You are here

Generalni sekretar

Generalni sekretar PKCG Pavle D. Radovanović

Komora ima generalnog sekretara.

Generalni sekretar:

  • zastupa Komoru u imovinskim i drugim pravnim poslovima;
  • naredbodavac je za izvršenje finansijskog plana Komore;
  • organizuje i kontroliše obavljanje administrativno-tehničkih poslova u Komori i preduzima mjere za unapredivanje tih poslova;
  • obavlja poslove koje na njega prenese predsjednik Komore;
  • stara se o organizovanju sjednica organa Komore i izvršavanju njihovih odluka;
  • prati zakonske i druge propise u vezi sa djelatnostima Komore i preduzima mjere za njihovo sprovođenje;
  • daje punomoćje za zastupanje Komore pred sudovima i drugim organima i organizacijama;
  • obrazuje stručne radne grupe i komisije za pripremu odredenih odluka, izvještaja i informacija;
  • obavlja i druge poslove koje na njega prenese predsjednik Komore.

Određene poslove iz svoje nadležnosti generalni sekretar može prenijeti na zaposlene u Stručnoj službi.
Generalni sekretar se bira na vrijeme od četiri godine i može biti ponovo biran na istu funkciju. Generalni sekretar za svoj rad odgovara Skupštini i predsjedniku Komore.

Generalni sekretar Privredne Komore Crne Gore je:

Pavle D. Radovanović.

Rođen je 1975. godine u Podgorici gdje je diplomirao na Pravnom fakultetu. Šef je Radne grupe 3 za pripremu pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj Uniji za oblast pravne tekovine koja se odnosi na poglavlje – Pravo osnivanja preduzeća i sloboda pružanja usluga. Član je Predsjedništva Arbitražnog suda pri forumu Privrednih komora Jadransko-jonske regije i član Predsjedništva Spoljnotrgovinske arbitraže pri Privrednoj komori Crne Gore.
Pravni ekspert Evropske Agencije za rekonstrukciju, Ujedinjenih nacija u Programu zaštite prirode, savjetnik u Sekretarijatu za zakonodavstvo Vlade Crne Gore,  neki su od poslova koje je obavljao u prethodnom periodu. Član pregovaračkog tima Vlade Crne Gore za pregovaranje sporazuma o slobodnoj trgovini CEFTA 2006 i sporazuma o slobodnoj trgovini sa Turskom.
Prošao je brojne obuke u organizaciji prestižnih domaćih i međunarodnih institucija.
Od 2008. godine je Internacionalni fudbalski sudija FIFA.
Govori engleski jezik.
Funkciju generalnog sekretara obavlja od 2008. godine.