You are here

Intervju sa Milanom Martinovićem

28/05/2013

Prenosimo kompletan intervju sa Milanom Martinovićem, izvršnim direktorom Pošte Crne Gore i dobitnikom Komorine nagrade za unapređenje menadžmenta, objavljen u Glasniku.

Glasnik: Gospodine Martinoviću, mnogi kažu da su najdraže nagrade koje dodjeljuju kolege, jer one imaju posebnu simboliku i značaj. Vi ste, kao iskusni privrednik, upravo od privrednika, odnosno Privredne komore Crne Gore, dobili priznanje za unapređenje menadžmenta. Što bi Vi rekli o ovoj nagradi?

M.Martinović: Ova nagrada za mene mnogo znači upravo iz razloga što predstavlja priznanje koje dodjeljuju kolege privrednici odnosno Privredna komora Crne Gore koja uživa veliki renome u Crnoj Gori i šire. Nagradu doživljavam ne samo kao priznanje meni lično već i kao priznanje članovima menadžmenta i ostalim  zaposlenim u poštanskom sistemu koji u okviru svojih nadležnosti daju puni doprinos da ovaj sistem ostvaruje dobre rezultate u poslovanju.

Glasnik: Prokomentarišite, molim Vas, značaj unaprijeđenja menadžmenta za poslovanje kompanije kojom rukovodite.

M.Martinović: Unapređenje menadžmenta je vrlo značajan faktor u poslovanju svake kompanije, a naročito za veliki sistem kao što je Pošta Crne Gore. Kontinuiranim unapređenjem organizacione strukture na načelima savremenog i racionalnog organizacionog koncepta i uvodjenjem savremenih tehnologija u poslovanju izgradili smo sistem koji u cjelosti može da odgovori zahtjevima tržišta kako sa aspekta tradicionalnih poštanskih usluga tako i sa aspekta specifičnih zahtjeva korisnika.

Glasnik: Cilj unapređenja menadžmenta je da se kroz efikasno korišćenje ljudskih i materijalnih resursa postignu željeni rezultati. Kako to radite u Pošti Crne Gore?

M.Martinović: Stalnim unapređenjem menadžmenta obezbijedili smo efikasno korišćenje ljudskih i materijalnih resursa. Unaprijedili smo organizaciju poštanske mreže, kvalitet poštanskih servisa, proširili ukupan asortiman usluga saglasno zahtjevima tržišta uz sprovođenje evropskih poštanskih direktiva.
Značajno unaprđenje ostvareno je u organizaciji poštanske mreže u smislu uvođenja novih organizacionih modela za pružanje poštanskih usluga na rurarnim područjima gdje smo realizacijom koncepta franšiza našli dobar balans između obaveza koje proističu iz Zakona po pitanju održivosti univerzalnog servisa i troškova koje ta obaveza nosi.

Glasnik: Prema Vašim saznanjima koliko se principi savremenog menadžmenta primjenjuju u crnogorskim kompanijama?

M. Martinović: Prema informacijama kojima ja raspolažem veliki broj crnogorskih kompanija posvećuje pažnju primjeni principa savremenog menadžmenta kao bitnom preduslovu za uspješno poslovanje. Svako otvaranje tržišta neminovno pojačava konkurenciju, pa to dodatno traži savremeni menadžment koji je prije svega sposoban da brzo reaguje na takve promjene.
 
Glasnik: Kakvi su razvojni planovi Pošte?

M.Martinović: Tehnološko osavremenjavanje tradicionalnih usluga, sa naglaskom na poboljšanje kvaliteta i sigurnosti.
Optimizacija postojeće mreže daljim razvojem mreže izdvojenih šaltera, agenata i franšiza.
Unapređenje sistema kvaliteta po principu primjene ISO standarda
Standardizacija i tipizacija pošta.
Pretvaranje pošta u post šopove.
Jačanje kapaciteta Express dostave.
Partnerstva na regionalnom nivou.
Dalje optimizovanje interne ekonomije.
Praćenje potreba tržišta i u tom smislu prilagođavanja usluga ili razvoj novih.
Praćenje i poboljšanje zadovoljstva korisnika.
Jačanje funkcije komunikacije sa javnošću i unapređenja korporativne slike.
Valorizacija viška poslovnog prostora.

Planova je u principu mnogo više nego realnih mogućnosti. To po pravilu iziskuje da se definišu prioriteti.

Glasnik: U obrazloženju za dodjelu nagrade rečeno je da “Pošta danas posjeduje najsavremeniji informacioni sistem koji daje potpunu podršku ukupnom poslovanju Kompanije i predstavlja najrasprostranjeniju računarsko-komunikacionu mrežu  u Crnoj Gori”. Vaš komentar.

M. Martinović: Pošta Crne Gore raspolaže Informacionim sistemom koji daje potpunu podršku u tehnološko-poslovnom funkcionisanju poštanskog sistema. O tome najbolje govori činjenica da Pošta ima mrežu preko 250 radnih stanica što sa ostalim I/O uredajima (štampaci, sceneri, bar-code čitača i sl.) čini preko 500 terminala koji se nalaze u jedinstvenoj mreži za prenos podataka u okviru 77 automatizovanih pošta na 87 lokacija širom Crne Gore. Stoga se može konstatovati da je ovo jedna od najrazudjenijih i najsloženijih racunarsko-komunikacionih mreža u Crnoj Gori. Potrebno je posebno istaci da je ova mreža realizovana sa razlicitim tehnologijama (mipnet, 2G/3G, ADSL i iznajmljene linije) što je čini još složenijom. Ovakav resurs jedan je od osnova za ostvarivanje konkurentske prednosti, odnosno, na osnovu nje se može održati i poboljšati strategijska pozicija Kompanije, kao i pružiti nove mogućnosti za primjenu adekvatnih koncepcija u poslovanju.
U toku 2012. godine uglavnom se radilo na održavanju i poboljšavanju velikih projekata koje smo relizovali tokom 2010-2011. god. (PKI - certifikaciono tijelo, virtuelizacija postojećeg sistema - Vmware, segmentacija LAN-a i sl.), kao i pripreme za predstojeći projekat reinženjeringa šalterske aplikacije. U tom smislu posebno treba istaći projekat segmentacije LAN-a u Direkciji gdje je postavljena izuzetno kvalitetna tehnologija, postavljen wireless pristup internetu, uvedena nova security politika i izvršena »fizicka« segmentacija mreže. Kada je u pitanju mreža za prenos podataka kontinualno se vrši optimizacija postavljene mreže tako da je u toku 2012. izvršena dalja migracija pošta sa 2G/3G na mipnet i očekuje se da se taj projekat potpuno realizuje tokom ove godine.

Glasnik: Među značajnim poduhvatima ubrajate realizovani nacionalni projekat urađen, u saradnji sa Vladom Crne Gore, koji  se odnosi na izdavanje digitalnih sertifikata građanima i pravnim licima. Na čemu se temelji važnost ovog projekta?

M. Martinović: Tako je. Kada je riječ o PKI (Public Key Infrastructure) sistemu - PoštaCG-CA (certifikaciono tijelo) potrebno je još jednom istaci da je ovaj sistem od izuzetne važnosti kako za Poštu CG tako i za državu Crnu Goru jer obezbjeduje primjenu e-certifikata prvenstveno u poslovima Poreske uprave tj. elektronsku razmjenu podataka izmedu Poreske uprave i poslodavaca (pravnih lica) koji se dalje unapređuje (elektronska prijava PDV-a). Ovo ne treba shvatiti samo kao projekat koji je bio neophodan zbog poreske uprave. Mnogi drugi servisi, posebno u dijelu Državne uprave (e-goverment) ne mogu funkcionisati bez primjene e-certifikata tako da tek očekujemo intenziviranje njegove primjene.
Ovo je projekat koji daje osnovu za razvoj mnogih elektronskih servisa i usluga. Na žalost to ne ide tempom koji bi željeli mi u Pošti, jer smo sada u poziciji trgovca koji prodaje neku robu, a nivo tražnje te robe zavistan je od dinamike razvoja servisa i usluga za čiju primjenu je neophodan.

Glasnik: Što možete reći o stepenu razvoja informaciono – komunikacionih tehnologija u našoj državi?

M. Martinović: Siguran sam da ću kada kažem da je on u osnovi visok naići na mnogo oponenata. Ipak, usuđujem se da kažem da smo u tehnološkom smislu u Crnoj Gori veoma davno imali mnoge napredne tehnologije. Drugo je pitanje koliko su one koriščene, a posebno koliko su bile dostupne u dobrom trenutku sa aspekta cijena.
Čini mi se da bi direktan odgovor na Vaše pitanje trebao biti na fonu mog poimanja da nam ipak više nedostaje dobrih projekata u ovoj oblasti nego samih računara i kvalitetnih komunikacionih resursa kojima bi ih povezali.

Glasnik: Da li bi željeli da kažete još nešto što nije obuhvaćeno pitanjima?

M.Martinović: Možda se nismo dotakli tema vezano za održivost poštanskog sistema uopšte u sferi ovako naglog razvoja informaciono-komunikacionih tehnologija. Iako postoji realna bojazan da će Pošta izgubiti ovu trku, ne treba zanemariti ni činjenicu da je ovaj sistem istorijski preživljavao bez obzira na značajne tehnološke revolucije koje su se dešavale čime je pokazao svoju vitalnost i sposobnost prilagođavanja savremenim trendovima.
Upravo pravi spoj tradicionalnih usluga i modernih tehnologija može da doprinese da Pošta i ovaj put “preživi”. To svakako prvenstveno zavisi od potrebe za ovim sistemom i njegovom infrastrukturom.

Sportswear free shipping | Nike Running