You are here

Uloga i značaj odbora za reviziju u privrednim društvima

21/10/2020

Privredna komora Crne Gore, u saradnji Sekretarijatom za preduzetništvo Glavnog grada Podgorice, organizovala je 21. oktobra 2020. godine seminar „Uloga i značaj odbora za reviziju u privrednim društvima“.

Seminar je bio namijenjen menažmentu i zaposlenima na rukovodećim pozicijama u srednjim i velikim privrednim društvima, koja shodno Zakonu o reviziji i Zakonu o privrednim društvima moraju da imaju ovo tijelo. Fokus seminara je bio upoznavanje učesnika sa ulogom i značajem odbora za reviziju u cilju unapređenja ukupne poslovne politike društva.

- Donošenjem novog Zakona o reviziji proširen je krug privrednih društava koja moraju uspostaviti odbor za reviziju, a koja su obavezana na vršenje godišnje eksterne revizije. Odbor za reviziju nije organ upravljanja i rukovođenja u privrednim društvima, odnosno, dio upravljačke strukture privrednog društva, već tijelo u službi menadžmenta sa funkcijom unapređenja i kontrole finansijskog i ukupnog izvještavanja – rekao je, pozdravljajući skup, dr Mladen Perazić, direktor Sektora za obrazovanje i kvalitet Privredne komore Crne Gore.

Prema njegovim riječima, nadležnosti odbora za reviziju stalno se proširuju tako da, u sistemima sa razvijenim korporativnim upravljanjem, oni razmatraju godišnje strategije rizika, vrše nadzor nad sistemom upravljanja rizikom, osiguravaju da interna kontrola bude adekvatna i funkcioniše u skladu sa standardima, predlaže izbor eksternog revizora, i drugo.

Sekretar za preduzetništvo Glavnog grada Kemal Grbović kazao je da seminar predstavlja još jedan dokaz dugogodišnje uspješne saradnje koju ostvaruju sa Privrednom komorom. Potencirao je važnost teme s obzirom na obavezu osnivanja odbora za reviziju koja po novoj regulativi obuhvata veći broj privrednih subjekata.

- Od nastanka korporativnih preduzeća postavljalo se pitanje kako da vlasnici kontrolišu one koji upravljaju. U tom smislu, veliki značaj imaju odbori za reviziju sa funkcijom unapređenja i kontrole finansijskog i ukupnog izvještavanja. Cilj ustanovljenja stalnog odbora za reviziju je da se spriječe problemi koji mogu da proizađu iz uloge uprave organizacije da osigura postojanje i održavanje adekvatnog sistema interne kontrole. Odbor za reviziju pojačava sistem interne kontrole i interne te eksterne revizije – rekao je Grbović.

O temi je govorio dr Branislav Radulović, profesor kompanijskog prava i senator Državne revizorske institucije, predsjednik Udruženja pravnika Crne Gore, predavač na Fakultetu za ekonomiju i biznis i Pravnom fakultetu Univerziteta „Mediteran“, arbitar Arbitražnog suda Privredne komore, glavni i odgovorni urednik časopisa za pravnu teoriju i praksu „Pravni zbornik“.

Radulović je kazao da su povećanje kompleksnosti finansijskih i poslovnih transakcija, uvećanje računovodstvenih i regulatornih zahtjeva i konstantno metodološko unapređenje standarda za finansijsko izvještavanje, dodatni zahtjevi koji podižu odgovornost i zahtjeve prema rukovodno/upravljačkim strukturama privrednih društava za tačno, sveobuhvatno i blagovremeno sastavljanje i objavljivanje finansijskih i drugih poslovnih izvještaja i informacija.

Jedna od zajedničkih karakteristika svih privrednih društava je ostvarenje dobiti i stoga, ova društva, kao profitne organizacije, dužna su da vrše finansijsko izvještavanje i raspoređivanje ostvarene dobiti na članove društva (dividenda).

U svrhu zakonitog i tačnog izvještavanja članova društva i drugih zainteresovanih subjekata privredno društvo je dužno da uspostavi odgovarajuće računovodstvo i podliježe obavezi revizije finansijskih izvještaja.

- Imperativ za uspješan poslovni menadžment u privrednim društvima je uspostavljanje odgovornog i transparentnog sistema finansijskog izvještavanja i sistema internih kontrola, koji je esencijalan za zaštitu prava akcionara i dugih zainteresovanih subjekata (regulatori, investitori, banke i drugi kreditori). Primarnu ulogu u ostvarivanju ove funkcije, pored eksternih i internih revizora, imaju odbori za reviziju - naveo je Radulović.

Odbore reviziju uspostavljaju skupštine akcionara ili drugi organi u privrednom društvu u skladu sa zakonom i statutom društva i oni moraju biti organizovani u vidu stalnog tijela.

U pogledu osnivanja i nadležnosti za imenovanje revizorskog odbora, praksa se u različitim zemljama bitno razlikuje, na način da u nekim državama postoji zakonska obaveza osnivanja ovog tijela, dok se u drugim revizorski odbor,na bazi dobrovoljnosti, osniva samo društvo i na bazi (sopstvenih) internih akta uređuje njegovo djelovanje.

- Primarna uloga odbora za reviziju jeste nadzor nad finansijskim i računovodstvenim procesima organizacije, tako da ovo tijelo služi kao veza između organa upravljanja i finansijskih službi sa jedne strane i eksterne i interne revizije sa druge strane – kazao je Radulović.

Tri su komponente nadzora – kontrolna, preventivna i savjetodavna funkcija koje odbor treba da ostvari.

On je govorio i o odnosu odbora za reviziju sa menadžmentom, te internom i eksternom revizijom, a predstavio je praktična iskustva na ovu temu.

- Menadžmet bi trebao prepoznati važnost uloge odbora za reviziju u cilju unapređenja politika društva, dok bi odbor za reviziju trebao blagovremeno i odgovarajuće snadbjevati menadžement kvalitetnim informacijama od značaja za odlučivanje – istakao je Radulović.

Sagledavajući sve aktivnosti i obveze koje ima revizorski odbor kao spone između menadžmenta i nadzornog/upravnog odbora i drugih segmenata finansijskog nadzora i kontrole, zaključuje se da saradnja između revizijskog odbora i menadžmenta mora biti redovna, blagovremena i sadržajna.

Sneakers Store | Nike