You are here

Organizacija

Komorom upravljaju njene članice preko svojih predstavnika u organima Komore i oblicima organizovanja rada u Komori.

U radu organa Komore i drugih oblika organizovanja rada u Komori mogu, bez prava odlučivanja, učestvovati i drugi subjekti zainteresovani za pitanja o kojima se raspravlja, kao i zaposleni u Stručnoj službi Komore.
Organi Komore su: Skupština, Upravni odbor, Nadzorni odbor i Predsjednik Komore.
Oblici organizovanja i rada u Komori preko kojih se odvija djelatnost Komore su udruženja, odbori, savjeti, grupacije, sekcije, zajednice, predstavništva u inostranstvu, konzorcijumi i specijalizovane organizacije za pružanje stručne pomoći i određenih poslovnih usluga.