You are here

Razmjena sa inostranstvom

Statistika robne razmjene sa inostranstvom predstavlja važan izvor podataka koji je od primarnog značaja za brojne institucije koje kreiraju ekonomsku politiku, kao i za donošenje odluka na nivou države i pojedinih subjekata. Služi kao osnovni izvor informacija za izradu platnog bilansa i nacionalnih računa zemlje, za pripremu multilateralnih i bilateralnih pregovora, preduzećima da istražuju tržište i definišu svoj položaj na njemu.

Izvor podataka za statistiku robne razmjene Crne Gore su carinske deklaracije o izvozu i  uvozu robe. Carinska deklaracija je dokument koji se podnosi u carinskom postupku. Sadrži podatke koji su važni za sam postupak carinjenja, ali i podatke za potrebe statistike.  
U carinskom postupku pri tarifiranju proizvoda od 2002 god. koristi se Kombinovana nomenklatura koja je usklađena sa Kombinovanom nomenklaturom EU. Objavljuje se godišnje u Sl.listu CG za važeću godinu.

Obuhvat spoljne trgovine
Pod izvozom uključena je roba koja napušta statističku teritoriju Crne Gore u skladu sa sledećim carinskim postupcima:
a) Izvoz
b) Pasivno oplemenjivanje
c) Ponovni izvoz koja je bila u postupku aktivnog oplemenjivanja i prerada robe pod carinskim nadzorom
Pod uvozom se obuhvata sva roba koja ulazi na statističku teritoriju Crne Gore u skladu sa sledećim carinskim postupcima:
a) Uvoz za slobodni promet
b) Aktivno oplemenjivanje
c) Prerada robe pod carinskim nadzorom
Klasifikacija izvoza i uvoza se vrši prema Nomenklaturi statistike spoljne trgovine (NSST), koja se zasniva na Standardnoj međunarodnoj trgovinskoj klasifikaciji OUN (SMTK).