You are here

Izbjegavanje međunarodnog dvostrukog oporezivanja

22/01/2019

Privredna Komora Crne Gore, u saradnji sa revizorsko konsultantskom kućom BDO iz Srbije, organizovala je 22. januara 2019. godine seminar „Izbjegavanje međunarodnog dvostrukog oporezivanja i PDV aspekt prekograničnih transakcija”.

Predavači su bili Bojan Čepić, direktor odeljenja za poresko savjetovanje BDO Srbija i Uroš Preočanin, menadžer u odjeljenju poreskog savjetovanja iz BDO Crna Gora.

Prema riječima direktora Sektora za obrazovanje i kvalitet prof. dr Mladena Perazića, cilj seminara je bio da se u svijetlu velikih poreskih promjena, koje se odigravaju na globalnom i lokalnom nivou, razmotre ključni aspekti međunarodnog oporezivanja, načini na koje utiču na lokalno poslovanje, problemi u praksi i metode za njihovo prevazilaženje.

Međunarodno dvostruko oporezivanje se javlja kod prekograničnih transakcija velikih kompanija i multinacionalnih korporacija koje posluju u više država. Drugim riječima, to je kada dvije države istim porezom oporezuju poreskog obveznika po osnovu istog predmeta oporezivanja (dohotka ili imovine).

Predavači su tokom seminara predstavili zakonska rješenja, međudržavne ugovore i mehanizme otklanjanja/umanjenja dvostrukog oporezivanja, uz osvrt na poresku regulativu u Crnoj Gori.

- Praksa u Crnoj Gori je po ovom pitanju prilično slična kao u zemljama Regiona. Sve zemlje u Regionu pokušavaju da što više prate poresku regulativu EU, pa sve propise koji se odnose na PDV, porez na dobit i međunarodno dvostruko oporezivanje teže da usaglase sa evropskim kako bi eliminisali razlike u legislastivi – rekao je predavač Bojan Čepić.

On dodaje da praksa poreskih organa u Regionu varira i to ne samo od zemlje do zemlje, već i od grada do grada. Ocjenjuje da je ona prilično nepredvidljiva, što je jedan od velikih problema.

- To je posljedica ne samo propisa, već i pristupa države privredi, što rezultira različitim poreskim kontrolama – rekao je on.

Naglasio je značaj teme sa aspekta privrede koja, prije svega, traži izvjesnost u poslovanju.

- Investitori žele da znaju šta ih očekuje u budućnosti, bar u smislu primjene propisa koja mora da bude konzistentna, sa ravnomjernim poreskim opterećenjem, te da propisi budu usaglašeni sa razvijenim zemljama. Još ima prostora za unapređenje u ovoj oblasti – zaključio je Čepić.

Uroš Preočanin smatra da Crna Gora u oblasti transfernih cijena treba da i dalje unapređuje sistem.

- Prema našim informacijama očekuje se donošenje podzakonskih akata, što će doprinijeti značajnijem pomaku u ovoj oblasti – kazao je Preočanin.

Mjere za izbegavanje međunarodnog dvostrukog oporezivanja mogu biti unilateralne (predviđene domaćim poreski propisima) i međunarodne - bilateralne ili multilateralne (predviđene ugovorima o izbegavanju dvostrukog oporezivanja).

Crna Gora trenutno primenjuje više od 40 međunarodnih ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja, čulo se tokom seminara.