You are here

Odbor za vansudsko rješavanje potrošačkih sporova

Zakonom o zaštiti potrošača prvi put je propisana vansudska zaštita prava potrošača u Crnoj Gori.

Prepoznajući značaj zaštite potrošača, Privredna komora Crne Gore je shodno Zakonu o zaštiti potrošača, obezbijedila administrativno-tehničke uslove za rad Odbora, u kome kao članovi ravnopravno participiraju predstavnici privrednih subjekata i potrošača. Odbor predstavlja vid alternativnog, efikasnog i jeftinog načina rješavanja potrošačkih sporova. Postupak pred Odborom može pokrenuti samo potrošač. Stranke u postupku pred Odborom za vansudsko rješavanje potrošačkih sporova  su potrošač i trgovac. Potrošač je fizičko lice koje zaključuje pravni posao ili djeluje na tržištu van svoje trgovinske, poslovne, zanatske ili profesionalne djelatnosti. Trgovac je lice koje samostalno ili preko drugog lica koje nastupa u njegovo ime ili za njegov račun, zaključuje pravni posao ili djeluje na tržištu u okviru svoje trgovinske, poslovne, zanatske ili profesionalne djelatnosti.

Odbor ima deset članova od kojih se bira predsjednik i zamjenik predsjednika. Članove Odbora bira Komora i organizacije potrošača, u jednakom odnosu, na osnovu javnog oglasa. Spisak članova Odbora, Komora objavljuje u "Službenom listu Crne Gore" i na svojoj internet stranici. Predsjednika Odbora iz reda članova Odbora na njihov predlog, imenuje starješina Ministarstva, a zamjenika predsjednika imenuje predsjednik Odbora iz reda članova Odbora.

Članovi Odbora dužni su da sprovode postupak nezavisno i nepristrasno i ne smiju da nastupaju kao predstavnici strana u postupku ili organizacija koje su ih predložile za članstvo u Odboru ni od njih primati ili tražiti instrukcije u vezi sa predmetom spora. Članovi Odbora dužni su da čuvaju kao tajnu podatke dobijene tokom rada u Odboru i po okončanju postupka, u skladu sa zakonom.

Konstituisanjem Odbora za vansudsko rješavanje potrošačkih sporova daje se na značaju vansudskom rješavanju ovih sporova kao bržeg, ekonomičnijeg i efikasnijeg načina rješavanja sporova potrošača u odnosu na druge načine rješavanja sporova.

best Running shoes brand | nike air speed turf rose gold price per gram