You are here

Generalni sekretar

Mitar Bajčeta

Komora ima generalnog sekretara.

Generalni sekretar:

  • zastupa Komoru u imovinskim i drugim pravnim poslovima;
  • naredbodavac je za izvršenje finansijskog plana Komore;
  • organizuje i kontroliše obavljanje administrativno-tehničkih poslova u Komori i preduzima mjere za unapredivanje tih poslova;
  • obavlja poslove koje na njega prenese predsjednik Komore;
  • stara se o organizovanju sjednica organa Komore i izvršavanju njihovih odluka;
  • prati zakonske i druge propise u vezi sa djelatnostima Komore i preduzima mjere za njihovo sprovođenje;
  • daje punomoćje za zastupanje Komore pred sudovima i drugim organima i organizacijama;
  • obrazuje stručne radne grupe i komisije za pripremu odredenih odluka, izvještaja i informacija;
  • obavlja i druge poslove koje na njega prenese predsjednik Komore.

Određene poslove iz svoje nadležnosti generalni sekretar može prenijeti na zaposlene u Stručnoj službi.
Generalni sekretar se bira na vrijeme od četiri godine i može biti ponovo biran na istu funkciju. Generalni sekretar za svoj rad odgovara Skupštini i predsjedniku Komore.

Generalni sekretar Privredne Komore Crne Gore je:

Mitar Bajčeta