You are here

Program za realizaciju mjera energetske efikasnosti u sektoru industrije

03/12/2019

U okviru planirane podrške kroz Akcijski dokument IPA 2014 Unapređenje poslovnog okruženja i konkurentnosti privatnog sektora u Crnoj Gori (BESME), koji se implementira od strane konzorcijuma Expertise France u saradnji sa relevantnim institucijama u Crnoj Gori, pored niza drugih aktivnosti u cilju podsticanja konkurentnosti i inovacija kod MSP, planirana je i tehnička podrška za unapređenje energetske efikasnosti u industriji.

Ministarstvo ekonomije je kroz strateški okvir prepoznalo aktivnosti koje je potrebno preduzeti na unapređenju konkurentnosti industrijskog sektora i to:

1)      Novom Industrijskom politikom za period 2019-2023. godina - podsticanje razvoja zelene ekonomije planirano je sprovođenje programskih aktivnosti za realizaciju mjera energetske efikasnosti i povećanje učešća obnovljivih izvora energije i

2)      Akcionim planom energetske efikasnosti za period 2019-2021. godina je prepoznata potreba za iznalaženje mogućnosti za podršku sektoru  industrije u cilju unapređenja energetske efikasnosti kroz primjenu modernih tehnologija i rješenja.

Imajući u vidu da je neophodno raditi na uspostavljanju finansijskih mehanizama podrške za uvođenje inovativnih rješenja i novih tehnologija koje će dovesti do poboljšanja energetske efikasnosti i povećanja upotrebe dostupnih izvora obnovljive energije od strane preduzeća, inicijalni korak u ovom procesu predstavlja upravo Program za relaizaciju mjera energetske efikasnosti u sektoru industrije.  Programom je planirano uspostavljanje grant šeme za uvođenje inovativnih rješenja i novih tehnologija koje će dovesti do poboljšanja energetske efikasnosti i povećanja upotrebe dostupnih izvora obnovljive energije od strane preduzeća, a što će doprinijeti daljem razvoju zelene ekonomije, kao i unapređenju poslovanja u sektoru industrije. Energetska efikasnost povećava konkurentnost industrijskog sektora, često dovodeći i do unapređenja produktivnosti. Šemama za održavanje i upotrebom efikasne opreme račun za energiju može biti snižen čak 30-50% sa prosječnim povratom investicija između tri do pet godina.

U saradnji sa Privrednom komorom Crne Gore, Ministarstvo ekonomije i Expertise France kao glavne aktivnosti u okviru Programa prepoznalo je: 

1)      Mapiranje preduzeća i priprema za analizu

2)      Prikupljanje podataka u 20 kompanija u Crnoj Gori iz različitih sektora industrije

3)      Analiza podataka,  priprema preporuka i izrada akcionog plana za realizaciju EE mjera

4)      Prezentacija rezultata i jačanje kapaciteta preduzeća kroz finansijski i energetski menadžment

Realizacija planiranih aktivnosti u narednom periodu će doprinijeti ostvarenju inkluzivnog i održivog industrijskog razvoja Crne Gore, odnosno da će preduzeća biti u prilici da kroz realizaciju konkretnih mjera energetske efikasnosti u svom poslovanju, osim direktne finansijske podrške koja će im biti pružena na realizaciji mjera, ostvare i značajne uštede po osnovu troškova za energiju i optimizuju proizvodne procese.

Učešće kompanija u BESME projektu za energetsku efikasnost donijeće neposredne benefite u kratkom, srednjem i dugoročnom roku, daće prednost korektivnim radnjama, imaće direktan uticaj na troškove u smislu bolje konkurentnosti, obezbijediće pokazatelje za održavanje i razvoj politike o energetskoj efikasnosti. Sa druge strane, cjelokupni rezultati istraživanja biće od pomoći Ministrarstvu ekonomije da razvije alate javne politike, a posebno da pruži podršku ka “zelenijem” načinu proizvodnje.

Zajedničkom saradnjom PKCG i Ministarstva ekonomije uz tehničku podršku Expertise France do sada su u okviru Programa mapirana preduzeća koja iz industrijskog sektora, organizovan je Info dan u Privredenoj komori za sve zainteresovane, te se pristupilo izradi i slanju upitnika za preduzeća. U okviru naredne planirane aktivnosti otpočele su posjete zainteresovnanih preduzeća tj.  energetskih pregleda na terenu.  Do sada posjetama klasteru pršutara na Cetinju, te kompanijama: Pelengić trade, La Vista i ŠIK Polimlje, Euromix beton.

Running Sneakers | Air Jordan Release Dates 2020