You are here

Predsjednik

Predsjednika Komore bira Skupština Komore na predlog Upravnog odbora Komore. Predsjednik Komore bira se na vrijeme od četiri godine i može biti ponovo biran na istu funkciju. Predsjednik Komore za svoj rad odgovara Skupštini Komore.

Predsjednik Komore:

 • predstavlja Komoru;
 • rukovodi radom Komore;
 • usmjerava rad Komore i njenih organa;
 • utvrđuje predloge opštih akata koje razmatra ili donosi Upravni odbor Komore;
 • usmjerava i vrši koordinaciju saradnje sa državnim organima Republike Crne Gore i drugim organima i organizacijama;
 • usmjerava saradnju sa privrednim komorama stranih zemalja i drugim međunarodnim i nacionalnim ekonomskim organizacijama i asocijacijama;
 • usklađuje rad i aktivnosti Komore i njenih organa;
 • ostvaruje saradnju sa organizacijama sindikata i organizacijama poslodavaca na nivou Crne Gore, kao i sa organizacijom sindikata u Stručnoj službi Komore;
 • predlaže izbor i razrješenje potpredsjednika i generalnog sekretara Komore;
 • predlaže članove odbora iz člana 55 ovog statuta;
 • donosi akt o organizaciji i sistematizaciji u Stručnoj službi Komore;
 • odlučuje o pravima, obavezama i odgovornostima zaposlenih u Stručnoj službi Komore u skladu sa zakonom i drugim propisima kojima se uređuju radni odnosi;
 • određuje predstavnike Komore u druge organe i tijela u kojima Komora ima svoje predstavnike u skladu sa važećim propisima, a na zahtjev drugih organa i organizacija;
 • određuje visinu naknade za usluge Komore;
 • odobrava službena putovanja u inostranstvo;
 • obavlja i druge poslove u funkciji poslovodnog organa.

Predsjednik Komore određena ovlašcenja iz svog djelokruga može prenijeti na druga lica.

Predsjednik Privredne komore Crne Gore je:

Vlastimir Golubović

Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta Crne Gore. Profesionalnu karijeru započeo je u Opštini Danilovgrad kao inspektor Uprave prihoda, potom se u Industriji mašina „Radoje Dakić” bavio poslovima izvoza, a radio je kao rukovodilac finansijsko komercijalne službe u Kazneno-popravnom domu. U „Crnagoracoopu“ rukovodio je Službom nabavke, dok je u „Metaloservisu” iz Vrbasa bio direktor predstavništva za Crnu Goru. Od 1992. godine je predsjednik kompanije „Veletex”, čiji je vlasnik. Suvlasnik je i član upravnog Odbora „Ruža Vjetrova Resort“ DOO.

U Privrednoj komori Crne Gore bio je član, a potom i predsjednik Odbora udruženja trgovine (od 2004. do 2007. godine), predsjednik Skupštine ove asocijacije u dva mandata (od 2007. do 2011. godine i od 2011. do 2015. godine), dok je od 2015. godine bio član njenog Upravnog odbora.

Govori ruski jezik.