You are here

Nacrt Strategije za cjeloživotno preduzetničko učenje 2020-2024.

12/02/2020

Privredna komora Crne Gore je, u saradnji sa Ministarstvom ekonomije, 12. februara 2020. godine, organizovala okrugli sto, u okviru javne rasprave o Nacrtu „Strategije za cjeloživotno preduzetničko učenje 2020-2024“.

U radu skupa učestvovali su dr Mladen Perazić, direktor Sektora za obrazovanje i kvalitet Privredne komore Crne Gore, predstavnici Ministarstva ekonomije: mr Radosav Babić, generalni direktor Direktorata za investicije, razvoj malih i srednjih preduzeća i upravljanje EU fondovima; mr Anđela Gajević, načelnica Direkcije za sradanju sa biznis zajednicom, Igor Brkanović, međunarodni stručni konsultant, te brojni predstavnici kompanija i institucija.

Uvodne napomene na ovu temu imao je dr Mladen Perazić.

- Crna Gora ima jasno usmjerenje ka sveobuhvatnoj primjeni i implementiranju preduzetničkog učenja u obrazovnom sistemu, i to prije svega u smislu motivisanja pojedinaca da budu inovativniji i prilagodljiviji savremenom poslovnom okruženju, razvijajući preduzetničke osobine koje su neophodne za produktivno radno mjesto, a u cilju povećanja doprinosa preduzetničkog razmišljanja i ponašanja - kazao je Perazić.

On se osrvnuo i na značaj i ulogu pomenute strategije.

- Strategijom se nastoje identifikovati načini kako upravljati i razvijati obrazovne institucije, kako osavremeniti nastavničku profesiju i proces učenja, promovišući preduzetništvo unutar svake komponente sistema učenja gdje je to objektivno moguće (od osnovnog obrazovanja do univerziteta, kao i kroz sistem obrazovanja odraslih), sa jasnom potrebom da se ishodi preduzetničkog nadograđuju na ranije učenje - rekao je on.

Dodao je da preduzetničke vještine treba da se uče, praktikuju i koriste svaki dan.

- U procesu ekonomske tranzicije i pristupanja Evropskoj uniji, razvoj preduzetništva prepoznaje se kao jedan od glavnih oslonaca crnogorske ekonomije. Preduzetništvo, odnosno posjedovanje sopstvenog biznisa, postalo je prihvatljiv, ali i poželjan izbor karijere, kako za mlade tako i starije - naveo je on.

Potencirao je da implementacija preduzetničkog učenja može uspjeti samo aktivnim djelovanjem svih subjekata u društvenom i privrednom životu Crne Gore.

- Treba naglasiti da multisektorski karakter preduzetništva zahtijeva integralni pristup ekonomske, obrazovne, socijalne, kulturne politike kao jedne usresređene, združene misije koja stvara konkretne, svrsi prilagođene programe podizanja efikasnosti i stavlja ih na raspolaganje crnogorskim preduzećima - ocijenio je Perazić.

Mr Radosav Babić, kazao je da se pri izradi Nacrta Strategije izradi vodilo računa o usklađenosti sa ključnim nacionalnim, EU strateškim dokumentima i preporukama koje prepoznaju politiku razvoja malih i srednjih preduzeća, održivog inkluzivnog razvoja, obrazovanja, zapošljavanja i razvoja ljudskih resursa.

- Nosioci održivog ekonomskog razvoja su mikro, mala i srednja preduzeća koja konkurentnost zasnivaju prevashodno na znanju i inovativnosti. Takva orijentacija mora biti podržana kroz stalno usavršavanje i sticanje specifičnih znanja i vještina potencijalnih i postojećih preduzetnika i zaposlenih, generisanih u okviru formalnog i neformalnog obrazovnog sistema na svim nivoima i u skladu sa potrebama tržišta rada, kazao je Babić.

Dodao je da su definisana tri strateška cilja: unapređenje razvoja preduzetničke kompetencije na svim nivoima formalnog obrazovanja; snaženje realizacije ovog učenja u neformalnom obrazovanju i povećanje efikasnosti funkcionisanja sistema preduzetničkog učenja.

- Strateški cijevi i predložene mjere treba da doprinesu razvoju preduzetničkog duha i kompetencija u cijelom društvu i na svim nivoima obrazovanja, kako bi preduzetnička znanja, vještine i kreativnost pojedinaca bila usmjerena ka transformaciji ideja u ekonomske aktivnosti i stvaranje vrijednosti održivog individualnog, društvenog i ekonomskog prosperiteta - rekao je Babić.

U dokumentu se potencira jačanje uloge i značaja Nacionalnog partnerstva za preduzetničko učenje i sagledavanje mogućnosti za njegovo prerastanje u Savjet za preduzetničko učenje.

- Institucionalizacija Savjeta doprinjela bi većoj vidljivosti i jasnijoj ulozi partnerstva u sistemu donošenja odluka, boljoj komunikaciji između ključnih stejkholdera uključenih u obrazovne i vanobrazovne procese, čvršćem povezivanju i saradnji sa sličnim organizacijama na međunarodnom nivou, a prvenstveno lakšoj i efektivnijoj implementaciji mjera ove strategije - smatra Babić.

Nakon sprovođenja Strategije krajem 2024. godine izvršiće se evaluacija koja će sadržati analizu implementacije, kao i preporuke, zaključke, naučene lekcije i najbolju praksu, a to će predstavljati osnov za kreiranje novog strateškog dokumenta za naredni period.

Igor Brkanović, je istakao da Strategija jedan od ključnih temelja razvoja preduzetničkog obrazovanja koji je potreban privredi i ljudima koji žele da unaprijede znanje kako bi poslovanje u svojim firmama učinili efikasnijim.

- Crna Gora je prepoznata kao lider u regionu kroz uvođenje preduzetništva u formalno obrazovanje i sada predstoji uvođenje preduzetništva u fakultete neekonomske struke - rekao je on.

Dodao je da je i neformalno obrazovanje jedan od temelja proširenja i sticanja novih znanja i vještina za zaposlene u firmama i njihove menadžere. Te specifične obuke i treninzi su veoma važni. Njima predhodi analizira potreba privatnog sektora za obukama, a zatim se kreiraju programi preko čije realizacije se unaprijeđuju znanje i vještine.

- Cilj je da se usaglase potrebe poslodavaca i poslovne vještine zaposlenih kako bi se na taj način razvijala ekonomija zasnovana na znanju- smatra Brkanović.

Učesnici ovog skupa su potencirali neophodnost uvođenja preduzetništva u programe srednjih stručnih škola i fakulteta, a potom, instirali da se kroz neformalno obrazovanje mnogo više radi na unapređenju preduzetničkih vještina posebno odraslih osoba.

Mr Anđela Gajević je konstatovala da je jedan od najvažnijih zaključaka ovog skupa potreba da u realizaciju pomenutog dokumenta budu uključeni svi stejkholderi i donosioci odluka.

- Razlog za to je što uspješnoj realizaciji Strategije za cjeloživotno preduzetničko učenje jedino može doprinijeti umrežavanje svih institucija: državnih, privatnog i civilnog sektora, te akademske zajednice - saopštila je ona.

Poziv za učešće u javnoj raspravi o Nacrtu Strategije raspisan je 27. januara i trajaće do 15. februara 2020. godine.

latest jordan Sneakers | New Balance 550 2021 Preview/Release Info - Pochta