You are here

Intelektualna svojina i inovativna rješenja u pomorskom sektoru

29/07/2020

U okviru aktivnosti na projektu “Jačanje intelektualne svojine i procesa transfera tehnologija u sektorima zelene mobilnosti (SHIPmEnTT)”, koji ima za cilj uspostavljanje ekosistema inovacija u oblasti plavog rasta i zelene mobilnosti u Jadransko-jonskom regionu (ADRION), Privredna komora Crne Gore je 29. jula 2020. organizovala online događaj na temu „Intelektualna svojina i inovativna rješenja u pomorskom sektoru kroz saradnju malih i srednjih preduzeća, naučnih i javnih institucija“. Namjera organizatora je bila da pruži uvod i okvir za povezivanje malih i srednjih preduzeća i organizacija u službi sektoru MSP, naučno-istraživačkih organizacija, velikih kompanija i javnog sektora, da podstakne njihovu saradnju i dovede do toga da neke poslovne inovativne ideje preduzeća budu razrađene uz pomoć naučno-istraživačkih organizacija i možda nađu svoj put do potencijalnih investitora. Jedan od načina bi bio da se te ideje predstave u izlogu zelene mobilnosti (Green Mobility Showroom) koji se nalazi na projektnoj platformi i pruža mogućnost za umrežavanje i saradnju u regionu.

Događaj je bio tematski podijeljen na dvije sesije. Prva sesija je bila posvećena sektrorima: energije i zaštite životne sredine dok je druga bila posvećena: brodarstvu, kruzingu, nautici i logistici. Moderator događaja na obje sesije je bio  Predrag Janković iz konsultantske agencije Project Advisory Services.

Govornici na prvoj sesiji su bili: Sandra Perić, samostalna savjetnica u Sektoru za projekte Privredne komore Crne Gore i koordinatorka projekta ShipmenTT, Maja Škurić, sa Univerziteta Crne Gore, Slavica Pavlović, generalna direktorka Direktorata za ribarstvo, Aleksandar Joksimović, direktor Instituta za biologiju mora i Igor Gojnić, konsultant za zaštitu prava intelektualne svojine. Nakon predstavljanja osnovnih podataka o projektu ShipmenTT i njegovim ciljevima, na sesiji je govoreno o sljedećim temama: trendovi zagađenja vazduha sa brodova - statistika, izazovi i rješenja, crnogorski prioriteti u okviru plavog rasta, inovativna rješenja u cilju zaštite životne sredine u oblasti pomorstva i zaštita prava intelektualne svojine kao neodvojivi dio rada na inovacijama i transferu tehnologija. Učesnicima su zatim prikazani primjeri projektnih ideja koja imaju potencijala da se dalje razvijaju u konkretne proizvode ili usluge a koji se nalaze na projektnoj platformi - izlogu zelene mobilnosti (Green Sea Mobility Showroom). To je bila ilustracija poruke koju je Privredna komora Crne Gore željela da prenese malom i srednjem biznisu a to je da je Komora tu za njih, da projekti koje Komora sprovodi služe stvaranju kapaciteta i razvoju ovog sektora i da je zbog toga potrebno uključenje i saradnja privrede da bi se fondovi koji su nam na raspolaganju mogli optimalno iskoristiti.

Na drugoj sesiji su učestvovali:  Sandra Perić iz Privredne komore, Igor Gojnić, konsultant, Radmila Gagić, sa Pomorskog fakulteta u Kotoru, Petar Janković, konsultant iz konsultantske agencije Project Advisory Services i Nedžad Kapidani, pomoćnik direktora Uprave pomorske sigurnosti i upravljanja lukama.  Na ovoj sesiji riječ je bila o: savremenom pomorskom sektoru u Crnoj Gori, uticaju pomorske privrede na ekonomiju Crne Gore, mogućnostima povezivanja pomorskih subjekata, poslovanju pomorskih agencija, međunarodnom i nacionalnom zakonodavstvu u brodarstvu i jahtingu, inovacijama u brodarstvu (bespilotna plovila, novi materijali za gradnju plovila isl.), obuka pomorskih kadrova, inovacijama u službi povećanja sigurnosti na moru (senzorima nove generacije, dronovima za nadgledanje mora i priobalja i zaštiti prava intelektualne svojine koji su povezani sa svim inovativnim proizvodima i rješenjima).

Nakon ovog događaja uslijediće radionice i mentorski rad sa preduzećima iz ove oblasti sa ciljem da se preduzećima pruži podrška u artikulisanju njihovih inovativnih ideja, proizvoda i usluga, povezivanju sa kolegama i organizacijama iz zemlje i Jadransko-jonskog regiona i pronalaženju investitora za razvoj inovativnih usluga i proizvoda.