You are here

Potencijali za razvoj ribarstva i akvakulture u Crnoj Gori

16/07/2021

Privredna komora Crne Gore je u četvrtak 15. jula 2021. godine organizovala okrugli sto na temu Potencijali za razvoj ribarstva i akvakulture u Crnoj Gori.

Pomenuti okrugli organizovan je u okviru BLUEfasma plave laboratorije “Eko-inovacije u ribarstvu i akvakulturi”, koja je uspostavljena projektom „Osnaživanje inovativnih kapaciteta MSP-a, pomorskih klastera i mreža u MED priobalnim područjima kako bi se podržala cirkularna ekonomiji i plavi rast u ribarstvu/akvakulturi“ - BLUEfasma (“Empowering innovation capacity of SMEs, maritime clusters and networks in MED islands and coastal areas to support blue circular economy growth in fishing/aquaculture”). Projekat BLUEfasma je kofinansiran od Evropske Unije i realizuje se u okviru Mediteranskog transnacionalnog programa saradnje „INTERREG Mediterranean“, a uz podršku Instituta za biologiju mora, kao pridruženog partnera na projektu.

Privreda razvijenih evropskih zemalja sve više se udaljava od modela linearne ekonomije zasnovane na principu „uzmi – napravi – odloži“. Cirkularna ekonomija nudi novi model „proizvod – otpad – proizvod“. Osnovni izvor ekonomskog rasta jeste što veća ponovna upotreba materijala iz proizvoda koji su završili svoj „životni ciklus” i što manje korišćenje novih resursa. Proizvodi su tako dizajnirani da mogu lako da se ponovo upotrebe, rastave, poprave ili recikliraju, pri čemu se u proizvodnji koriste obnovlјivi izvori energije. Koncept je zamišljen tako da vodi obnovi ekosistema, uz veliki broj inovacija i sa značajnim uticajem na navike društva u cjelini. Okrugli sto obuhvatio je predstavljanje projekta i projektnih aktivnosti, ali i potencijala koje nude eko inovacije i cirkularne prakse u sektoru ribarstva i akvakulture digitalizacijom, recikliranjem, prehranom, održivim uzgojem, upostavljanjem akvaponija itd, imajući u vidu lokalne prilike i perspektive u Crnoj Gori.