You are here

Projekat DUALMON

24/11/2021

Privredna komora Crne Gore učestvovuje u projektu DUALMON – Jačanje kapaciteta za sprovođenje dualnog obrazovanja u visokom obrazovanju Crne Gore, koji se odvija u okviru programa ERASMUS +. Osnovni cilj projekta je poboljšanje kompetencija studenata visokog obrazovanja u Crnoj Gori kroz razvoj generičkog modela dualnog obrazovanja (DUALMON) i pravnog okvira za uvođenje dualnog obrazovanja a sa ciljem pružanja podrške različitim potrebama i interesima: studenata, kompanija i institucija visokog obrazovanja u zemlji, kao i davanje preporuke za sprovođenje dualnog obrazovanja u cijeloj Crnoj Gori. Projektni konzorcijum se sastoji od dvanaest partnera iz četiri zemlje: Crna Gora, Srbija, Slovenija i Austrija. Partneri su univerziteti, državne institucije koje se bave obrazovanjem i kompanije koje su spremne da učestvuju u pilot programu uvođenja dualnog obrazovanja. Uloga Privredne komore u ovom projektu je da pruži podršku u svim projektnim aktivnostima, naročito prilikom angažovanja privrednih subjekata, identifikacije njihovih potreba kroz analizu upitnika koji će biti poslati različitim industrijskim sektorima, organizaciji događaja na temu dualnog obrazovanja, aktivno učešće u kreiranju generičkog modela dualnog obrazovanja, davanje preporuka za izmjenu legislative zasnovanim na analizi odgovora dobijenih od privrednika, kao i kroz sve ostale projektne aktivnosti gdje bude prepoznata potreba za uključivanje Komore.

Očekivani rezultati projekta su:

1. razvoj generičkog modela dualnog obrazovanja sa ciljem postizanja maksimalne saradnje između strudenata visokog obrazovanja, institucija visokog obrazovanja i kompanija u Crnoj Gori,

2. izmjena pravnog okvira koja će omogućiti uvođenje modela dualnog obrazovanja u visoko obrazovanje u Crnoj Gori,

3. pilot testiranje dualnog visokog obrazovanja sa njegovim varijantama.

Uvođenje dualnog obrazovanja u visokom obrazovanju je najnoviji trend u savremenom obrazovanju. Ovaj model je karakterističan za primijenjene nauke i radi se u malim grupama, do 20 studenata. Studenti provode 50% vremena učeći teoriju na fakultetu i 50% radeći u kompanijama gdje ih obučavaju mentori zaduženi posebno za njih. Da bi se ovaj program sproveo, potrebno je izmijeniti važeći zakonodavni okvir, kao i akreditacione standarde i interna akta ustanova.  Paralelno sa radom na legislativi, radiće se analiza prakse u drugim zemljama koje su već uvele ovaj sistem (Austrija, Slovenija, a možda i Njemačka i Francuska), nakon čega će Crna Gora razviti generički model dualnog obrazovanja a zatim će fakulteti razviti svoje kurikulume za one smjerove koje identifikuju kao pogodne za to.

Link za upitnik: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeAud-Bb6EGW4vTn2-qzUQT_35d42u3Fi1EW6XEeK-Jq0P4Ug/viewform?usp=sf_link