You are here

Interna revizija kao kontrolni mehanizam u korporativnom upravljanju

08/06/2022

Privredna komora Crne Gore, u saradnji sa Sekretarijatom za podršku biznis zajednici Glavnog grada, organizovala je 8. juna seminar na temu „Interna revizija kao kontrolni mehanizam u korporativnom upravljanju“.

Adekvatno korporativno upravljanje zahtijeva permanentnu kontrolu svih poslovnih procesa, a ne samo finansijskih parametara, kako se to nekada podrazumijevalo, što ukazuje da članovi tima interne revizije moraju apsorbovati i znanja iz tehničkih, komercijalnih i drugih oblasti.

- Interna revizija mora pravovremeno ukazati menadžmentu kompanije na neusklađenost poslovnih procesa sa tekućom legislativom i internim aktima, što omogućava otklanjanje nepravilnosti, koje mogu imati ključan negativni uticaj na biznis performanse i poslovni rezultat – kazao je direktor Sektora za obrazovanje i kvalitet Privredne komore dr Mladen Perazić.

U radu seminara učestvovala je Mirjana Perović iz Sekretarijata za podršku biznis zajednici Podgorice, koja je pozdravila učesnike u ime institucije iz koje dolazi.

Predavač je bio prof. dr Ivo Županović, menadžer Službe interne revizije u Jugopetrolu AD. Redovni je profesor iz oblasti finansijske analize, finansijskog menadžementa, upravljanja prihodima, upravljanja rizicima i kontrole i revizije na Univerzitetu Mediteran u Podgorici, Fakultetu za biznis i turizam i Fakultetu za saobraćaj, logistiku i komunikacije u Budvi.

Županović je govorio o konceptu interne revizije u korporativnom upravljanju, zakonodavnom okviru i internim aktima kao osnovama djelovanja interne revizije (Povelji interne revizije i Revizorskom odboru), Godišnjem i Strateškom planu revizije -procjeni rizika i vremenskom definisanju aktivnosti, komunikaciji tokom i nakon obavljene revizije sa relevantnim sektorima i menadžmentom, izvještavanju ka Revizorskom odboru i odnosu interne i eksterne revizije.

- Interna revizija treba da bude partner i konsultant menadžmentu kada je u pitanju uspostavljanje sistema internih kontrola i monitoringa rizika – kazao je Županović.

Prema njegovim riječima, od vitalnog značaja je saradnja Službe interne revizije sa Revizorskim odborom i eksternom revizijom, u smislu timskog pristupa preveniranju rizicnih situacija.

- Interna revizija se ne zavrsava na kontroli finansijskog aspekta poslovanja, već predstavlja mnogo širi kontekst provjere poslovnih procesa i aktivnosti – objasnio je predavač. 

Internu reviziju kod velikog pravnog lica, može da vrši interni revizor ili poseban organizacioni dio pravnog lica zadužen za poslove interne revizije. Lice koje obavlja poslove interne revizije u velikom pravnom licu, ne može da obavlja druge poslove kod tog pravnog lica. Ovaj proces se obavlja u skladu sa Međunarodnim standardima za profesionalnu praksu interne revizije.