;
  • obavlja poslove koje na njega prenese predsjednik Komore;
  • stara se o organizovanju sjednica organa Komore i izvršavanju njihovih odluka;
  • prati zakonske i druge propise u vezi sa djelatnostima Komore i preduzima mjere za njihovo sprovođenje;
  • daje punomoćje za zastupanje Komore pred sudovima i drugim organima i organizacijama;
  • obrazuje stručne radne grupe i komisije za pripremu odredenih odluka, izvještaja i informacija;
  • obavlja i druge poslove koje na njega prenese predsjednik Komore.

Određene poslove iz svoje nadležnosti generalni sekretar može prenijeti na zaposlene u Stručnoj službi.
Generalni sekretar se bira na vrijeme od četiri godine i može biti ponovo biran na istu funkciju. Generalni sekretar za svoj rad odgovara Skupštini i predsjedniku Komore.

Generalni sekretar Privredne Komore Crne Gore je Mitar Bajčeta

Mitar Bajčeta rođen je 1975. godine u Nikšiću, gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju. Pravni fakultet završio je u Novom Sadu.

Radnu karijeru je započeo kao profesor privrednog prava u Srednjoj Ekonomsko-ugostiteljskoj školi u Nikšiću.

U Ministarstvu finasija se zapošljava 2003. godine, gdje je radio na poslovima iz oblasti poreske i carinske politike.

Kao šef crnogorske delegacije učestvovao je u zaključivanju ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja sa više evropskih zemalja.

Takođe, bio je šef crnogorskog pregovaračkog tima za poglavlje 29 (Carinska unija) i član Radne grupe za pristupanje Crne Gore Svjetskoj trgovinskoj organizaciji.

U više mandata obavljao je funkciju predsjednika Komisije za kontrolu državne pomoći.

Od januara 2018. godine zaposlen je u Privrednoj komori na mjestu direktora Sektora za pravne i opšte poslove.

Od 2019. je obavljao poslove savjetnika predsjednika Privredne komore.

Govori engleski jezik.