You are here

Trade Marks create values – Žigovi za mala i srednja preduzeća, značaj, osnove I biznis strategije

05/03/2021

Radionica o zaštiti intelektualne svojine za preduzeća i preduzetnike, na temu „Trade Marks create values – Žigovi za mala i srednja preduzeća, značaj, osnove i biznis strategije“ održana je putem Zoom platforme u petak 05. marta 2021.godine. Ovaj događaj realizovan je u okviru projekta „Promocija kulture inovacija i podrška saradnji između aktera u oblasti istraživanja, obrazovanja i inovacija (INONET)“, koji su-finansiraju Evropska unija i Vlada Crne Gore, uz podršku Privredne komore Crne Gore. 

Tokom radionice se govorilo o važnosti žigova kao i koje vrijednosti žigovi kao dio intelektualne svojine, donose preduzećima i kako mogu uticati na poboljšanje poslovnih tokova. Radionica je bila namijenjena prije svega predstavnicima preduzeća, ali i predstavnicima naučnih institucija, strukovnih udruženja i svima koji su zainteresovani da saznaju više o žigovima i njihovom značenju.

Predavači na radionici bili su Emina Mujević Kara i Maja Barić, ekspertkinje u ovoj oblasti.

Emina Mujević Kara je predstavila šta je žig i koja je njegova uloga sa aspekta potrošača i sa aspekta nosioca prava. Kroz praktične primjere iz svijeta biznisa, pojasnila je da ponekad procijenjena vrijednost žiga može biti veća nego vrijednost materijalne imovine kompanije koja je vlasnik žiga kao što je u slučaju sa Coca-Colom. Dodala je da određeni domaći žigovi, kao što su 13 .jul Plantaže ili Nikšićko pivo kada se razviju mogu da se poistovijete sa brendom. Prilikom objašnjavanja vrijednostikolektivnog žiga, predstavila je kolektivni žig Privredne komore Crne Gore ”Dobro iz Crne Gore” koji je kreiran kao potreba za vizuelnim označavanjem crnogorskih proizvoda, koji zadovoljavaju visoke standarde kvaliteta, za domaće i inostrano tržište.

Maja Barić govorila je o višestrukoj ulozi žigova. Potrošačima služe kao pomoć za razlikovanje roba koje su slične i garantuje podatke o izvoru koji uključuju kvalitet, ugled i povjerenje. Kompanijama žig može pomoći u stvaranju reputacije, lojalne klijentele ali i stvoriti im tržištu nišu. ”Žigovi stvaraju takmičarsko okruženje koje koristi društvu u cjelini” – zaključila je Barić. Barić je pojasnila pravilnu upotrebu žigova.  

Ovo je bila druga u nizu radionica koju projekat Inonet i Privredna komora Crne Gore organizuju, a sa tim će se u narednom periodu nastaviti, a u namjeri da se svim zainteresovanima, od poslovnog sektora, preko naučnih institucija, strukovnih udruženja pruži mogućnost da saznaju više o ovoj oblasti i iskoriste prednosti zaštite intelektualnu svojine.

Cilj projekta kroz koji je realizovana radionica je podrška Vladi Crne Gore u naporima da poveća inovativne kapacitete privatnog sektora sa fokusom na mala i srednja preduzeća. Projektom se promovišu inovacije i saradnja između nauke, obrazovanja i privrede, i unaprjeđuju instrumenti za zastitu prava intelektualne svojine. 

Kako bi ispunio definisane ciljeve, projektni tim radi na dvije medjusobno povezane grupe aktivnosti.

Projekat sarađuje sa Ministarstvom ekonomije, Ministarstvom nauke i Privrednom komorom Crne Gore, a korisnici usluga projekta su mala i srednja preduzeća, strukovna udruženja, univerziteti, istraživači i inovatori.