You are here

Monetarna sfera

Monetarni agregati su monetarni indikatori koji služe za određivanje kvaliteta i funkcija novca u privredi, ali i za vođenje monetarne politike i politike likvidnosti  privrede i drugih sektora.

Monetarni agregat novčana masa (M1) najbolje odgovara definiciji novca kao transakcionog(likvidnog )sredstva, te se koristi kao indikator ponude novca. U novčanu masu M1 ulaze sledeća sredstva: gotov novac u opticaju i depozitni novac.
Pored novčane mase, često se koristi i agregat M2 – LIKVIDNA SREDSTVA. Struktura agregata M2 je sledeća:  novčana masa M1, kvazi novac (štedni i drugi slični depoziti), kratkoročne hartije od vrednosti i kratkoročni depoziti domaćih komitenata u devizama,
Širi agregat u odnosu na M2 je agregat UKUPNA LIKVIDNA SREDSTVA (M3). gdje ulaze sledeća sredstva:  M2,  sredstva rezervi, sredstva za doznake u inostranstvu,  sredstva za pokriće akreditiva, ostali ograničeni depoziti, sredstva za kupovinu deviza, udružena sredstva.

short url link | adidas garwen spezial white shoes - New In Shoes for Men