You are here

Monitoring posjeta predstavnice ERASMUS+ kancelarije za projekat DUALMON

30/06/2021

Privredna komora Crne Gore je učestvovala na sastanku povodom monitoring posjete predstavnice ERASMUS+ kancelarije za projekat “Strengthening capacities for the implementation of dual education in Montenegro higher education” – DUALMON, koji je odobren u okviru poziva za podnošenje prijedloga EAC/A02/. Događaj je održan 30.06.2021. godine na Ekonomskom fakultetu Univerziteta Crne Gore i to je prva u nizu monitoring posjeta koje se sprovode za svaki projekat koji je odobren u okviru ključne akcije 2 “Izgradnja kapaciteta u oblasti visokog obrazovanja” programa Erasmus+. Na sastanku su predstavljene aktivnosti koje su u okviru projekta urađene, a razgovaralo se i o eventualnim intervencijama ukoliko se za njima ukaže potreba tokom sprovođenja projekta. Jedan od zaključaka je bio da treba više uložiti u sinergiju sa drugim projektima koji se bave sličnim ali i komplementarnim temama, kao i na promociju projektnih aktivnosti.

Predstavnici Privredne komore Crne Gore su predstavili rezultate istraživanja PKCG koje je urađeno u saradnji sa Centrom za stručno obrazovanje o iskustvima poslodavaca koji učestvuju u dualnom sistemu obrazovanja. Navedeno je da ovakva istraživanja mogu poslužiti kao važni inputi prilikom rada na generičkom modelu dualnog obrazovanja, kao i u radu na stvaranju zakonskog okvira koji će omogućiti uvođenje dualnog obrazovanja u sistem visokog obrazovanja.

Više o aktivnostima na projektu DUALMNON možete naći na društvenim mrežama projekta:

https://www.facebook.com/D-U-A-L-M-O-N-Erasmus-101529535443817

https://www.instagram.com/dualmonerasmus/