Premijer sa privrednicima 2016

Undefined
Fotografija: 
Premijer sa privrednicima 2016
Premijer sa privrednicima 2016
Premijer sa privrednicima 2016
Premijer sa privrednicima 2016
Premijer sa privrednicima 2016
Premijer sa privrednicima 2016
Premijer sa privrednicima 2016
Premijer sa privrednicima 2016
Premijer sa privrednicima 2016
Premijer sa privrednicima 2016
Premijer sa privrednicima 2016
Premijer sa privrednicima 2016
Premijer sa privrednicima 2016
Premijer sa privrednicima 2016
Premijer sa privrednicima 2016
Premijer sa privrednicima 2016
Premijer sa privrednicima 2016
Premijer sa privrednicima 2016
Premijer sa privrednicima 2016
Premijer sa privrednicima 2016
Premijer sa privrednicima 2016
Premijer sa privrednicima 2016
Premijer sa privrednicima 2016
Premijer sa privrednicima 2016
Naslov: 
Premijer sa privrednicima 2016
Slika za album: 
Tip multimedije: 

Crnogorska privreda u 2014.

Undefined
Fotografija: 
Naslov: 
Crnogorska privreda u 2014.
Slika za album: 
Tip multimedije: 

Društveno odgovorno poslovanje

Montenegro
Fotografija: 
Naslov: 
Društveno odgovorno poslovanje
Slika za album: 
Tip multimedije: 

Iskustvo poslodavaca koji učestvuju u dualnom sistemu obrazovanja

Montenegro
Fotografije: 
Iskustvo poslodavaca koji učestvuju u dualnom sistemu obrazovanja
Iskustvo poslodavaca koji učestvuju u dualnom sistemu obrazovanja
Iskustvo poslodavaca koji učestvuju u dualnom sistemu obrazovanja
Kratak opis: 

Privredna komora Crne Gore, u saradnji sa Centrom za stručno obrazovanje, organizovala je 17.juna 2021. godine, prezentaciju istraživanja: „Iskustvo poslodavaca koji učestvuju u dualnom sistemu obrazovanja o implemetaciji ovoga procesa u Crnoj Gori“

Dualni sistem obrazovanja je sistem u kome učenik teorijsku nastavu pohađa u školi, a kompletno praktično obrazovanje obavlja kod poslodavaca i za to prima naknadu. Učenik razvija vještine uz podršku najboljih majstora – instruktora praktičnog obrazovanja, a nakon završetka obrazovanja može samostalno raditi poslove u profesiji za koju se obrazovao, pri čemu postoji i značajna mogućnost za zaposlenje.

Školske 2018/2019. godine ponovo se krenulo u implementaciju ovog vida obrazovanja, a većim uključivanjem poslodavaca u sistem obrazovanja, posebno kroz praktično obrazovanje, profesionalnu praksu i dualni sistem obrazovanja, postignuta je bolja interakcija privrede i sistema obrazovanja.

 U uvodnom dijelu skupu učesnicima su se obratilii direktor Sektora za obrazovanje i kvalitet Privredne komore Crne Gore , dr Mladen Perazić, načelnica Direkcije za opšte, srednje i stručno obrazovanje Zora Bogićević, i direktor Centra za stručno obrazovanje Duško Rajković.

Perazić je istakao da je osnovni cilj većine zemalja povećanje zaposlenosti mladih kroz dualni sistem obrazovanja, koji se zasniva na saradnji između obrazovanja i privrede.

- Ovaj vid obrazovanja, koji karakteriše sticanje teorijskog znanja u školi i praktične obuke u preduzećima, zasnovan je na pozitivnim iskustvima dualnog sistema obrazovanja zemalja njemačkog govornog područja, čiji osnove su postavljene još u 19 vijeku- kazao je on.

Prema njegovim riječima, princip dualnog obrazovanja u stručnom obrazovanju je poznat širom svijeta zbog svoje sposobnosti da obezbijedi tržište rada, visokokvalifikovanom radnom snagom, koja se može prilagoditi novim i promenljivim uslovima poslovanja i uvođenju nove tehnologije. Izmedju ostalog, kao posledicu primjene dualnog sistema obrazovanja Njemačka i Austrija imaju najnižu stopu nezaposlenosti mladih u Evropskoj uniji. Zato je  poslednjih godina i aktuelan za implementaciju i u drugim zemljama Evrope.

On je istakao da se nedostatak kvalifikovanih radnika smatra jednim od glavnih izazova za preduzetnike prema poslednjem ekonomskom istraživanju Evropske asocijacije komora - EUROCHAMBRES-a, i da iz tih razloga i evropske komore promovišu ključnu ulogu dualnog sistema obrazovanja koje olakšava prelazak iz svijeta obrazovanja u svijet rada.

- Privredna komora Crne Gore jedan od pokretača inicijative za implementaciju dualnog sistema kod nas. Tako je zajedničkim naporom Centra za stručno obrazovanje, Ministarstva prosvjete i socijalnih partnera upisana prva generacija učenika školske 2004/2005. godine- rekao je on.

Perazić je kazao da se prošle školske 2017/2018 godine u Crnoj Gori, ponovo krenulo u proces obrazovanja po dualnom sistemu kod naših renomiranih poslodavaca, komorskih aktivnih članica.

- Veliki broj privrednih subjekata je izrazio želju da učestvuje u ovom projektu, a samim tim i u kreiranju kvalitetne radne snage, kako za svoje potrebe tako i za potrebe tržišta rada u državi. Ako firma zaposli učenika nakon završetka obrazovanja, ona će dobiti zaposlenog koji dobro poznaje proces rada u kompaniji. Preduzeća koja učestvuju u dualnom sistemu smatraju da je ovakav model najbolji oblik zapošljavanja kadrova. Ona na ovaj način, ne samo štede troškove regrutovanja, već i izbjegavaju rizik angažovanja pogrešnog zaposlenog za posao- rekao je Perazić.

 

On je istakao da je u cilju bolje realizacije i praćenja čitavog procesa realizacije ovog vida obrazovanja Ministarstvo prosvjete ustanovilo Koordinaciono tijelo za kontinuirano praćenje dualnog obrazovanja, a Privredna komore Crne Gore participira u radu ovog tijela zajedno sa predstavnicima privrednih asocijacija i obrazovnih institucija, Centra za stručno obrazovanje i Ministarstva.

Perazić je kazao da su regionu potrebne investicije u obrazovanje i nauku jer konkurentska prednost više nije jeftina nego kvalifikovana radna snaga, dodajući da se procjenjuje da je Zapadni Balkan za nepunih 20 godina napustilo 4,4 miliona ljudi što je jasan signal da moramo raditi u pravcu mobilizacije svih kreativnih potencijala, reformi obrazovnog sistema, podsticanju privatnog sektora i inovativnosti kako bi od naše zemlje i regiona napravili perspektivno mjesto za život i rad.

- Zato je danas prilika i da kratko predstavimo dostignuća projekta koji je realizovan kroz Program prekogranične saradnje Italija – Albanija – Crna Gora, a koji se završava 30. juna ove godine.

 Riječ je o projektu HISTEK (High specialized techiciansin KETs – visoko obučeni tehničari za ključne napredne tehnologije). Vodeći partner na ovom projektu bilo je Ministarstvo prosvjete, nauke, kultura i sporta, dok su Privredna komora Crne Gore, Privredna komora Tirane, Privredna komora Barija, ITS Antonio Kukovila iz Barija i Univerzitet i Drča bili partneri- istakao je Perazić.

On je kazao da su u okviru ovog projekta, kroz istraživanje potreba malih i srednjih preduzeća uz pomoć usaglašenih alata i standarda za procjenu, kreirani novi obrazovni programi u oblastima koje se fokusiraju na ključne inovacione tehnologije, a jedan od krajnjih ciljeva je i povezivanje Italije, Albanije i Crne Gore kroz omogućavanje mobilnosti učenika kako u procesu obrazovanja, tako i u sticanju praktičnih znanja.

On je takođe najavio da će naredne sedmice biti potpisan nacionalni klaster kao jedan od rezultata ovog programa, realizovan međunarodnom saradnjom tri zemlje, učesnice ovog programa.

Zora Bogićević, načelnica Direkcije za opšte, srednje i stručno obrazovanje, kazala je daje jedan od najvažnijih prioriteta Ministarstva prosvjete uskladiti obrazovnu ponudu sa potrebama tržišta rada u oblasti stručnog obrazovanja predstavlja.

- Da bi se to ostvarilo, neophodna je saradnja i učešće socijalnih partnera u definisanju politike i planiranju, realizaciji, praćenju i vrednovanju stručnog obrazovanja- kazala je ona.

Bogićević je pohvalila saradnju sa Privrednom komorom, ističući da je ona aktivan partner u procesima unapređenju efikasnosti sistema obrazovanja i obezbjeđivanju kadrova koji su potrebni tržištu rada.

Ona je kazala da je od 2017. godine ponovo pokrenuto dualno obrazovanje, gdje naknade obezbjeđuju država i poslodavci.

- Za školsku 2020/2021. godinu dodijeljeno je oko 700 stipendija učenicima programa u trogodišnjem trajanju, a Privredna komora obezbjeđuje sredstva za 30 stipendija na godišnjem nivou- istakla je Bogićević.

Prema njenim riječima, primarni motiv poslodavaca da učestvuju u dualnom obrazovanu jeste regrutovanje budućih zaposlenih, a glavnu prepreku za njihovo učešće u tom procesu predstavlja nedostatak finansijskih podsticaja, prvenstveno smanjenja poreza, nedovoljno vremena koje učenici provode u preduzeću, te nedovoljna informisanost poslodavaca o dualnim programima stručnog obrazovanja i njihovim metodama primjene.

Ona je kazala da sposobnost poslodavaca da pruže praktično obrazovanje za optimalan broj učenika predstavlja jedan od najvećih izazova za dualno obrazovanje u Crnoj Gori, dok kao pozitivne strane ističe to što učenici u ovom vidu obrazovanja uživaju visok stepen zaštite svojih osnovnih prava i dobijaju značajnu podršku za učenje.

Duško Rajković, direktor Centra za stručno obrazovanja istakao je važnost saradnje između predstavnika privrede i škola, i dodao da svi zajedno moramo kreirati kadrove shodno potrebama, jer samo na taj način rezultati neće izostati.

On je rekao da je cilj dualnog obrazovanja bio da se postepeno gradi održivi sistem, kako bi on uopšte u zaživio u Crnoj Gori, i dodao da je trenutno 300 kompanija uključeno u ovaj program.

- Svjesni smo da sistem nije idealan, jer kompanije još uvijek ne uviđaju sve benefite koje dualno obrazovanje donosi, a veliki problem predstavlja i odliv radne snage- kazao je Rajković  osvrćići se na podatak da je proteklih dvije decenije više od 4,4 miliona ljudi napustilo Zapadni Balkan.

On smatra da bi država trebalo da uzme više učešća u ovom programu, prije svega u vidu smanjivanja poreza, uvođenjem poslodavaca u sistem obrazovanja.

- U cilju dalje afirmacije dualnog obrazovanja, neophodno je raditi na njegovoj promociji kroz aktivno učešće svih subjekata društva koji su dio obrazovnog sistema, uključujući podjelu odgovornosti u finansiranju, da bi svi imali benefite – kazao je on.

Rajković je istakao da je istraživanje koje su uradili Privredna komora i Centar za građansko obrazovanje od izuzetnog značaja, čiji će se rezultati iskoristiti za unapređenje sistema dualnog obrazovanja, samim tim i stručno obrazovanje u cjelini.

Prezentaciju istraživanja: „Iskustva poslodavaca koji učestvuju u dualnom sistemu obrazovanja o implementaciji ovoga procesa u Crnoj Gori“, predstavio je Vuko Jovanović iz Sektora za obrazovanje i kvalitet Privredne komore.

On je kazao da se ovo istraživanje sastojalo iz dvije faze.

U prvoj fazi se prije svega radilo na prikupljanju, pregledu i istraživanju postojećih istraživanja, studija, i analiza koje su sprovedene u ovoj oblasti, dok se druga faza sastojala od sakupljanja informacija od privrednika, uz pomoć kreiranog upitnika koji je obuhvatio četiri cjeline, i to: dualni sistem obrazovanja, motivaciju za učešće u dualnom sistemu obrazovanja, njegov razvoj , te dualni sistem obrazovanja i Covid-19.

- Ovim istraživanjem obuhvaćena su 134 privrednika koji su obrazovali učenike po dualnom sistemu- kazao je on, dodajući da je većina ispitanika sistem dualnog obrazovanja i njihovo iskustvo u istom, ocijenilo visokom pozitivnom ocjenom.

U istraživanju se navodi da većina poslodavaca smatra da su učenici koji su pohađali praktično obrazovanje u njihovim kompanijiama stekli znanja i vještine da mogu efikasno da rade i kod drugog poslodavca.

Kao glavne motive za učešće u programu dualnog obrazovanja poslodavci navode mogućnost da se obrazuje radna snaga za specifično radno mjesto u sopstvenoj kompaniji, obezbijedi osposobljen kadar za privredu Crne Gore i pomoć njenom obrazovnom sistemu , društveno odgovorno poslovanje, te mogućnost umerežavanja sa obrazovnim institucijama i budućom radnom snagom.

Jovanović je kazao da većina poslodavaca smatra da je nedostatak dovoljnih finansijskih podsticaja prepreka za učešće poslodavaca u dualnom sistemu obrazovanja.

Sugestije koje su poslodavci naveli za unaprijeđenje ovog sistema u Crnoj Gori jesu: podizanje svijesti kod roditelja i djece o važnosti različitih zanimanja; razbijanje predrasuda da samo loši đaci upisuju srednju stručnu školu; manje obaveza u školi za djecu koja pohađaju praksu; mogućnost da privrednik učestvuje u odabiru učenika koji bi obavljali praksu, te važnost unaprijeđivanja načina usmjeravanja djece na određene oblasti i otvaranje mogućnosti za obavljanje prakse u svim srednjim školama, kako bi se učenicima dala prilika da vide i da se upoznaju sa što većim spektrom potencijalnih zanimanja.

Privrednici podržavaju reformu i smatraju da je treba nastaviti, ali sa naglaskom na povećanje udjela praktičnog rada u obrazovnim programima i daljem razvoju dualnog sistema, ukazujući na važnost iskorišćavanja mogućnosti saradnje privrednika i škola, u cilju realizacije zajedničkih projekata.

Na kraju skupa održana je diskusija o značaju dualnog obrazovanja, standardima zanimanja i kvalifikacija, te kvalitetu obrazovanja iz perspektive donosioca odluka, sa zajedničkim zaključkom da se sve više uviđa koliki značaj ima stručno obrazovanje, praktična obuka učenika, kao i mogućnosti koje nudi dualni sistem obrazovanja za povećanje zaposlenosti mladih.

Istraživanje će biti dostavljeno socijalnim partnerima i institucijama sistema.

Kategorija članka: 

Primjena novog Zakona o radu - PRIJAVA

Montenegro
Kratak opis: 

Privredna komora Crne Gore, u ponedjeljak 21. juna 2021. godine, sa početkom u 10  časova, u prostorijama Privredne komore Crne Gore (Novaka Miloševa 29/II, Podgorica), organizuje seminar na temu: „Primjena novog Zakona o radu“

Novi Zakon o radu primjenjuje se od 2020. godine, a donijet je kao rezultat visokog stepena odgovornosti svih struktura crnogorskog društva, a prije svega poslodavaca, zaposlenih i  Vlade Crne Gore. Cilj njegovog donošenja je da odgovori na mnoge izazove funkcionisanja savremene ekonomije i tržišta rada, a prije svega u sferi što potpunijeg uređivanja odnosa između poslodavaca i zaposlenih, novog zapošljavanja, suzbijanja sive ekonomije na tržištu rada, zaštite prava zaposlenih i poslodavaca.

Jedan od ponuđenih odgovora na pomenute izazove, o kojem  će se govoriti na seminaru, je  svakako Fleksibilizacija na tržištu rada (zasnivanje, trajanje i prestanak radnog odnosa – otkaz ugovora o radu), koja se reflektuje u svu bit funkcionisanja radnopravnih odnosa poslodavaca i zaposlenih.

Na seminaru će se govoriti, i o aneksu ugovora o radu, godišnjem odmoru, prekovremenom radu i preraspodjeli radnog vremena, institutima koji mogu da budu od velike koristi u susretu ljetnjoj turističkoj sezoni.

S obzirom da je broj mjesta ograničen, molim Vas da na prijavi odaberete opciju prisustva. U slučaju da bi ste željeli odabrati opciju prisustva u sali Komore, a kapaciteti budu već popunjeni, prijava za će automatski biti zatvorena i imaćete samo opciju online praćenja događaja, koju bi vas zamolili da iskoristite.

Cijeneći da ćete prepoznati značaj ove teme, prisustvo možete potvrditi popunjavanjem prijave preko LINK-anajkasnije do19.06.2021. godine.

Agenda seminara nalazi se u nastavku poziva, a telefon za dodatne informacije je: 020 230 446.

AGENDA

Predavač: mr Zoran Ratković

9:45 – 10:00    Registracija

10:00 – 10:10  Pozdravna riječ

Predstavnik Privredne komore Crne Gore

10:10 – 11:45  Upoznavanje i predstavljanje agende

Zakon o radu:

 -Postupak i način donošenja Zakona o radu

 -Fleksibilizacija na tržištu rada:

   a) zasnivanje radnog odnosa

   b) trajanje radnog odnoasa

   c) prestanak radnog odnosa (otkaz ugovora o radu)

11:45 – 12:00  Pauza za kafu

12:00 – 14:00  Zakon o radu:

a) aneks ugovora o radu

b) godišnji odmor

c) prekovremeni rad

d) preraspodjela radnog vremena

Pitanja i odgovori

Kategorija najave: 
Fotografije: 
Vrijeme najave: 
Ponedeljak, Jun 21, 2021 - 10:00

Dijalog privreda regiona i EU za bržu integraciju u jedinstveno tržište

Montenegro
Fotografije: 
Dijalog privreda regiona i EU za bržu integraciju u jedinstveno tržište
Dijalog privreda regiona i EU za bržu integraciju u jedinstveno tržište
Dijalog privreda regiona i EU za bržu integraciju u jedinstveno tržište
Kratak opis: 

Evropska komisija i Komorski investicioni forum Zapadnog Balkana (KIF ZB 6) pokrenuli su zajedničku poslovnu platformu  „ZB6-EU“ koja okuplja privrednike regiona i predstavnike EU sa ciljem unapređenja dijaloga i podrške zapadnobalkanskim ekonomijama da prevaziđu izazove i pripreme se za integraciju u jedinstveno evropsko tržište.

Kao predstavnici crnogorske poslovne zajednice, u radu online skupa organizovanog tim povodom učestvovali su predsjednik Privredne komore Crne Gore Vlastimir Golubović i predsjednik kompanije Voli Trade Dragan Bokan.

Marko Čadež, predsjednik Privredne komore Srbije i predsjedavajući KIF ZB6, istakao je važnost jačanja dijaloga između poslovne zajednice regiona i EU, kao i inkluzivnog proširenja - progresivnog otvaranja jedinstvenog evropskog tržišta za kompanije i proizvode sa Zapadnog Balkana. On očekuje da će rana integracija biti dostupna u sektorima koji su usklađeni sa evropskim pravilima i standardima.

“Uspostavljanjem zajedničke platforme i jačanjem dijaloga između poslovne zajednice Zapadnog Balkana i institucija EU, postavljamo teren za efikasno rješavanje svih važnih pitanja za poslovanje za naše firme koje u velikoj mjeri ispunjavaju sve evropske stanandarde”, naglasio je Čadež i pozvao evropske zvaničnike da pomognu da se glas privrede Zapadnog Balkana čuje u EU.

Oliver Varhelji, komesar za susjedstvo i proširenje EU pozdravio je pokretanje poslovne platforme  „ZB6-EU“, koja je kako je istakao „važna za unapređenje naše strateške saradnje i angažovanja sa poslovnom zajednicom Zapadnog Balkana“.

Komesar očekuje da će javno-privatni dijalog omogućiti lakšu primjenu ekonomskog i investicionog plana za Zapadni Balkan.

„Teško je naći razlog zašto region ne bismo prihvatili kao deo EU“, dodao je Varhelji.

Ekonomski i investicioni plan za Zapadni Balkan, usvojen u oktobru 2020. godine, ima cilj da podstakne dugoročni ekonomski oporavak regiona, podrži zelenu i digitalnu tranziciju, podstakne regionalnu i integraciju sa EU, a predviđa ulaganja u region vrijedna devet milijardi eura.

Predstavnici privrede regiona okupljeni u Poslovni savjet KIF ZB 6 koji čini 16 vodećih kompanija na Zapadnom Balkanu u diskusiji ukazali su na niz važnih pitanja i izazova u poslovanju firmi na tržištu EU.

Predstavnici Eliksira, Tikveša, Balfin grupe, Alkaloida, istakli su neophodnost pojednostavljenja procedura za brži protok robe ka EU, skraćenje vremena čekanja na graničnim prelazima između Zapadnog Balkana i EU, važnost digitalizacije i ulaganja u infrastrukturu, poljoprivredu, eneregetiku.

Poslovna zajednica Zapadnog Balkana očekuje podršku EU u sprovođenju Zelene agende, unapređenju energetske efikasnosti i većoj upotrebi vodonika i biomase, kao i u prenosu znanja i tehnologija kako bi se zaustavio odlazak mladih sa ovog područja.

U radu skupa učestvovao je i Balša Ćulafić, nacionalni koordinator Komorskog investicionog foruma u Crnoj Gori.

Kategorija članka: 

Saobraćajni pokazatelji u padu, naziru se bolji rezultati

Montenegro
Fotografije: 
Saobraćajni pokazatelji u padu, naziru se bolji rezultati
Saobraćajni pokazatelji u padu, naziru se bolji rezultati
Saobraćajni pokazatelji u padu, naziru se bolji rezultati
Kratak opis: 

Odbor udruženja saobraćaja Privredne komore Crne Gore na sjednici održanoj 16. juna 2021. godine razmotrio je analizu poslovanja u ovoj oblasti, kao i Inicijativu za za formiranje Grupacije za prevoz putnika u drumskom saobraćaju. Predstavljen je novi paket mjera podrške privredi sa fokusom na drumski saobraćaj.

Sjednicu je vodio predsjednik Odbora dr Deda Đelović, a u radu su, pored članova, učestvovali sekretar OU Savo Barović, potpredsjednik Privredne komore Pavle D. Radovanović, direktor Sektora saobraćaja Zoran Nikolić, direktorica Sektora udruženja Slavica Pavlović i predstavnik Ministarstva kapitalnih investicija, Bojan Radoman.

Sekretar odbora Savo Barović prezentovao je analizu poslovanju u saobraćaju za prvi kvartal 2021. godine u odnosu na isti period 2020. godine.

U saobraćaju je tokom prvog kvartala prosječan broj zaposlenih iznosio 10,1 hiljadu (15,1% manje nego u uporednom periodu prošle godine). Željeznicom je prevezeno 75 hiljada putnika, (pad 51,3%) i 189 hiljada tona robe (40,8% manje).

U drumskom saobraćaju prevezeno je 518 hiljada putnika (59% manje) i 195 hiljada tona robe (11,8% manje).

Promet putnika na crnogorskim aerodromima u prvom kvartalu 2021. godine iznosio je 65,6 hiljada putnika što u odnosu na uporedni period 2020. godine predstavlja pad od 71,2%. Prevoz robe u vazdušnom saobraćaju iznosio je 87 tona i manji je za 43,1% u istom uporednom periodu.

Ukupni promet u lukama je u I kvartalu 2021. godine iznosio 304,7 hiljada tona (34% manje). Promet u izvozu bio je 112,5 hiljada tona, što predstavlja pad od 57,4%, a u uvozu 192,2 hiljade tona (pad od 2,7% u odnosu na uporedni period 2020).

Predsjednik Odbora Deda Đelović konstatovao je da je jedan od uzroka pada prometa u lukama veliki porast brodskih vozarina, dok su privrednici kao jedan od razloga za to naveli, između ostalog, i inflaciju dolara. Ocijenjeno je da bi eventualni aranžmani sa kompanijama iz okruženja koje planiraju rast aktivnosti, poput Rudarsko topioničarskog basena Bor i Željezare Smederevo, doprinijeli boljim rezultatima u saobraćaju.

Bojan Radoman iz Ministarstva kapitalnih investicija govorio je o programu podrške privredi za II kvartal sa fokusom na prevoz putnika. Vlada je odlučila da jednokratno autoprevoznicima da po 500 eura po licenciranoj voznoj jedinici, te omogućila i povraćaj dijela plaćene akcize za preduzetnike koji su registrovani i koji obavljaju vanredni prevoz putnika u kopnenom saobraćaju, čarter prevoz putnika i putnika prema aerodromu, gdje će povraćaj biti moguće ostvariti do sedam odsto ostvarenog prometa.

- Do sada je podnijeto 116 zahtjeva za jednokratnu pomoć, a očekujemo da njome bude obuhvaćeno oko 1000 vozila – rekao je Radoman , dodajući da se  realizacija ove podrške očekuje u prvoj polovini jula.

Odbor je prema nadležnim organima Komore inicirao formiranje Grupacije za prevoz putnika u drumskom saobraćaju. Grupacija bi brojala 26 prevoznika.

Tokom sjednice je još jednom ukazano na probleme sa kojim se poslenici saobraćaja susrijeću u radu, a odnose se između ostalog na INCOTERM paritete, neusklađenost pojedinih zakonskih rješenja koji se odnose na carinu i PDV, te na potrebu da se produži vrijeme zadržavanja utovarenih kamiona crnogorskih prevoznika u zemlji sa 24, na makar 48, a poželjno 72 sata, po ugledu na praksu u regionu.

Zaključeno je da se Upravi prihoda i carina opet uputi inicijativa za organizaciju sastanka sa predstavnicima ovog sektora na kojem će se razmotriti ova i druga značajna pitanja za sektor saobraćaja.

Kategorija članka: 
Vijest pripada i organizaciji: 

Percepcija poslodavaca koji učestvuju u dualnom sistemu obrazovanja o implementaciji ovoga procesa u Crnoj Gori

Montenegro
Kratak opis: 

Privredna komora Crne Gore, u saradnji sa Centrom za stručno obrazovanje, u četvrtak, 17.06.2021. godine, sa početkom u 10 časova, u prostorijama Privredne komore Crne Gore, organizuje prezentaciju istraživanja: Percepcija poslodavaca koji učestvuju u dualnom sistemu obrazovanja o implementaciji ovoga procesa u Crnoj Gori.

U cilju unapređenja obrazovnog sistema u Crnoj Gori, izmjenama odredbi Zakona o stručnom obrazovanju iz 2017. godine, određena rješenja za realizaciju dualnog obrazovanja su prilagođena našem sistemu obrazovanja i privrednom ambijentu. Školske 2018/2019. godine ponovo se krenulo u implementaciju ovog vida obrazovanja. S obzirom na to da je utvrđena potreba poslodavaca da imaju kadrove spremne za tržište rada, obezbjeđivanjem fleksibilnijih zakonskih uslova za obavljanje praktičnog obrazovanja zadovoljeni su interesi i privrede i učenika. Većim uključivanjem poslodavaca u sistem obrazovanja, posebno kroz praktično obrazovanje, profesionalnu praksu i dualni sistem obrazovanja, postignuta je bolja interakcija privrede i sistema obrazovanja.

Privredna komora Crne Gore je u saradnji sa Centrom za stručno obrazovanje, sprovela istraživanje o percepciji poslodavaca, koji učestvuju u dualnom sistemu obrazovanja, povodom implemetacije ovoga procesa u Crnoj Gori.

Cijeneći da ćete prepoznati značaj ove teme, prisustvo možete potvrditi popunjavanjem prijave preko LINK-anajkasnije do srijede 16.06.2021. godine.

S obzirom da je broj mjesta u prostorijama Privredne komore Crne Gore ograničen, molimo vas da tokom procesa prijavljivanja odaberete opciju prisustva događaju (u sali ili online).

U slučaju da bi ste željeli odabrati opciju prisustva u sali Privredne komore, a kapaciteti budu već popunjeni, prijava za tu opciju biće automatski zatvorena i imaćete samo opciju online praćenja događaja, koju ćete moči da iskoristite.

Prilikom realizacije događaja primjenjivaće se mjere epidemiološke zaštite, shodno instrukcijama zdravstvenih tijela.

Telefon za dodatne informacije je: 020 230 705

Kategorija najave: 
Fotografije: 
Fajlovi: 
Vrijeme najave: 
Thursday, Jun 17, 2021 - 10:00

Odluka o pokretanju postupka za izbor Predsjednika PKCG

Montenegro
Kratak opis: 

Na osnovu člana 40 stav 4 Statuta Privredne komore Crne Gore ("Službeni list Crne Gore", br. 20/18, 81/18, 58/19, 11/20 i 13/20), Upravni odbor Privredne komore Crne Gore, na sjednici održanoj 15.06.2021. godine, donio je

ODLUKU o pokretanju postupka za izbor Predsjednika Privredne komore Crne Gore

I Ovom Odlukom pokreće se postupak, uređuje način, kriterijumi, rokovi i druga pitanja od značaja za izbor Predsjednika Privredne komore Crne Gore (u daljem tekstu: Predsjednik Komore).

II Postupak za izbor Predsjednika Komore treba završiti do 31. avgusta 2021. godine.

III Ova Odluka biće objavljena 16. juna 2021. godine u dva štampana medija koja izlaze u Crnoj Gori i na web stranici Privredne komore, a kandidati za predsjednika mogu se prijaviti u roku od 30 dana.

IV Kandidate mogu predlagati i članice Komore koje ispunjavaju statutarne obaveze, odbori udruženja i drugi oblici organizovanja u Komori, uz pribavljenu pisanu saglasnost kandidata, najkasnije do 16. jula 2021. godine.

V Obrazuje se Komisija za mandatna pitanja (u daljem tekstu: "Komisija") u sastavu:

  • Sanja Ćalasan, predsjednik
  • Milenko Radmilović, član
  • Đorđije Goranović, član.

Zadatak Komisije je da najkasnije do 20. jula 2021. godine analizira blagovremenost i ispravnost pristiglih prijava i da Upravnom odboru dostavi Informaciju o kandidatima za izbor predsjednika Komore.

Spisak kandidata koji su ispunili propisane uslove Upravni odbor dostavlja Skupštini Komore najkasnije do 22. jula 2021. godine.

Administrativne poslove za Komisiju obavljaće Stručna služba Komore.

VI Kandidat za Predsjednika Komore, pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu i Statutom Komore, treba da ispunjava i sledeće uslove:

  • da ima crnogorsko državljanstvo,
  • da ima završeno visoko obrazovanje,
  • da ima najmanje 10 godina iskustva na rukovodećim poslovima u privredi,
  • da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak za krivično djelo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti,
  • da kandidat nije pravosnažno osuđivan za krivična djela protiv platnog prometa i privrednog poslovanja.

Kandidat je dužan uz prijavu na konkurs dostaviti i program rada Privredne komore za period od 4 godine, kao i detaljnu biografiju i dokaze kojima se potvrđuje ispunjenost prethodno propisanih uslova u originalu, originalnom prepisu ili ovjerenoj fotokopiji originala ili prepisa.

Prijave i kandidature sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se Komisiji za mandatna pitanja, preko Stručne službe Komore, na adresu Privredne komore Crne Gore, ulica Novaka Miloševa 29/II Podgorica.

VII Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

U skladu sa odredbama člana 40 Statuta Komore, predsjednika Komore bira Skupština na predlog Upravnog odbora, iz reda istaknutih privrednika.

Odluku o pokretanju postupka za izbor Predsjednika Komore, donosi Upravni odbor najkasnije 60 dana prije isteka mandata Predsjednika Komore. Odlukom se propisuje način, kriterijumi, rokovi i druga pitanja od značaja za izbor predsjednika.

Kako je aktom br. 011 - 1274 od 14.06.2021. godine predsjednik Privredne komore skratio svoj mandat sa datumom 31.08.2021. godine Upravni odbor je odlučio kao u dispozitivu Odluke.

U skladu sa navedenim, Odlukom je definisan postupak prijavljivanja kandidata za izbor predsjednika, kriterijumi koje treba da ispunjava kandidat, sastav Komisije koja treba da pregleda prispjelu dokumentaciju, kao i rokovi u kojima Upravni odbor i Skupština trebaju završiti postupak izbora.

Fotografije: 
Odluka o pokretanju postupka za izbor Predsjednika Privredne komore Crne Gore
Vrijeme najave: 
Friday, Jul 16, 2021 (All day)

TO REGOS: Ka regionalno zasnovanim standardima zanimanja

Montenegro
Fotografije: 
TO REGOS: Ka regionalno zasnovanim standardima zanimanja
TO REGOS: Ka regionalno zasnovanim standardima zanimanja
TO REGOS: Ka regionalno zasnovanim standardima zanimanja
Kratak opis: 

Završna konferencija „Ka regionalno zasnovanim standardima zanimanja TO REGOS projekta“, održana je 15. juna 2021. godine u Podgorici.

Skup je organizovan u saradnji ERISEE kancelarije, Privredne komore i Centra za stručno obrazovanje, koji su radili na implementaciji projektnih aktivnosti. Cilj konferencije je bio prezentacija rezultata i sagledavanje mogućnosti nastavka projekta, odnosno daljeg razvijanja i unapređivanja regionalne saradnje u ovoj oblasti.

Pored predstavnika gore navednih institucija, na konferenciji su učestvovali i predstavnici Ministarstva prosvjete nauke kulture i sporta, Zavoda za školstvo i zapošljavanje, predstavnici privrednog sektora, te direktori škola i nastavnici.

Ovaj projekat finansira Austrijska razvojna agencija sredstvima iz Austrijske razvojne saradnje, a partneri u projektu su i: Inicijativa za reformu obrazovanja jugoistočne Evrope (ERISEE), koja je i koordinirala projektne aktivnosti u ekonomijama zapadnog Balkana, Alijansa za radno-bazirano učenje na zapadnom Balkanu (WBA4WBL) - VET agencije / centri iz regiona, KulturKontakt Austrija, Komorski investicioni forum Zapadnog Balkana, te Privredna komora Austrije.

U okviru projekta rađeno je na razvoju pet regionalno utemeljenih standarda zanimanja (iz sektora turizma i ugostiteljstva i građevine) putem primjene regionalne metodologije, koji su zatim integrisani u nacionalne sisteme poštujući nacionalne specifičnosti.

Skup su otvorili učenici Umjetničke škole za muziku i balet Vasa Pavić iz Podgorice Anika Pavićević i Vuk Radunović, izvođenjem kompozicija na flauti i gitari.

U uvodnom dijelu učesnicima se obratila Marija Lalatović, v.d. generalna direktorica Direktorata za opšte srednje obrazovanje, stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih, koja je kazala da Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta Crne Gore kontinuirano sprovodi aktivnosti na unaprijeđenju obrazovnog sistema i usklađivanju sa potrebama privrede.

- Uvjerena sam da će projekat TO REGOS, kroz razmjenu iskustava i praksi doprinijeti boljoj saradnji zemalja zapadnog Balkana - istakla je ona.

Duško Rajković, direktor Centra za stručno obrazovanje smatra da je tokom projekta ostvarena odlična saradnja sa predstavnicima Privredne komore Crne Gore, Ministarstva prosvete, nauke, kulture i sporta, Zavoda za zapošljavanje, Zavoda za školstvo, predstavnicima privrednog sektora, kao i direktorima škola i nastavnicima, na objedinjavanju metodologije rada i dokumenata i pravljenju zajedničkog programa.

Tina Šarić, direktorica ERISEE Sekretarijata je istakla zadovoljstvo sa postignutim rezultatima projekta i podsjetila da je ovo veliki projekat, koji je uključio šest ekonomija iz zemalja jugoistočnog Balkana i 12 partnera.

- Kroz ovaj projekat je prije svega osnaženo kritičko i argumentovano razmatranje, te omogućena razmjena ideja i praksi - kazala je ona.

U ime Privredne komore prisutne je pozdravio direktor Sektora za obrazovanje i kvalitet, dr Mladen Perazić.

- Projekat planira da doprinese zapošljavanju mladih i njihovoj mobilnosti na tržištu rada u regionu jugoistočne Evrope, investiranjem u kvalitetno stručno obrazovanje i obuku relevantnu za tržište rada - kazao je Perazić.

Prema njegovim riječima, ovaj projekat se fokusira na snažno partnerstvo između biznisa i obrazovanja, čime se obezbjeđuje definisanje i razrada vještina relevantnih za tržište rada u standardima zanimanja, koji čine jezgro kvalifikacionih standarda, a posljedično i nastavnih planova i programa koji se predaju u školama u regionu.

- Stručno obrazovanje je važan faktor društvenog i ekonomskog napretka zemlje. Ono nudi praktičan vid obrazovanja za mlade i odrasle koji žele da se profesionalno razvijaju, a u isto vrijeme obezbjeđuje kvalifikovanu radnu snagu potrebnu u svim sektorima ekonomije. Crnoj Gori su potrebni kvalifikovani radnici za prevazilaženje jaza izmedju ponude i tražnje u svim sektorima ekonomije- kazao je Perazić.

U nastavku je održana panel diskusija o značaju regionalno zasnovanih standarda zanimanja i kvalifikacija, kvalitetu obrazovanja iz perspektive donosioca odluka, nastavnika i međunarodnih organizacija u nacionalnom i regionalnom kontekstu.

Kategorija članka: 

Pages